Om handhygien och handskar i vård och omsorg

En god handhygien är den viktigaste åtgärden för att motverka smittspridning och uppkomsten av vårdrelaterade infektioner. Kort sagt: rena händer räddar liv.

Enkelt att komma ihåg: Det finns fem tillfällen då du alltid ska desinfektera och ibland även tvätta händerna. Här kan du läsa om när och hur du går tillväga.

Fem tillfällen för god handhygien

 1. Före patientkontakt.
 2. Före rent eller aseptiskt arbete.
 3. Efter orent arbete.
 4. Efter patientkontakt.
 5. Efter kontakt med patientens närmiljö.
Illustration för 5 tillfällen.

Handdesinfektion

Handdesinfektion ger mindre hudirritation, är effektivare, enklare och går fortare än handtvätt. För att handdesinfektion ska ge optimal effekt måste du täcka hela hudområdet med desinfektionsmedel och gnida in medlet under 20–30 sekunder, till dess att det har avdunstat helt. Vanligen går det åt 2–4 ml desinfektionsmedel. Om man använder för lite desinfektionsmedel eller om desinfektionen görs på fel sätt finns det fortsatt risk för smittspridning.

Handtvätt

Tumgreppet

När du har vårdat patienter med symptom på magsjuka och när händerna är synligt eller kännbart smutsiga ska du tvätta dem med tvål och vatten. Efter all handtvätt ska händerna torkas och desinfekteras.

Risken för eksem kan öka om du tvättar händerna ofta med tvål och vatten. Om du sätter på dig handskar när händerna fortfarande är fuktiga ökar risken för hudirritation. Håll händerna i gott skick genom att använda skyddande handkräm.

Ringar, klockor och armband

Ringar, klockor och armband ska inte användas, eftersom huden under dessa är mer koloniserad än andra områden på händer och underarmar. Detta innebär att smycken ökar förekomst och överlevnad av tillfällig flora och därmed försämrar effekten av handhygien. Regeln gäller även för bandage, förband, stödskenor eller motsvarande.

Naglar och konstgjorda naglar

Under naglarna och vid nagelbandskanterna finns en stor mängd bakterier. Detta gäller särskilt om naglarna är långa, målade eller konstgjorda.

Handskar

Tar av handskar

Om det finns risk för kontakt med kroppsvätskor ska handskar alltid användas. De hindrar händerna från att bli kraftigt nedsmutsade och handdesinfektionen blir därmed effektivare.

Händerna kan dock kontamineras även då handskar används och därför ska du alltid desinfektera händerna både före och efter handskanvändning.

Tänk på att en handskklädd hand kan sprida smitta på samma sätt som en oskyddad hand.

Byt handskar efter varje patient och kasta handskarna direkt efter användning. Byt även handskar inför olika vårdmoment hos samma patient.

Olika typer av handskar

Undersökningshandskar används vid osterila vård- och behandlingsmoment.

Sterila handskar ska användas vid kirurgiska ingrepp. Även vid andra moment kan sterila handskar krävas. Dessa handskar har en jämnare och noggrannare kontrollerad kvalitet än undersökningshandskar.

När ska man använda handskar

Handskpyramiden hjälper dig.

Använd sterila handskar

 • Vid alla kirurgiska ingrepp.
 • Vid andra behandlingar som kräver sterilitet.

Använd undersökningshandskar

 • Vid risk för kontakt med kroppsvätskor och utsöndringar.
 • Vid kontakt med blod, slemhinnor och skadad hud.
 • Vid hantering av intravenös infart och blodprovstagning.
 • Vid sugning i trakealtub, vid tömning av behållare som innehåller blod eller andra kroppsvätskor.
 • Vid hantering och rengöring av instrument.
 • Vid rengöring efter spill av kroppsvätskor och utsöndring.

Använd inte handskar

Använd inte handskar då det inte finns någon risk finns för kontakt med kroppsvätskor och utsöndring:

 • Vid mätning av blodtryck, temperatur och puls.
 • Vid omvårdnad av patient.
 • Vid medicingivning, mathantering och bäddning av säng.
Handskpyramiden - Använd sterila handskar vid alla kirurgiska ingrepp och vid andra behandlingar som kräver sterilitet. Använd undersökningshandskar vid risk för kontakt med kroppsvätskor och utsöndringar. Det vill säga vid kontakt med blod, slemhinnor och skadad hud, vid hantering av intravenös infart och blodprovstagning, vid sugning i trakealtub, vid tömning av behållare som innehåller blod eller andra kroppsvätskor, vid hantering och rengöring av instrument och vid rengöring efter spill av kroppsvätskor och utsöndring. Använd inte handskar då ingen risk finns för kontakt med kroppsvätskor och utsöndring. Det vill säga vid mätning av blodtryck, temperatur och puls, vid omvårdnad av patient och vid medicingivning, mathantering och bäddning av säng.
Folkhälsomyndigheten och Sveriges kommuner och landsting.

Publikationer