Uppdaterad 1 december 2021

PCR-test för pågående infektion

Ett PCR-test kan användas för att undersöka om en person har en pågående infektion med covid-19. Testet visar om det finns arvsmassa från viruset som orsakar infektionen. PCR-test är det som idag används i stor skala på landets laboratorier och provet tas av hälso- och sjukvårdpersonal eller av dig själv genom så kallad egenprovtagning.

Användning av PCR i storskalig testning

Regionerna ansvarar för att utföra testningen. Hur testningen praktiskt går till skiljer sig åt mellan landets regioner beroende på hur dessa har valt att organisera testningsverksamheten. Testningen sker alltid utifrån regionala och lokala riktlinjer.

Folkhälsomyndighetens uppdrag är att säkerställa flöden för storskalig testning för covid-19 i hela landet. I uppdraget ingår att samordna regioner, kommuner och andra aktörer som behövs för att provtagning och testning ska fungera.

När det gäller provtagning inför PCR-test har myndigheten utvärderat egenprovtagning för covid-19. Folkhälsomyndigheten har även publicerat en litteratursammanställning med slutsatser från publikationer där känsligheten vid PCR-påvisning av SARS-CoV-2 jämförts mellan olika provtagningslokaler.

Stöd inför etablering av rutiner för egenprovtagning för covid-19

Provtagning vid PCR-påvisning av SARS-CoV-2 i de övre luftvägarna

Prestandakrav, validering och utvärdering

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en vägledning för att beskriva användning av realtids RT-PCR i diagnostik av covid-19. Vägledningen tar upp aspekter med avseende på testets prestanda och testningens syfte. För intresserade laboratorieverksamheter har myndigheten tagit fram en checklista som stöd om man önskar införa PCR-test för påvisning av SARS-CoV-2. När det gäller vilka krav som finns på laboratoriet vid utförandet av PCR-baserad laboratorieanalys för covid-19 finns även en specifikation publicerad.

Sammanställning av tester

Här finns en sammanställning av PCR-tester/nukleinsyratester avsedda att påvisa pågående infektion av covid-19. På sidan redovisas länkar till sammanställningar av produkter som avser påvisa pågående infektion av covid-19. Testerna är vanligtvis baserade på realtids-PCR men kan även inkludera andra metoder för nukleinsyrapåvisning som till exempel LAMP.

Observera att informationen i länkarna sammanställts av andra myndigheter och akademiska institutioner. Folkhälsomyndigheten kan därför inte svara för att all information är korrekt eller vilka av produkterna som finns tillgängliga på den svenska marknaden.

Målsättningen med PCR-testning varierar

Målsättningen med testningen påverkas av i vilken fas pandemin befinner sig. Olika länder och regioner kan vid en given tidpunkt befinna sig i olika faser. Vilka personer som ska testas beror också på den kapacitet som finns för testning vid en viss tidpunkt. Testningen sker därför alltid utifrån lokala och regionala riktlinjer.

Bild. Bilden illustrerar ett generellt förlopp för en pandemi. 

Epidemins faser förklaras i texten under bilden.
Bilden illustrerar ett generellt förlopp för en pandemi. Hur coronapandemin kommer att utveckla sig är fortfarande oklart.

I tidig fas när det finns ett fåtal fall gäller det att försöka stoppa smittan och hitta alla sjuka. Detta sker genom att testa personer med misstänkt covid-19. Om man upptäcker att en person har covid-19 genomförs smittspårning för att undersöka om det kan finnas ytterligare fall.

Under en pandemisk fas sker en kraftig ökning av antalet fall. Fokus är då på att begränsa smittan, bland annat genom att alla som känner sig sjuka ska stanna hemma. Under en pandemisk fas med ett stort antal fall kan man behöva prioritera vilka som ska testas.

I en sen pandemisk fas har en minskning av antalet fall skett. Då kan målsättningen med testning åter bli att stoppa smittan, hitta alla misstänka fall och utföra smittspårning. En sen pandemisk fas kan också vara en så kallad interpandemisk fas innan det kommer en eventuell ny våg av smittan. I myndighetens uppdaterade vägledning för smittspårning av covid-19 finns mer information kring arbetet med att begränsa fortsatt spridning. Vägledningen riktar sig främst till regionerna, vilket innefattar smittskyddsläkarna, för att de ska kunna utforma regionala riktlinjer för smittspårning.

Vilka ska testas för pågående covid-19-infektion

Utgångspunkten inför beslut om testning är att personen har symtom på covid-19. Initial bedömning för att besluta om testning bör utgå från Folkhälsomyndighetens dokument Provtagningsindikation för påvisning av pågående covid-19 som finns publicerad på myndighetens webbplats. Den faktiska testningen utgår från regionala och lokala direktiv.

För att underlätta bedömningen av om och när barn och unga kan testas för att påvisa pågående covid-19 har vi publicerat en vägledning [Länk borttagen 2021-11-01] som vänder sig till smittskyddsenheter, vårdgivare, kliniska mikrobiologiska laboratorier och beslutsfattare på regionnivå.

I samband med att Sveriges testkapacitet byggdes ut togs i april en nationell strategi för utökad testning fram. Syftet med strategin var att vägleda kring prioritering av vilka som skulle komma ifråga för testning innan kapaciteten var utbyggd för att minska risken för undanträngningseffekter inom sjukvården.

Kapaciteten har successivt ökat och sedan slutet av sommaren finns en storskalig testning med utgångspunkt från regionala och lokala direktiv etablerad i samtliga regioner.