Uppdaterad 21 augusti 2018

Kommunerna kan få tydligare ansvar för spelproblem

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att kommunerna får ett tydligare ansvar för att förebygga problem med spel om pengar. Detta genom att socialnämndens ansvar för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra substanser utvidgas till att även omfatta spel om pengar.

I likhet med kravet på överenskommelse om samarbete mellan kommun och landsting vid behandling av problem med alkohol eller droger, ska samarbetet mellan dessa huvudmän även gälla personer som har problem med spel om pengar.

De föreslagna lagändringarna i Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen förstärker även barnperspektivet. Socialnämnden föreslås få ett utvidgat ansvar för att aktivt arbeta för att motverka problem av spel om pengar bland barn och unga. Förslaget förtydligar även hälso- och sjukvårdens ansvar för att beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet bor med har spelproblem.

Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Läs mer

Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk