Uppdaterad 21 augusti 2018

Allt färre personer spelar spel om pengar

Andelen personer i befolkningen som spelar spel om pengar fortsätter att minska. Mellan år 2014 och 2015 har andelen minskat från 60 procent till 58 procent enligt ny data från den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor. Under perioden 2004–2015 har andelen minskat med närmare en femtedel, enligt samma undersökning.

Den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor (HLV), samlar årligen in information för att mäta hälsan, levnadsvanor och livsvillkor i befolkningen, däribland spel om pengar. Enkäten skickas sedan 2004 ut till ett urval av personer i åldrarna 16 till 84 år och resultaten är representativa för befolkningen.

Enligt folkhälsoenkäten har andelen i befolkningen 16–84 år som uppgett att de spelat spel om pengar de senaste 12 månaderna minskat från 71 procent 2004 till 58 procent 2015. Minskningen har varit större bland kvinnor än bland män och 2015 uppgav 55 procent av kvinnorna och 62 procent av männen att de spelat spel om pengar. Minskningen har också varit större i åldersgruppen 1629 år jämfört med befolkningen 1684 år. Vid mätningen 2015 uppgav 32 procent av kvinnorna och 42 procent av männen 1629 år att de spelat spel om pengar de senaste 12 månaderna.

Diagram som visar andel i befolkningen som spelat spel om pengar de senaste 12 månaderna.
Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor

Att spelandet i befolkningen minskar överensstämmer med tidigare resultat från befolkningsundersökningen Swelogs och en nyligen genomförd Novos-undersökning* som gjorts på uppdrag av Lotteriinspektionen.

Den nationella folkhälsoenkäten från 2015 visar även att andelen i befolkningen med ett riskabelt spelande har minskat jämfört med föregående år, från fyra procent 2014 till tre procent 2015. Riskabelt spelande innebär att en person fått minst en negativ ekonomisk konsekvens eller minst ett beroendesymptom. Mätinstrumentet omfattar alltså såväl personer som ligger i riskzonen för att utveckla ett spelproblem som personer som har allvarliga spelproblem. Andelen med ett riskabelt spelande är lägre bland personer med eftergymnasial utbildning än bland personer med endast förgymnasial utbildning. Fler män än kvinnor uppvisar ett riskabelt spelande i alla kategorier, det vill säga oavsett utbildning, inkomst, och härkomst. Vanligast är det bland män i åldern 16–29 år (9 %).

* Novus är ett undersökningsföretag. Novus Sverigepanel består av 35 000 aktiva panelmedlemmar. Nya medlemmar rekryteras kontinuerligt till panelen och rekryteras slumpmässigt. Inför varje undersökning dras ett slumpmässigt stratifierat urval ur webbpanelen i den relevanta målgruppen. Urvalet stratifieras vanligen på parametrar som t.ex. kön, ålder och geografi. I databearbetningarna vägs resultaten utifrån bland annat dessa variabler.

Läs mer

Swelogs befolkningsstudie
Swelogs nya prevalensstudie om spelande och hälsa
Lotteriinspektionen