Uppdaterad 5 juli 2018

Spelmissbruk skrivs in i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen

Från och med den 1 januari 2018 ingår problem med spel om pengar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär att kommuner och landsting blir ålagda att förebygga spelmissbruk. De ska också erbjuda stöd och behandling till personer som har allvarliga problem med spel om pengar.

Därmed får personer med spelproblem samma rätt till hjälp och stöd som personer med alkohol- eller drogproblem. Det förebyggande arbetet kring spelproblem i kommuner och landsting får även bättre förutsättningar. Samtidigt är behovet av kunskap stort. I en enkät som Folkhälsomyndigheten och Sveriges kommuner och landsting genomförde år 2015 uppgav 90 procent av kommunerna att de behövde mer kunskap om spelproblem inför en ändring av socialtjänstlagen.

- Lagändringen innebär en omställning för många kommuner. För att stötta dem har Folkhälsomyndigheten tagit fram ett kunskapsstöd. Där berättar vi bland annat om hur man kan arbeta förebyggande mot spelproblem. Socialstyrelsen kommer även att ta fram ett kunskapsstöd kring stöd och behandling, säger Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.

Spelproblem drabbar många

Cirka två procent av den vuxna befolkningen har spelproblem. För cirka 31 000 personer är problemen så allvarliga att det kan röra sig om ett beroende. Men problemet är större än så. När Folkhälsomyndigheten följde samma personer vid flera mättillfällen mellan 2008-2014 hade 5 procent av dem haft problem med sitt spelande vid något tillfälle.

- Dessutom är det fler som drabbas. Ungefär 170 000 anhöriga, varav nästan hälften är barn, lever i samma hushåll som någon som har spelproblem. För de anhöriga får spelproblemen ofta konsekvenser i form av konflikter, stress, dålig ekonomi med mera säger Johan Carlson.

Förstärkning av barns rättigheter

Den kommande lagändringen innebär även en förstärkning av barns rättigheter. Kommunerna ska aktivt motverka att barn och unga spelar om pengar. Trots åldersgränser på 18 år på de flesta spel spelar cirka 20 procent av 16–17-åringarna om pengar minst en gång per år. Tre procent av dem spelar minst varje månad. En stor del av spelandet sker på internet.

Om ett barn bor med en vuxen som har spelproblem ska hälso- och sjukvården alltid beakta barnets behov av information, råd och stöd.

I början av 2018 kommer Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten att anordna ett gemensamt seminarium där båda myndigheternas kunskapsstöd presenteras.

Läs mer

Intervju med Johan Carlson om ändringen i socialtjänstlagen
Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk