Uppdaterad 5 juli 2018

Folkhälsomyndigheten efterlyser föreskrifter kring omsorgsplikten

Folkhälsomyndigheten har nu överlämnat sitt yttrande kring Lotteriinspektionens förslag till föreskrifter vid en licensmarknad för spel om pengar. Föreskrifterna kompletterar förslaget på ny spellag som ännu inte är beslutad av riksdagen.

Förslaget till nya föreskrifter görs mot bakgrund av spellicensutredningens förslag till ny spellag, SOU 2017:30 En omreglerad spelmarknad. Folkhälsomyndigheten har tidigare påpekat att det finns brister i omregleringen vad gäller frågan om mer sociala skyddshänsyn och folkhälsoperspektiv. Myndigheten anser att Lotteriinspektionens förslag på föreskrifter innehåller flera positiva delar som stärker konsumentskyddet. Det handlar till exempel om att spelhistorik ska gå tillbaka 12 månader, krav kring varningsmeddelanden, självavstängningar och att spelföretag ska rapportera in hur stor del av omsättningen som kommer från de fem procenten av spelarna som omsätter mest.

Folkhälsomyndigheten ser dock utrymme för flera förbättringar, till exempel att:

  • Spelföretag med registreringsplikt ska rapportera in andel av omsättningen som kommer från personer med problemspel.
  • Föreskrifterna föreslår att spel på hästar på travbana med spel upp till 2 000 euro inte ska behöva registreras, vilket Folkhälsomyndigheten motsätter sig.
  • Folkhälsomyndigheten är kritisk till att spelföretagen ska anordna egna utbildningar. Föreskrifterna bör istället föreslå att kunskapsprov för spelföretagens personal ska göras hos en oberoende aktör.
  • Föreskrifterna inkluderar inte omsorgsplikten som är en central del i spelansvaret vilket bör förtydligas i föreskrifterna.
  • I remissvaret vidhåller Folkhälsomyndigheten att onlinespel bör ha 20-årsgräns och att tillfälliga spelkonton inte ska tillåtas.

Läs Folkhälsomyndighetens synpunkter på Lotteriinspektionens förslag till föreskrifter vid en licensmarknad

Läs mer

Föreskrifter vid en licensmarknad.pdf
Konsekvensutredning - föreskrifter vid en licensmarknad.pdf
Intervju om spellicensutredningen med Anna Jansson, enhetschef på Folkhälsomyndigheten