Uppdaterad 17 december 2021

Spelreglering

Spelregleringen och tillsynen av regleringen är centrala i det förebyggande arbetet. Viktiga inslag i spellagen är bland annat spelbolagens omsorgsplikt, åldersgränser, att reklamen ska vara måttfull och möjligheten att stänga av sig från spel. 

Lagar och regler sätter ramar för det förebyggande arbetet på lokal, regional och nationell nivå. Myndigheterna kontrollerar att spelbolagen följer reglerna genom tillsyn. Spelinspektionen är den huvudsakliga tillsynsmyndigheten på spelområdet. Tillsynen är viktig i det förebyggande arbetet, eftersom tillgängligheten till spel och utformningen av spel utgör riskfaktorer för spelproblem.

Spelinspektionen

Vägledning för förebyggande arbete om spelproblem

Covid-19 och spelmarknaden

Covid-19-pandemin har haft stor påverkan på samhället och därmed också på spelmarknaden och spelvanor. För att möta de möjliga risker som situationen kunde innebära vidtog regeringen en rad tillfälliga åtgärder på spelområdet. Dessa upphörde 14 november 2021. 

Regeringen har i januari 2022 lagt fram följande förslag om att återigen införa tillfälliga åtgärder:

 • insättningsgräns på 4 000 kronor per vecka vid spel på onlinekasino, och motsvarande förlustgräns vid spel på värdeautomater
 • obligatorisk begränsning av inloggningstiden vid spel på onlinekasino och värdeautomater
 • bonusgräns på 100 kronor eller motsvarande värde på onlinekasino och värdeautomater.

Läs om förslaget om tillfälliga spelansvarsåtgärder (regeringen.se)

Förordningen föreslås träda i kraft den 7 februari 2022 och gälla till utgången av juni 2022. Skulle behovet av spelansvarsåtgärder upphöra tidigare kan förordningen upphävas i förtid.

Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag gjort en fördjupad analys av utvecklingen av spelproblem kopplat till situationen kring covid-19.

Läs om utvecklingen av spelproblem under pandemin.

Alla spelbolag på svenska marknaden ska ha svensk licens

Enligt spellagen (2018:1138) ska alla spelbolag som verkar på svenska marknaden ha svensk licens. Lagen kompletteras av en spelförordning och föreskrifter. Hos Spelinspektionen kan du se vilka bolag som har fått licens. Licenserna kan återkallas om bolagen inte sköter sina åtaganden. Bolag utan licens får inte tillhandahålla spel.

De sex olika typer av licenser som spellagen innehåller är statligt spel, spel för allmännyttiga ändamål, onlinespel, vadhållning, landbaserat kommersiellt spel och spel på fartyg i internationell trafik.

Spelformer som är konkurrensutsatta är onlinespel, vadhållning på sportspel och hästar med mera, landbaserat kommersiellt spel som restaurangkasinon och kortspel i turneringsform, samt spelautomater och kasinospel på fartyg i internationell trafik.

Spelformer som inte är konkurrensutsatta är landbaserade värdeautomater och kasinon, lotterier, bingo på fysisk plats och lokalt poolspel på hästar. Dessa ligger kvar som antingen statliga spel eller spel för allmännyttiga ändamål. Spel för allmännyttiga ändamål är fortsatt skattebefriade medan övriga betalar 18 procent skatt på behållningen.

Bild. Svenska spelmarknaden efter omregleringen – delmarknader, licenstyper och spelformer.

Schematisk bild på hur den svenska spelmarknaden ser ut efter omregleringen och hur nämnda spelformer och licenstyper relaterar till de tre olika delmarknaderna.

Allt spel utan licens är kriminaliserat. Brott mot spellagen kan vara olovlig spelverksamhet, främjande av illegalt spel och spelfuskbrott som rör matchfixning. Sanktioner mot olovlig spelverksamhet kan ske genom:

 • böter eller fängelse i högst två år för olovlig spelverksamhet och främjande av sådan verksamhet
 • blockering av betalningstransaktioner mellan spelare och olicensierade spelbolag
 • varningsmeddelanden på olicensierade webbplatser.

Statskontoret utvärderar och följer upp spelmarknaden

Regeringen gav Statskontoret i uppdrag att utvärdera och följa upp spelmarknaden efter omregleringen 2019. Resultaten publiceras årligen till och med 2022. Hittills har fyra delrapporter publicerats.

Uppföljning och utvärdering av omregleringen av spelmarknaden (statskontoret.se)

Åldersgränser på spel om pengar

Åldersgränser är en viktig förebyggande åtgärd då det skjuter upp eventuella spelproblem, vilket illustreras i figur 1. Andelen med spelproblem är lägre bland killar i åldern 16–17 år jämfört med killar som är 18 år.

Spelbolag som inte respekterar åldersgränserna riskerar att förlora sina licenser. Följande åldersgränser gäller:

 • 18-årsgräns för att spela om pengar
 • 20-årsgräns för att spela på ett internationellt kasino.

Marknadsföringen av spel ska vara måttfull och inte riktas till barn och unga under 18 år.

Figur 1. Andelen med viss risk eller problemspelande bland killar 16–17 år respektive killar 18 år, Swelogs 2018.

Bland killar 16-17 år har 3 % viss risk och 1 % ett problemspelande, för killar 18 år är motsvarande siffror 7 respektive 8 %.

