Uppdaterad 21 augusti 2018

Förslag för ett stärkt förebyggande arbete mot spelproblem

Den 15 oktober lämnade Socialdepartementet in en promemoria till regeringen som innehåller förslag för att utveckla arbetet med att minska skadeverkningar av överdrivet spelande. I skrivelsen ingår både förslag på förändringar i Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen samt nya uppdrag för myndigheter som Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna. Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

För att uppnå det övergripande målet om att minska skadeverkningar av överdrivet spelande delas målet upp i tre delmål:

  • minskade skillnader i skadeverkningar av överdrivet spelande och färre personer som utvecklar spelproblem
  • jämlik tillgång till stöd och behandling av god kvalitet
  • ökad kunskap om spel och om skadeverkningar av överdrivet spelande

Förslagen innehåller förändringar inom tre områden: förebyggande arbete, stöd och behandling, samt ökad kunskap. Dessutom att ansvar och roller bör förtydligas både i relation till det förebyggande arbetet och till behandling av spelproblem på nationell, regional och kommunal nivå. Vidare föreslås att ett särskilt fokus riktas på barn och unga.

I dag har kommuner inget lagstiftat ansvar att arbeta förebyggande eller för att bekosta behandling av spelproblem. I promemorian lämnas förslag på ändringar i Socialtjänstlagen (2001:453) och Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) vilket bland annat skulle innebära att kommuner och landsting får ett gemensamt ansvar för att tillhandahålla behandling som är kostnadsfri för den enskilde på liknande sätt som behandling inom alkohol- och drogmissbruk är organiserad. Kommunen får även ansvar för att förebygga spelproblem till följd av spel om pengar. Socialstyrelsen har tidigare i år fått i uppdrag ta fram ett nationellt kunskapsstöd och rekommendationer för kommunal verksamhet och hälso- och sjukvård.

Folkhälsomyndigheten föreslås få en central roll i samordningen av kunskapsstöd i utvecklingen av det förebyggande arbetet på nationell, regional och lokal nivå. Vidare föreslås att förebyggande insatser mot spelproblem integreras i det övergripande ANDT-området (alkohol, narkotika, dopning och tobak). Länsstyrelserna får ett utökat ansvar att inledningsvis bygga upp lokal beredskap.

Inom området för forskning och kunskapsutveckling föreslår Socialdepartementet att Forskningsrådet Forte får en samordnande roll för finansiering av hela ANDT-området inklusive spelproblem. Vidare menar promemorian att Folkhälsomyndigheten bör fortsätta bedriva befolkningsstudien Swelogs (Swedish longitudinal gambling study) och att myndigheten får i uppdrag att undersöka behovet av ett uppföljningssystem.

Enligt promemorian är regleringen av spelmarknaden den viktigaste komponenten i det förebyggande arbetet och diskuterar vad som är viktiga delar i en reglering. Då andra utredningar ser över regleringsfrågorna lämnas inga förslag inom detta område.

Läs hela promemorian