2017

Nyheter publicerade under 2017.

Följ oss på Twitter för uppdateringar och nyheter om spelprevention

På Twitterkontot @spelprevention twittrar Folkhälsomyndigheten på vardagar om spel om pengar, spelproblem och förebyggande arbete på spelområdet.

 • Regeringen föreslår en ny spellag och ny lag om skatt på spel

  Publicerad

  Regeringen har fattat beslut om att skicka förslag till en ny spellag och ny lag om skatt på spel på remiss till lagrådet. Den nya lagen utformas som ett licenssystem och ska gälla allt spel om pengar som tillhandahålls i Sverige.

 • Socialstyrelsens behandlingsrekommendationer publicerade

  Publicerad

  Socialstyrelsen har haft uppdrag att ta fram ett kunskapsstöd och rekommendationer om stöd och behandling till hälso- och sjukvården samt socialtjänsten.

 • Stort intresse för seminarium om problem med spel om pengar

  Publicerad

  Seminariet om problem med spel om pengar i Stockholm den 23 januari är nu fullsatt, men det finns fortfarande platser kvar på det direktsända webbinariet.

 • Folkhälsomyndigheten efterlyser föreskrifter kring omsorgsplikten

  Publicerad

  Folkhälsomyndigheten har nu överlämnat sitt yttrande kring Lotteriinspektionens förslag till föreskrifter vid en licensmarknad för spel om pengar. Föreskrifterna kompletterar förslaget på ny spellag som ännu inte är beslutad av riksdagen.

 • Kunskapsstöd om spelproblem inför lagändring

  Publicerad

  Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har tagit fram nytt material som ska stödja kommuner, landsting och regioner inför nästa års lagändring, då en skyldighet att förebygga och behandla spelproblem införs. Det presenteras på ett seminarium den 23...

 • Ny avhandling visar att spelare är positiva till självtest och andra spelansvarsverktyg

  Publicerad

  En ny avhandling visar att personer som spelar om pengar generellt är positiva till Playscan. Playscan är ett verktyg som bland annat informerar om det egna spelbeteendet innebär en risk för att utveckla spelproblem. Få av spelarna använde dock verkt...

 • Seminarium om kunskap om problem med spel om pengar

  Publicerad

  Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen anordnar ett kostnadsfritt seminarium den 23 januari 2018 för att presentera innehållet i myndigheternas kunskapsstöd för att förebygga respektive behandla spelproblem.

 • Swelogs presenterar nya delresultat från befolkningsundersökningen 2015

  Publicerad

  Resultaten visar att personer med problemspelande står för större andel av de pengar som satsas på spel generellt, men framförallt i spel med hög risk.

 • Idrottsrörelsen en viktig arena för att förebygga spelproblem

  Publicerad

  Nästan var femte kille över 18 år vid Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) har ett problemspelande. Det visar en studie som Centrum för psykiatriforskning gjort på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. Resultaten visar att idrottsrörelsen är en v...

 • Spelprevention informerar på Socialchefsdagarna

  Publicerad

  Folkhälsomyndigheten finns på plats på Socialchefsdagarna i Östersund för att informera om vårt kunskapsstöd som syftar till att underlätta det förebyggande arbetet mot problem med spel om pengar.

 • Ökad omsättning på spelmarknaden

  Publicerad

  Lotteriinspektionen har publicerat sin halvårsrapport om omsättningen på den svenska spelmarknaden. Rapporten visar att spelbolag som saknar tillstånd i Sverige har ökat sin omsättning med 17 procent under det första halvåret jämfört med samma period...

 • Vissa spelformer är mer förknippade med spelproblem

  Publicerad

  Spel om pengar på flera spelformer kan vara ett tecken på spelproblem, men det är mer avgörande vilka spel som ingår i spelmönstret. Därför är det viktigt att spelmarknaden regleras på ett sådant vis att dessa spel kontrolleras, samt att utveckling a...

 • Folkhälsomyndigheten vill stärka folkhälsoperspektivet i spellicensutredningen

  Publicerad

  Folkhälsomyndigheten har lämnat in sitt remissyttrande över Spellicensutredningens betänkande En omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30). Folkhälsomyndigheten välkomnar en översyn av regleringen av spelmarknaden, men menar att utredningen brister i de p...

 • Metodbeskrivning av Swelogs befolkningsstudie 2015 publicerad

  Publicerad

  Idag publicerar Folkhälsomyndigheten en metodbeskrivning av Swelogs befolkningsstudie om spel om pengar och hälsa från 2015. Metodbeskrivningen är till för den som vill veta mer om hur undersökningen genomfördes.

 • Nytt faktablad om spelproblem bland 16–19-åringar

  Publicerad

  Ungdomar som studerar, inte dricker alkohol, eller har god psykisk hälsa har mer sällan spelproblem jämfört med andra unga. Det beskrivs i ett faktablad om spelproblem bland ungdomar som Folkhälsomyndigheten publicerar idag.

 • Nytt faktablad om risk- och skyddsfaktorer för spelproblem bland barn och unga

  Publicerad

  Hög socioekonomisk status och god relation mellan föräldrar och barn kan skydda mot spelproblem. Tidigare spelproblem och låga skolresultat kan däremot öka risken för att barn och unga utvecklar spelproblem i vuxen ålder. Uppgifterna presenteras i et...

 • Ny publikation visar nyttan av att ta ett samlat grepp om alkohol och spelproblem

  Publicerad

  Många människor riskkonsumerar både alkohol och spel. Att dricka alkohol samtidigt som man spelar ökar risken för att utveckla spelproblem. Det beskrivs i en broschyr om alkohol- och spelproblem som Folkhälsomyndigheten publicerar idag.

 • Spelmissbruk skrivs in i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen

  Publicerad

  Från och med den 1 januari 2018 ingår problem med spel om pengar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär att kommuner och landsting blir ålagda att förebygga spelmissbruk. De ska också erbjuda stöd och behandling till personer...

 • Bidrag för att motverka överdrivet spelande ska fördelas

  Publicerad

  Folkhälsomyndigheten kommer att fördela bidrag till ideella organisationer som arbetar med att förebygga överdrivet spelande. Bidragsfördelningen sker på uppdrag av regeringen och sista dag för ansökan är den 30 september 2017.

 • Kunskapsguiden informerar om spelproblem

  Publicerad

  På Kunskapsguiden hittar du både kunskapsstöd om behandling och förebyggande arbete om spelproblem. Du kan bland annat läsa om att uppmärksamma spelproblem, om stöd och behandling och risk- och skyddsfaktorer.

 • Följ oss på Twitter

  Publicerad

  Nu kan du följa oss på Twitter under namnet @spelprevention.

 • Riksrevisionen positiv efter uppföljning av åtgärder på spelmarknaden

  Publicerad

  Riksrevisionen har nu följt upp sin tidigare granskning om riksdagens arbete kring målet om en sund och säker spelmarknad kunde uppfyllas på ett effektivt sätt. Uppföljningsrapporten visar att flera viktiga åtgärder har genomförts på spelmarknaden.

 • Många som tar kontakt med Stödlinjen har problem med kasinospel online

  Publicerad

  Spel om pengar via internet, och då särskilt kasinospel online upplevs som det mest problematiska spelet av majoriteten av de som söker hjälp. Antalet kontakter via chatt och mejl har ökat stadigt under de senaste fyra åren, visar ny statistik från S...

 • Utredning av licenssystem på spelmarknaden överlämnad till regeringen

  Publicerad

  Spellicensutredningen ”En omreglerad spelmarknad” har överlämnats till regeringen. Utredningen föreslår att regleringen av spel om pengar samlas i en lag.

 • Lotteriinspektionens årsrapport om trender på spelmarknaden publicerad

  Publicerad

  Den svenska spelmarknaden fortsätter att växa, framför allt för aktörer utan svenskt tillstånd. Det visar Lotteriinspektionens årliga rapport om trender på spelmarknaden för 2016.

 • Nytt faktablad om samband mellan spelreklam och spelproblem

  Publicerad

  Det är vanligare att personer med spelproblem upplever att de påverkas negativt av spelreklam än att andra personer som spelar om pengar gör det. Det beskrivs i ett faktablad om spelreklam och spelproblem som Folkhälsomyndigheten publicerar idag.

 • Nytt faktablad om risk- och skyddsfaktorer för spelproblem

  Publicerad

  När flera riskfaktorer samspelar ökar risken att en person utvecklar spelproblem, till exempel att dricka alkohol och spela samtidigt. Det framgår av ett faktablad om risk- och skyddsfaktorer för spelproblem som Folkhälsomyndigheten publicerar idag....

 • Ökad omsättning på spelmarknaden under 2016

  Publicerad

  Lotteriinspektionens statistik för 2016 visar att den totala spelmarknadens omsättning ökade med fem procent under fjolåret. Spelandet via internet ökade för spelbolag både med och utan tillstånd att anordna spel i Sverige.

 • Proposition om att spelproblem ska skrivas in i lag

  Publicerad

  Regeringen beslöt den 9 februari att lämna in propositionen Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk till riksdagen. Spelproblem lyfts in i både socialtjänstlagen och i hälso- och sjukvårdslagen, enligt förslaget.

 • Lagändring i lotterilagen 1 januari 2017

  Publicerad

  Lagändringen i lotterilagen gör det tydligare vilka som har möjlighet att få tillstånd att bedriva lotteriverksamhet. Åldersgräns för att få spela har införts i lagen liksom att den som anordnar lotterier ska säkerställa att sociala och hälsomässig s...

 • Fokus på unga i nytt kunskapsstöd om spelproblem

  Publicerad

  Andelen unga som spelat om pengar har minskat under de senaste tio åren. Men de unga som spelar ägnar sig i hög grad åt riskfyllda spel. Det visar statistik från befolkningsstudien Swelogs 2015 och kunskapsstödet Förebygg spelproblem som Folkhälsomyn...

 • Beslut om organisationsbidrag för verksamhet mot överdrivet spelande 2017

  Publicerad

  I enlighet med förordningen och med Folkhälsomyndighetens regleringsbrev för budgetåret 2017 har Folkhälsomyndigheten beslutat att dela ut sammanlagt 3,5 miljoner till fyra organisationer.