Uppdaterad 5 juli 2018

Regeringen föreslår en ny spellag och ny lag om skatt på spel

Regeringen har fattat beslut om att skicka förslag till en ny spellag och ny lag om skatt på spel på remiss till lagrådet. Den nya lagen utformas som ett licenssystem och ska gälla allt spel om pengar som tillhandahålls i Sverige.

Den nya spelregleringen innebär att alla som tillhandahåller spel på den svenska spelmarknaden ska ha licens. Spellagen innehåller sex typer av licenser att söka. Aktörer utan licens kommer inte få tillhandahålla spel. Lagrådsremissen bygger på betänkandet ”En omreglerad spelmarknad”.

Förslaget innebär bland annat:

  • Alla licenshavare ska skydda sina spelare mot överdrivet spelande
  • Skatt på licenspliktigt spel på 18 procent
  • Lotteriinspektionen ersätts av Spelmyndigheten
  • Registrering av spelare, men med möjlighet för Spelmyndigheten att undanta spel från registrering
  • Åldersgräns på 18 år för att få spela
  • Förbud mot kredit för spel
  • Förbud mot erbjudande om bonus förutom vid första speltillfället
  • Möjlighet för spelare att stänga av sig från spel
  • Krav på måttfull marknadsföring
  • Det ideella allmännyttiga föreningslivet får fortsatt skattebefrielse för lotterier och bingo.

Folkhälsomyndigheten har tidigare lämnat synpunkter på betänkandet ”En omreglerad spelmarknad som syftar till att stärka folkhälsoperspektivet och konsumentskyddet. Bland annat efterfrågade myndigheten 20års gräns på onlinespel och poker, förbud mot bonusar samt krav på särskild måttfullhet i marknadsföringen.

Efter lagrådets granskning av förslaget kommer regeringen att ta fram en proposition för behandling i Riksdagen senare i vår. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Läs mer

Den nya spellagen i korthet