Uppdaterad 6 oktober 2020

PCR-test för pågående infektion

Ett PCR-prov kan användas för att undersöka om en person har en pågående infektion med covid-19. Med PCR-prov undersöker man om det finns arvsmassa från virus. Om så är fallet har personen en möjlig smittsam infektion eller har nyligen genomgått en infektion. PCR-prover svarar inte på frågan om en person tidigare har haft en infektion med covid-19.

Målsättningen med PCR-testning varierar under pandemins faser

Målsättningen med testningen påverkas av i vilken fas pandemin befinner sig. Olika länder och regioner inom länder kan vid en given tidpunkt befinna sig i olika faser. Vilka personer som ska testas beror också på den kapacitet som finns för testning vid en viss tidpunkt. Testningen sker därför alltid utifrån lokala och regionala riktlinjer.

Epidemins faser förklaras i texten under bilden.
Bilden illustrerar ett generellt förlopp för en pandemi. Hur coronapandemin kommer att utveckla sig är fortfarande oklart.

I tidig fas när det finns ett fåtal fall gäller det att försöka stoppa smittan och hitta alla sjuka. Detta sker genom att testa personer med misstänkt covid-19. Om man upptäcker att en person har covid-19 genomförs smittspårning för att undersöka om det kan finnas ytterligare fall.

Under en pandemisk fas sker en kraftig ökning av antalet fall. Fokus är då på att begränsa smittan, bland annat genom att alla som känner sig sjuka ska stanna hemma. Under en pandemisk fas med ett stort antal fall kan man behöva prioritera vilka som ska testas . I den nationella strategin för utökad testning beskrivs denna prioritering.

I en sen pandemisk fas har en minskning av antalet fall skett. Då kan målsättningen med testning åter bli att stoppa smittan, hitta alla misstänka fall och utföra smittspårning. En sen pandemisk fas kan också vara en så kallad interpandemisk fas innan det kommer en eventuell ny våg av smittan. I myndighetens uppdaterade vägledning för smittspårning av covid-19 finns mer information kring arbetet med att begränsa fortsatt spridning. Vägledningen riktar sig främst till regionerna, vilket innefattar smittskyddsläkarna, för att de ska kunna utforma regionala riktlinjer för smittspårning.

Hur går testning till?

Det är regionerna som ansvarar för att utföra testningen. Hur testningen praktiskt går till skiljer sig mellan landets olika regioner beroende på hur dessa valt att organisera testningsverksamheten. Testningen kan ske på olika sätt för de olika prioritetsgrupperna som beskrivs i den nationella strategin.

Nedan finns information om de olika grupperna som ska testas enligt den nationella strategin för utökad testning. Det finns även stödmaterial i form av rapporter, faktablad och infografiker riktat i nuläget framförallt till chefer och arbetsgivare inom regioner, kommuner och samhällsviktig verksamhet.

Sammanställning av tester

Här finns en sammanställning av PCR-tester/nukleinsyratester avsedda att påvisa pågående infektion av covid-19. På sidan redovisas länkar till sammanställningar av produkter som avser påvisa pågående infektion av covid-19. Testerna är vanligtvis baserade på realtids-PCR men kan även inkludera andra metoder för nukleinsyrapåvisning som till exempel LAMP.

Observera att informationen i länkarna inte sammanställts av Folkhälsomyndigheten utan av andra myndigheter och akademiska institutioner. Vi kan därför inte svara för att all information är korrekt eller vilka av produkterna som finns tillgängliga på den svenska marknaden.

Vilka ska testas för pågående covid-19-infektion under en pandemisk fas?

I den nationella strategin för utökad testning finns en prioriteringsordning för vilka som kan komma i fråga för testning av pågående covid-19-infektion. Det finns flera skäl till detta, ett av dem är att minska risken för så kallade undanträngningseffekter i sjukvården. Ytterligare ett syfte är att kunna styra testningen så att den blir ändamålsenlig ur ett samhällsperspektiv.

Utgångspunkten inför beslut om testning är att personen har symtom förenliga med covid-19. Initial bedömning för att besluta om testning bör utgå från Folkhälsomyndighetens dokument Provtagningsindikation för covid-19 som finns publicerad på myndighetens webbplats men den faktiska testningen utgår från regionala och lokala direktiv.

Prioriteringsordning

Prioriteringsordning för testning för pågående covid-19-infektion:

  1. Patienter, omsorgstagare och vid smittskyddsåtgärder
  2. Personal inom hälso- och sjukvård samt omsorg
  3. Personal inom övrig samhällsviktig verksamhet
  4. Övriga relevanta delar av samhället