Uppdaterad 21 augusti 2018

Stort behov av förebyggande arbete och kunskap om spelproblem hos kommuner, landsting och regioner

Många kommuner, landsting och regioner ser behov av förebyggande arbete och vill ha mer kunskap om spelproblem och förebyggande insatser, men få arbetar aktivt med frågorna. Det framkommer i kartläggningar som Folkhälsomyndigheten gjort i samråd med Sveriges kommuner och landsting (SKL) år 2015.

Många ser behov av att förebygga men få arbetar förebyggande

36 procent av kommunerna och 12 av 19 regioner och landsting såg behov av förebyggande arbete mot spelproblem. 21 kommuner och 5 landsting och regioner arbetade eller planerade att arbeta förebyggande mot spelproblem under 2015. Regioner och landsting arbetade förebyggande i första hand genom att ge bidrag till ideella organisationer, och för kommunernas del skedde arbetet främst i samband med tillståndsgivning och framtagande av styrdokument.

Stödet ska vara enkelt, övergripande och vara kopplat till ANDT-insatser

90 procent av kommunerna, regionerna och landstingen ville ha mer kunskap om spelproblem och förebyggande insatser om de får ett tydligare förebyggande uppdrag på området spel om pengar. Flera landsting och regioner var positiva till möjligheten att delta i ett nätverk kring spelförebyggande arbete, och till att samarbeta mer med andra aktörer. Många kommuner menar att förmedlingen av kunskap skulle vara mer effektiv om den integrerades i befintliga kanaler inom exempelvis området alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT). En kommun som arbetade förebyggande gav följande kommentar i webbenkäten: "Det finns ett behov av stöd i att strategiskt arbeta med frågan, genom samarbete med andra aktörer och möjligheter att delta i nätverk kring spelförebyggande arbete."

Kunskapsstöd till lokala och regionala aktörer tas fram

– Kartläggningarna är ett viktigt underlag för vårt pågående arbete med att ta fram ett målgruppsanpassat kunskapsstöd om spelproblem och hur de kan förebyggas. Det förebyggande arbetet behöver ske på flera nivåer och arenor för att vara framgångsrikt och därför är det viktigt att följa kommunernas, landstingens och regionernas arbete på området säger Marie Risbeck, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Kunskapsstödet är en del av Folkhälsomyndighetens regeringsuppdrag och tas fram i samråd med Socialstyrelsen. Stödet kommer finnas tillgängligt på spelprevention.se från den 31 december 2016.

Kartläggningen gjordes med hjälp av en webbenkät. Totalt svarade 220 kommuner (76 %) och 19 landsting och regioner (90 %) på webbenkäten.

Här hittar du publikationerna

Förebyggande insatser mot spelproblem i Sveriges kommuner – resultat från en kartläggning av kommunernas arbete 2015 (länk borttagen 2019-03-28)

Förebyggande insatser mot spelproblem i Sveriges regioner och landsting (länk borttagen 2019-03-28)

Relaterad läsning

Regeringsuppdraget: Folkhälsomyndighetens uppdrag angående insatser för att förebygga spelproblem 2016