Publicerad 14 september 2018

Spelreglering

För att förebygga spelproblem behövs kunskap om lagar, regler och policy för spel om pengar. Spelregleringen och tillsyn av regleringen är en av de mest centrala delarna i det förebyggande arbetet.

Lagar och regler sätter ramar för det förebyggande arbetet på lokal, regional och nationell nivå. Eftersom tillgänglighet till spel och utformning av spel är viktiga riskfaktorer för spelproblem är tillsyn en viktig del i det förebyggande arbetet.

människor talas vid i konferensliknande rum
Scandinav. Foto: Marie Linner

Ny spellag från 1 januari 2019

Den 1 januari 2019 införs en ny spellag, SFS 2018:1138, i Sverige. Lagen kompletteras med spelförordning 2018:1475 och föreskrifter från Spelinspektionen. Den nya lagen innebär att alla spelbolag på den svenska spelmarknaden ska ha en licens för att bedriva sin verksamhet. Aktörer utan licens kommer inte få tillhandahålla spel. Spellagen innehåller sex olika licenser:

 • statligt spel
 • spel för allmännyttiga ändamål
 • onlinespel
 • vadhållning
 • landbaserat kommersiellt spel
 • spel på fartyg i internationell trafik.

Konkurrensutsatta spel som bedrivs i konkurrens är onlinespel, vadhållning på sportspel och hästar med mera, landbaserat kommersiellt spel som restaurangkasinon och landbaserat kortspel i turneringsform.

Spelformerna värdeautomater, landbaserade kasinon, lotter, landbaserad bingo och lokalt poolspel på hästar ska inte konkurrensutsättas, utan ligger kvar antingen som statligt spel eller spel för allmännyttiga ändamål.

Spelskatt kommer att tas ut med 18 procent av behållningen utom på spel för allmännyttiga ändamål som är fortsatt skattebefriade. Nuvarande Lotteriinspektionen förstärks och blir Spelinspektionen. Allt spel utan licens blir kriminaliserat, ett nytt brott i form av spelfuskbrott instiftas. Sanktioner mot brott mot spellagen skärps genom:

 • höjda straffskalor för olovlig spelverksamhet och främjande av sådan verksamhet
 • betalningstransaktioner mellan spelare och olicensierade spelbolag ska blockeras
 • varningsmeddelanden på olicenserade webbplatser.

Konsument- och spelaransvar i nya spellagen

Den nya lagstiftningen inför en rad åtgärder inom området konsument- och spelaransvar som:

 • omsorgsplikt
 • obligatoriskt för spelare att ange maxgräns för insatser i tid och pengar
 • möjlighet att stänga av sig från alla licenshavare genom ett centralt register
 • bonusar begränsas och förbudet mot kredit skärps
 • alla licenshavare online ska erbjuda sina kunder ett självtest för att de ska kunna bedöma sitt spelbeteende
 • obligatorisk utbildning i spelproblem och spelansvar för alla som arbetar med produktutveckling, marknadsföring, spelövervakning, försäljning och kundtjänst.

Regeringen har även gett i uppdrag till Statskontoret att följa upp och utvärdera den nya spelmarknaden.

Spel om pengar kräver tillstånd

Den som anordnar lotteri ska säkerställa att sociala och hälsomässiga skyddshänsyn tas. Den som vill arrangera spel om pengar måste ha tillstånd av behörig myndighet eller regeringen. Dessa myndigheter ger ut tillstånd för att arrangera spel:

 • Lotteriinspektionen ger tillstånd för rikstäckande spel, för alla EMV lotterier eller när vinstbeloppet överstiger ett basbelopp i bingo (45 000 kronor för 2018).
 • Kommunen ger tillstånd för lokala föreningslotterier.
 • Länsstyrelsen ger tillstånd för hallbingo eller regionala lotterier (flera kommuner inom samma län).
 • Regeringen ger särskilda tillstånd (koncessioner) till Svenska Spel och ATG, till exempel för värdeautomater.

Två lagar är centrala för spelmarknaden idag

Den myndighet som gett tillstånd till spel har också uppdraget att kontrollera att arrangören följer lagar och regler. När regeringen gett tillstånd är Lotteriinspektionen tillsynsmyndighet. Myndigheter, och i vissa fall spelbolag, gör stickprovskontroller på spelstället, till exempel provköp av lotter för att undersöka om de säljer till minderåriga. Det finns i huvudsak två lagar som styr villkoren för spel om pengar:

Idag finns många oreglerade spelbolag som inte kontrolleras av svenska myndigheter. De erbjuder ofta nätkasinon, som inte ingår i de reglerade spelbolagens tillstånd.

Åldersgränser på spel

Åldersgränser är viktiga för att förebygga spel. Om inte spelbolag respekterar åldersgränserna kan de förlora sina tillstånd:

 • 18-årsgräns för att få spela om pengar
 • 20-årsgräns för att spela på ett internationellt kasino

Det finns krav på måttfullhet vid marknadsföring av lotterier och att sådan marknadsföring inte särskilt riktas till barn och unga under 18 år.

EU och spelmarknaden

EU har ingen enhetlig spelreglering, utan varje medlemsland kan föra en egen spelpolitik. Det finns både länder som har statliga monopol och länder som har licenssystem.

EU-kommissionen har tagit fram rekommendationer för internetspel med gemensamt konsumentskydd, ansvarsfull spelreklam, förebyggande insatser och bekämpning av uppgjorda matcher och penningtvätt.

Överskottet från spelbolagen går till allmännyttiga intressen

Alla spelbolag med tillstånd att bedriva spel i Sverige låter överskottet gå till allmännyttiga intressen genom staten eller ideella intressen, som föreningar som främjar idrott, kultur, omsorg om barn och unga eller annan social verksamhet. AB Trav och Galopps överskott går till hästsporten. Det gäller inte för de privata och kommersiella företagen som bedriver restaurangkasinon.

Läs mer

Grönbok om onlinespel på den inre marknaden
Spelbolagens ansvar