Spelansvar i spellagen

Enligt spellagen har spelbolagen en omsorgsplikt att skydda spelare mot överdrivet spelande genom att kunna identifiera och ingripa vid spelbeteende som tyder på överdrivet spelande. Hur bolagen hanterar omsorgsplikten ska finnas beskrivet i en handlingsplan.

I Spelinspektionens vägledning för omsorgsplikten ges exempel på hur tecken på överdrivet spelande kan identifieras genom spelmönster t.ex. jagande av förluster och höjning av insättningsgränsen, men också genom andra kontakter med spelare. En person som tidigare stängt av sig för spel och unga, 18-24 år, pekas ut som särskilt viktiga grupper att följa upp. I vägledningen ges även exempel på vilka åtgärder licenshavaren förväntas vidta när någon uppvisar tecken på överdrivet spelande. Här nämns bl.a. återkoppling och restriktioner som viktiga åtgärder. Återkopplingen ska ske på ett sätt som gör att personen som spelar har möjlighet att svara. Det räcker därmed inte med pop-up meddelanden.

Vägledning för licenshavares omsorgsplikt (Spelinspektionen.se)

Det finns tre andra centrala åtgärder i spellagen för att motverka överdrivet spelande:

 • Självavstängning: Alla spel via internet ska erbjuda möjlighet för spelarna att stänga av sig från alla licenshavare genom ett centralt nationellt register, spelpaus.se.
 • Spelgränser: Det är obligatoriskt för spelare att ange maxgräns för insatser i tid och pengar.
 • Självtest: Alla licenshavare med spel via internet ska erbjuda sina kunder ett självtest för att de ska kunna bedöma sitt spelbeteende.

Spelpaus.se

Logotyper för dessa åtgärder ska vara synliga överst på alla webbplatser och mobilapplikationer. Logotyperna ska vara placerade i ett låst fält överst på licenshavarens webbplatser, mobilapplikationer och liknande. Det innebär att logotyperna ska vara synliga även då användaren scrollar på sidan.

Tre logotyper som krävs på spelbolags webbplatser och appar
Alla spelbolag som har fått licens enligt spellagen (2018:1138) ska ha dessa logotyper för spelansvar väl synliga där de erbjuder onlinespel. Logotyperna för spelansvar ska även finnas vid spel på värdeautomater på andra platser än på ett kasino. De ska då vara placerade väl synliga i ett låst fält på värdeautomaternas skärmar.

Andra åtgärder är till exempel att:

 • bonusar begränsas till att enbart gälla vid första insättningen
 • det är förbjudet att erbjuda spel mot kredit
 • spelbolagen ska utbilda alla som arbetar med produktutveckling, marknadsföring, spelövervakning, försäljning och kundtjänst i spelproblem och spelansvar.

Spelbolagen ska även rapportera in uppgifter till Spelinspektionen om sina kunders spelbeteende och sitt arbete inom spelansvar.

Spelreklam ska vara måttfull

Enligt spellagen ska spelreklamen vara måttfull, och inte särskilt rikta sig till personer under 18 år. Direktreklam får inte riktas till en spelare som har stängt av sig från spel genom spelpaus.se. 

Spelreklam och marknadsföring

Utredningar om åtgärder för att stärka regleringen

Mellan 2018 och 2020 pågick spelmarknadsutredningen som hade uppdraget att överväga fler åtgärder som minskar skadeverkningarna av spel online och på värdeautomater. Utredningen skulle även:

 • analysera hästnäringens och idrottens förutsättningar efter omregleringen av spelmarknaden
 • analysera Svenska Spels roll efter omregleringen
 • föreslå ytterligare sätt att stänga ute spelbolag som inte har licens
 • föreslå nödvändiga åtgärder för att stärka spelregleringen. 

Utredningen fick ett tilläggsdirektiv som rörde marknadsföring vilket innebar att den även skulle överväga:

 • om särskild måttfullhet bör gälla, på samma sätt som för alkoholreklam
 • om vissa inslag i spelreklam bör begränsas, t.ex. om bonusar, jackpottar och gratisspel
 • ytterligare informationskrav (t.ex. om sannolikhet att vinna)
 • om särskilda begränsningar bör gälla för farligare spel
 • hur omfattningen av reklam kan begränsas, t.ex. gällande reklam under livesändningar av sport
 • konsekvenser av ett totalt eller partiellt förbud av spelreklam. 

Utredningens betänkande överlämnades till regeringen den 14 december 2020. Regeringen har nu föreslagit att särskild måttfullhet införs från och med 1 juli 2022.

Regeringens förslag på särskild måttfullhet

I oktober 2021 överlämnades utredningen av åtgärder mot matchfixning och olicensierad spelverksamhet (Fi2020/04771) till regeringen. Åtgärder som föreslås i arbetet mot olicensierat spel är förstärkning och effektivisering av blockering av betaltjänster, ökad myndighetssamverkan och att Spelinspektionen ska få möjlighet att köpa speltjänster online under dold identitet, s.k. testköp.

Åtgärder mot matchfixning och olicensierad spelverksamhet (regeringen.se)

Ny EU-standard för att rapportera onlinespel

EU har ingen enhetlig spelreglering, utan varje medlemsland kan ha sin egen spelpolitik. Det finns både länder som har statliga monopol och länder som har licenssystem.

Den europeiska standardiseringsorganisationen CEN utvecklade 2021 en standard kring rapportering för "Online gambling services". Det svenska arbetet med standarden leddes av SIS, Swedish Standards Institute, som är medlem i CEN.

Läs mer