Uppdaterad 25 november 2021

Levnadsomständigheter påverkar spelvanor

Psykiskt välbefinnande, stödjande relationer och meningsfull sysselsättning kan underlätta att ta sig ur destruktiva spelvanor. Detta framkommer i en fördjupande kvalitativ studie bland personer som deltagit i tidigare Swelogs-undersökningar.

I dagarna har en omfattande rapport med resultat över tid från Swelogs, Swedish longitudinal gambling study, publicerats. Som ett komplement till denna enkätundersökning genomfördes kvalitativa intervjuer med 40 Swelogs-deltagare som rapporterat om ett problemspelande som förändrats över tid. Syftet var att få en djupare förståelse för hur de upplever sitt spelande och vilken betydelse det har i deras liv.

Spelvanor påverkas av levnadsomständigheter

De omständigheter som personer befinner sig i påverkar i hög utsträckning deras spelvanor. Det kan bland annat röra sig om hur man mår, tillgången till pengar och spel, arbetssituationen och familjelivet. Vissa vändpunkter, som insikt om nackdelar med spelandet eller reaktioner från anhöriga, bidrog till att personerna i studien tagit tag i och förändrat sina negativa spelvanor.

– Jag tänker att det är viktigt att fundera på varför vi spelar. Till exempel så framkommer en tydligare tendens att använda spelandet som ett sätt att dämpa ångesten eller fly från sina problem bland personer med destruktiva spelvanor, säger Eva Samuelsson som är en av forskarna bakom den kvalitativa studien.

Om spelandet används för att dämpa ångest som är relaterad till problem i vardagen kan man behöva hjälp att hitta bättre sätt att hantera problemen på. Viktiga faktorer för att ta sig ur destruktiva spelvanor och hålla vanorna på en icke-problematisk nivå kan vara psykiskt välbefinnande, stödjande relationer och meningsfull sysselsättning. Att begränsa tillgången till spel är också något som Eva Samuelsson framhåller som avgörande för att minska spelproblemen totalt.

Ta del av ytterligare resultat från studien och reflektioner kring dessa i:

  • intervjun med Eva Samuelsson, forskare vid Stockholms universitet.
  • den svenska rapporten Spelares upplevelser av förändringar i vanor och problem. En kvalitativ studie om spel om pengar

Läs mer