Spelmarknaden fungerar bättre efter omregleringen enligt Statskontoret

Statskontoret har på uppdrag av regeringen utvärderat effekterna av den nya spelregleringen som trädde i kraft 1 januari 2019. De konstaterar i sin femte och avslutande rapport att omregleringen har förbättrat förutsättningarna att nå riksdagens mål för spelområdet. Målen handlar om att spelmarknaden ska vara under offentlig kontroll, ha ett starkt konsumentskydd och värna intäkterna från spel till föreningslivet och staten.

Spelmarknaden omreglerades 2019. Omregleringen innebar bland annat att fler företag kan få licens i Sverige för att erbjuda kasinospel och vadhållning. Statskontoret har haft regeringens uppdrag att utvärdera omregleringen genom att bland annat titta på effekterna på folkhälsan, konsumentskyddet, statens intäkter från spel och finansieringen av allmännyttiga ändamål. Folkhälsomyndighetens undersökning Swedish longitudinal gambling study, Swelogs, utgjorde en del av de underlag som skulle beaktas vid uppföljningen.

Statens kontroll över spelmarknaden har ökat

Kanaliseringen, det vill säga andelen av spelandet som sker hos företag med licens i Sverige, har ökat betydligt efter omregleringen. Det innebär att en större del av svenskarnas spelande sker hos spelföretag som

  • verkar lagligt på spelmarknaden och har svensk spellicens
  • följer svensk spellagstiftning och betalar skatt i Sverige
  • står under tillsyn av svenska myndigheter.

Även om den offentliga kontrollen har ökat sker fortfarande en betydande del av spelandet hos spelföretag utan svensk licens.

Bättre konsumentskydd – men det går att göra mer

Den nya spelregleringen ställer hårdare krav på spelföretagen när de gäller spelansvar och marknadsföring. Den lagstadgade omsorgsplikten, som innebär att spelföretagen ska ta ansvar för att motverka spelproblem bland sina kunder, är en viktig del i detta. Men det går att göra mer för att minska de negativa konsekvenserna av spel om pengar. Statskontoret ser inga tecken på att omregleringen har haft någon tydlig påverkan på omfattningen av spelproblem i befolkningen.

Utvärderingen visar att det kan göras mer för att åstadkomma ett starkt skydd. Det behövs mer kunskap om

  • hur spelarnas beteende påverkas av de åtgärder som genomförs enligt omsorgsplikten
  • effekterna av spelpaus.se och hur självavstängningsverktyget samspelar med andra insatser.

Utöver detta behövs det en tydligare reglering av hur spelföretagen får behandla personuppgifter för att motverka överdrivet spelande.

Behov av fortsatt uppföljning och utvärdering av spelområdet

Statskontoret bedömer att regeringen med relativt små medel kan få en ännu bättre bild av marknadens utveckling framöver. Spelinspektionen bör bland annat få i uppdrag att följa och rapportera om kanaliseringen och matchfixning i Sverige.

Folkhälsomyndighetens undersökning, Swelogs, har varit det viktigaste underlaget för att följa utvecklingen av spelproblem i befolkningen. Statskontoret anser att Swelogs ger en bred och tillförlitlig bild av spelproblemen i Sverige och att undersökningarna 2018 och 2021 varit befogade för att följa omregleringens effekter på spelproblemen. För framtiden anser de inte att det är motiverat att ge Folkhälsomyndigheten särskilda uppdrag att genomföra Swelogsundersökningar. De menar att Folkhälsomyndigheten i stället bör följa utvecklingen av spelproblem inom ramen för sitt uppdrag och vid behov genomföra mer grundliga undersökningar.

Det fortsatta arbetet med att stärka spelregleringen bör också följas upp längre fram. Statskontoret bedömer att det kan vara lämpligt att utvärdera förändringarna 2–3 år efter att de har trätt i kraft.

Läs mer

Utvärdering av omregleringen av spelmarknaden – Slutrapport (statskontoret.se)

Spelreglering

Spelbolagens ansvar