Uppdaterad 1 mars 2021

Länsstyrelserna får uppdrag om problem med spel om pengar

Länsstyrelserna ska ge stöd till kommuner och landsting för deras utökade ansvar för problem med spel om pengar. Detta utifrån lagändringarna om spelmissbruk i socialtjänstlagen (SOL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Enligt regleringsbreven för 2018 till länsstyrelserna ska de vara ett stöd för huvudmännen för de förändringar i SOL och HSL, kopplat till spel om pengar, som trädde ikraft 1 januari 2018. Folkhälsomyndigheten har fortsatt uppdrag att utveckla och sprida det nationella kunskapsstödet samt verka för nationell samordning under 2018, men får även i uppdrag att i samverkan med länsstyrelserna stödja genomförandet av lagändringarna avseende spelmissbruk.

Länsstyrelsen i Örebro län ska ansvara för att samordna länsstyrelsernas genomförande av uppdraget och lämna en redovisning till regeringen senast den 15 februari 2019.

Folkhälsomyndigheten ska redovisa 2018 års uppdrag till regeringen den 1 mars 2019. Myndighetens tidigare uppdrag från 2016 ska slutredovisas den 1 april 2018.

Läs mer

Intervju med Ulrika Ankargren, nationell samordnare för länsstyrelsernas ANDT-uppdrag

Intervju med länssamordnaren Lennart Rådenmark i Västra Götalands län