Uppdaterad 5 juli 2018

Bidrag för att motverka överdrivet spelande ska fördelas

Folkhälsomyndigheten kommer att fördela bidrag till ideella organisationer som arbetar med att förebygga överdrivet spelande. Bidragsfördelningen sker på uppdrag av regeringen och sista dag för ansökan är den 30 september 2017.

Rikstäckande organisationer som förebygger skadeverkan av spel om pengar kan söka

Statsbidraget kan sökas av organisationer som är rikstäckande eller som bedriver verksamhet av riksintresse och vars huvudsakliga verksamhet är att förebygga skadeverkning av spel om pengar och som bedrivit verksamhet i minst två år.

Syftet med statsbidraget är att stödja organisationerna och deras arbete med utbildning, opinionsbildning eller olika former av stödjande social verksamhet och att förstärka organisationernas utvecklingsarbete och kompetensuppbyggnad.

Under 2017 delade Folkhälsomyndigheten ut 3,5 miljoner till organisationer som arbetar förebyggande med spel om pengar.

Ansökan

Ansökan ska vara inlämnad senast den 30 september 2017. Ansökningshandlingar och mer information finns på Folkhälsomyndighetens webbplats. Beslut om fördelning av bidrag meddelas i januari 2018.

Medel fördelas endast under förutsättning att Folkhälsomyndigheten erhåller erforderliga medel för 2018.

Förordningen är gemensam för statsbidrag till organisationer som bedriver förebyggande arbete för att minska tobaksbruket och mot överdrivet spelande (SFS 2015:456).

Läs mer

Läs mer om vårt uppdrag inom ekonomiskt stöd
Beviljade statsbidrag till ideella organisationer 2017