Barn och unga som närstående till någon med spelproblem

I familjer där någon har spelproblem är det vanligare med sämre relationer mellan föräldrar och barn, ekonomiska problem, arbetslöshet, konflikter, psykisk ohälsa och alkoholproblem. I Sverige lever 40 000 barn med någon som har ett problemspelande och 2 procent av unga 16-17 år uppger att de har en förälder med spelproblem.

Lagar som berör barn som närstående

5 kap 7 § HSL

Ett barns behov av information, råd och stöd ska särskilt beaktas om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med har ett missbruk av alkohol, annat beroendeframkallande medel eller spel om pengar.

14 kap 1c § SoL

Alla som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla det till socialnämnden. Anställda på vissa myndigheter och i vissa verksamheter som berör barn och unga (skola, hälso- och sjukvård, kriminalvård och tandvård till exempel) är skyldiga att genast anmäla om de i sitt arbete misstänker att ett barn far illa.

Det är viktigt att uppmärksamma barn som lever med vuxna som har problem med spel om pengar. Detta för att barnen:

  • har en ökad risk att fara illa
  • själva riskerar att utveckla spelproblem senare i livet.

En viktig förebyggande åtgärd är därför att fånga upp barn som lever med vuxna som har spelproblem och ge dem det stöd de behöver. Det är också viktigt att förebygga spelproblem bland vuxna och ge vuxna med spelproblem relevant stöd och hjälp.

Unga anhöriga och skolan

Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag att både stötta elever som har det svårt hemma och bidra till att upptäcka problem hos eleverna själva eller i deras hemsituation. I det ingår exempelvis unga vars föräldrar har spelproblem. USUF 2021 visar att dessa tonåringar är mindre nöjda med en rad delar av livet såsom fritid, ekonomi, föräldrar och kompisar. Det finns även ett samband mellan att ha föräldrar med spelproblem och psykisk ohälsa, stress och sömnproblem. I upplevelsen av skolan fanns däremot inte fann några skillnader mellan tonåringar som har föräldrar med spelproblem och de som inte har det.

Resultatet visar även att skolan har en viktig roll genom sitt grunduppdrag, att ge unga en god utbildning. Spelproblem är till exempel vanligare bland unga utan gymnasiebehörighet än bland andra unga. Vi ser att skolan har en viktig roll för unga som har det svårt hemma, till exempel unga som har föräldrar med spelproblem.

Skolan som förebyggande arena

Barns och ungas utsatthet i familjer med spelproblem

Barn behöver känslomässig närvaro och trygghet, både socialt och ekonomiskt, för att utvecklas och må bra. I familjer där någon har spelproblem finns mer slitningar (Swelogs 2021). Unga som har föräldrar med spelproblem upplever även mindre närhet till föräldrarna, t.ex. tycker 1 av 3 av dessa unga att föräldrarna lyssnar på dem, jämfört med 7 av 10 bland unga som inte har föräldrar med spelproblem (USUF 2021).

Vanliga problem i familjer där någon har spelproblem är:

  • ekonomiska svårigheter, vräkning eller hot om vräkning
  • separation eller skilsmässa
  • konflikter
  • våld mot barnet eller någon i familjen
  • att den vuxna riskkonsumerar alkohol eller använder droger
  • att den vuxna är deprimerad eller har ångest
  • att den vuxna är känslomässigt eller praktiskt frånvarande
  • att familjen och barnet isoleras från andra släktingar och vänner.

Många barn växer upp i familjer med spelproblem

40 000 barn under 18 år lever i samma hushåll som en person med ett problemspelande. Totalt i Sverige lever 130 000 personer tillsammans med någon som har ett problemspelande. Det betyder att nästan en tredjedel av dessa är barn (Swelogs 2021).

Nationella folkhälsoenkäten 2022 använder instrumentet riskabelt spelande som omfattar såväl att ligga i riskzonen för att utveckla spelproblem, som att ha allvarliga spelproblem. Riskabelt spelande påminner mer om ”någon grad av spelproblem” än ”problemspelande” i Swelogs. År 2022 levde 253 000 barn i samma hushåll som en vuxen med riskabelt spelande.

Bland unga 16–17-år har 2 procent föräldrar med spelproblem. Ungefär 10 procent uppger att de har någon i sin närhet med spelproblem (USUF 2021). Förutom föräldrar kan det handla om föräldrar, släkt, vänner, en partner eller någon annan.

Figur. Antal personer i Sverige som delar hushåll med någon som har ett problemspelande (Swelogs 2021).

Information finns i texten.

Ökad risk att utsattas för våld

Alla former av våld och övergrepp kan skada barn allvarligt och ger ofta både fysiska och psykiska men. Att som barn bevittna våld, hot och kränkningar hemma kan också få långtgående konsekvenser.

En internationell kunskapssammanställning visar att mer än en tredjedel av dem med spelproblem rapporterar att de utsatt en närstående för våld. En tiondel av dem som utsätter andra för våld i nära relationer har spelproblem. Om det förekommer våld i hemmet är risken dessutom stor att även barnet är utsatt för misshandel eller andra övergrepp. Barn som har bevittnat våld mot en närstående är ett brottsoffer.

Om du möter ett barn som du tror bevittnar våld, blir misshandlat eller inte tas om hand, är det viktigt att ta det på allvar. Vid våld i nära relationer känner barn ofta lojalitet med den som begått övergreppet. Det kan göra det extra svårt för dem att berätta. Alla vuxna har därför ett ansvar att våga fråga och agera.

Läs mer

Det finns hjälp att få

Stödlinjen

Stödlinjen ger råd och stöd till personer som spelar, och deras närstående. Hit kan du ringa anonymt. Du kan också chatta eller mejla. Även du som jobbar med spelproblem kan vända dig till Stödlinjen.

Stödlinjen (stodlinjen.se)

Spelpaus.se

Via Spelpaus kan du stänga av dig från allt spel som kräver registrering.

Spelpaus.se

Spelberoendes Riksförbund och Spelberoendegruppen

Spelberoendes Riksförbund och Spelberoendegruppen har lokala stödföreningar och fysiska och digitala självhjälpsgrupper för spelberoende och anhöriga.

Spelberoendes Riksförbund (spelberoende.se)

Spelberoendegruppen (spelberoendegruppen.com)