Gemensamma riskfaktorer för spel om pengar, alkohol, narkotika och tobak

Den som har spelproblem eller ett riskabelt spelande har ofta en riskkonsumtion av alkohol, använder tobak dagligen eller har använt cannabis. Det finns även gemensamma risk- och skyddsfaktorer för områdena. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en publikation som sammanfattar kunskapsläget.

Publikationen sammanfattar kunskapsläget om risk- och skyddsfaktorer för alkohol, narkotika, tobak och spel om pengar (ANTS) hos barn och unga. Den redovisar även resultat från den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor (HLV) som bygger på självrapporterade svar vid ett tillfälle.

Samband mellan spel om pengar och alkohol, narkotika och tobak

Personer som har spelproblem eller ett riskabelt spelande har ofta även en riskkonsumtion av alkohol, använder tobak dagligen eller har använt cannabis. Andelen med en riskkonsumtion av alkohol eller dagligt tobaksbruk är nära dubbelt så stor i gruppen med ett riskabelt spelande, jämfört med de som inte har ett riskabelt spelande. Andelen som har använt cannabis senaste året är 7 procent bland personerna med riskabelt spelande jämfört med 2 procent hos de utan ett riskabelt spelande.

Kunskap om gemensamma risk- och skyddsfaktorer behövs

Kunskap om risk- och skyddsfaktorer kan användas i arbetet med att kartlägga och analysera den lokala situationen, följa utvecklingen över tid och utvärdera åtgärder. Kunskap om risk- och skyddsfaktorer kan vara en hjälp i att identifiera arenor och prioritera insatser inom det förebyggande arbetet.

– Ett gemensamt grepp om risk- och skyddsfaktorer inom ANTS kan vässa det förebyggande arbetet. Genom att tidigt identifiera och stärka personer som har flera riskfaktorer och utveckla skyddsfaktorer, kan samhället bidra till färre problem och ökad jämlikhet i hälsa, säger Jessika Spångberg, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Identifieringen av gemensamma risk- och skyddsfaktorer gjordes genom att inkludera faktorer som var samma för två eller flera ANTS-områden och som inte motsägs för något av de övriga områdena.

De gemensamma riskfaktorer som identifierades för ANTS var:

  • Lägre socioekonomisk position utifrån föräldrars utbildningsnivå, yrke och bostadsområde.
  • Sämre skolprestationer som låga, ofullständiga eller inga slutbetyg från grundskolan.
  • Frånvaron av trygga uppväxtvillkor.
  • Användning av någon av substanserna eller att spela om pengar.
  • Individuella förutsättningar som adhd, beteendeproblem eller kön (killar har högre risk).

Läs mer om publikation respektive risk- och skyddsfaktorer för spel om pengar