Uppdaterad 5 juli 2018

Fokus på unga i nytt kunskapsstöd om spelproblem

Andelen unga som spelat om pengar har minskat under de senaste tio åren. Men de unga som spelar ägnar sig i hög grad åt riskfyllda spel. Det visar statistik från befolkningsstudien Swelogs 2015 och kunskapsstödet Förebygg spelproblem som Folkhälsomyndigheten lanserar idag.

3 av 4 unga som spelar om pengar satsar på riskfyllda spel

Det finns en 18-årsgräns för spel om pengar och ungdomar under 18 år spelar i allmänhet mindre än vuxna. Ungefär en femtedel av 16–17-åringarna rapporterade att de hade spelat om pengar 2015, med en något lägre andel bland flickor än pojkar. 2008 hade ungefär hälften av 16 till 17-åringarna spelat om pengar.

Samtidigt väljer nästan 3 av 4 unga under 18 år som spelat om pengar det senaste året att satsa sina pengar på spelformer som ökar risken för att utveckla spelproblem, som spelautomater, poker och sportspel. Detta kan jämföras med personer över 18 där drygt hälften av de som spelar om pengar har spelat på sådana spelformer under det senaste året. Till exempel hade en fjärdedel av de spelande 16-17 åringarna jämfört med nästan en tiondel av de spelande 18-84 åringarna, spelat på spelautomater det senaste året. Det visar statistik från befolkningsstudien Swelogs 2015.

– Det är oroande att ungdomar spelar spel om pengar trots att det idag finns åldersgräns om lägst 18 år på alla spelformer. Särskilt oroande är det att många spelar på så riskfyllda spelformer som poker och spelautomater. Det tyder på ett behov av att särskilt rikta åtgärder mot dessa spelformer, till exempel genom att begränsa tillgängligheten och efterfrågan till dem. Här har både spelbolag och verksamheter inom tillsyn och tillståndsgivning en viktig förebyggande funktion. Det säger Frida Fröberg, utredare vid Folkhälsomyndigheten.

Unga som dricker alkohol eller har psykisk ohälsa spelar oftare om pengar

Det finns ett samband mellan att dricka alkohol och spela om pengar och mellan psykisk ohälsa och att spela om pengar bland 16–17-åringar. Bland unga som inte druckit alkohol under det senaste året hade 12 procent spelat, medan bland de som druckit alkohol hade 30 procent spelat om pengar det senaste året. Spel om pengar är också vanligare bland unga med psykisk ohälsa.

– Eftersom spel, alkohol och psykisk ohälsa ofta förekommer samtidigt hos unga är det viktigt att de förebyggande åtgärderna fokuserar på flera områden, till exempel alkoholkonsumtion, psykisk ohälsa och spel om pengar. Det säger Frida Fröberg, utredare vid Folkhälsomyndigheten.

Särskilt fokus på barn och unga i nytt kunskapsstöd

Myndigheten fick i februari 2016 regeringens uppdrag att ta fram ett målgruppsanpassat kunskapsstöd för att förebygga spelproblem. Idag publiceras de första delarna i stödet. Syftet med stödet är att stärka våra målgruppers kunskap om spelproblem och förebyggande åtgärder och ge vägledning för ett kunskapsbaserat och kvalitetssäkrat förebyggande arbete.

Stödet riktar sig till dig som arbetar med att förebygga spelproblem inom verksamheter och professioner på lokal, regional eller nationell nivå, som myndigheter, kommuner och landsting, ideella föreningar som idrottsrörelser och kamratföreningar, och spelbolag.

Läs mer

Spel om pengar bland unga under 18 år [Länk borttagen 2020-10-05]

Vad gör ett spel riskfyllt?

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings rapporter om elevers drog- och spelvanor

Alla publikationer i kunskapsstödet Förebygg spelproblem