Uppdaterad 1 april 2019

Barn och unga som närstående till någon med spelproblem

Det är viktigt att fånga upp och stötta barn i familjer med spelproblem. I familjer där någon har spelproblem är det mer vanligt med ekonomiska problem, arbetslöshet, konflikter, psykisk ohälsa och alkoholproblem. I Sverige lever 68 000 barn med någon som har ett problemspelande.

Lagar som berör barn som närstående

5 kap 7 § HSL 
Ett barns behov av information, råd och stöd ska särskilt beaktas om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med har ett missbruk av alkohol, annat beroendeframkallande medel eller spel om pengar. 

14 kap 1c § SoL 
Alla som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla det till socialnämnden. Anställda på vissa myndigheter och i vissa verksamheter som berör barn och unga (skola, hälso- och sjukvård, kriminalvård och tandvård till exempel) är skyldiga att genast anmäla om de i sitt arbete misstänker att ett barn far illa.

Läs mer om anmälningsplikt.

Det är viktigt att uppmärksamma barn som lever med vuxna som har problem med spel om pengar. Detta för att barnen

 • har en ökad risk att fara illa
 • själva riskerar att utveckla spelproblem senare i livet.

En viktig förebyggande åtgärd är därför att fånga upp barn som lever med vuxna som har spelproblem, och ge dem det stöd de behöver. Det är också viktigt att förebygga spelproblem bland vuxna, och ge vuxna med spelproblem relevant stöd och hjälp.

Barn är extra utsatta i familjer med spelproblem

Barn behöver känslomässig närvaro och trygghet, både socialt och ekonomiskt, för att utvecklas och må bra. Därför är barn extra utsatta när vuxna i deras närhet har spelproblem.

Vanliga problem i familjer där någon har spelproblem är

 • ekonomiska svårigheter
 • vräkning eller hot om vräkning
 • separation eller skilsmässa
 • konflikter
 • våld mot barnet eller någon i familjen
 • att den vuxna riskkonsumerar alkohol eller använder droger
 • att den vuxna är deprimerad eller har ångest
 • att den vuxna är känslomässigt eller praktiskt frånvarande
 • att familjen och barnet isoleras från andra släktingar och vänner.

Nästan hälften av de närstående är barn

68 000 barn under 18 år levde i samma hushåll som en person med ett problemspelande. Totalt i Sverige är 165 000 personer närstående till någon med ett problemspelande. Det betyder att 40 procent av de närstående är barn (Swelogs 2018).

9 procent av 16–17-åringarna uppger att de har en närstående med spelproblem (Swelogs 2018). Det kan vara både föräldrar, släkt och vänner. Det är ingen skillnad i omfattningen mellan tjejer och killar.

165 000 delar hushåll med någon som har ett problemspelande. 68 000 av dessa är barn.

Vuxna med spelproblem har ofta andra problem 

Det är vanligare bland personer med problemspelande att också ha en riskabel alkoholkonsumtion eller en nedsatt psykisk hälsa, än bland dem utan problemspelande. Det gäller även för de personer med problemspelande som lever i hushåll där det finns barn.

Figur 1. Andel som riskkonsumerar alkohol bland de som bor med barn uppdelat på personer med och utan ett problemspelande, Swelogs 2015.

Figur som visar riskkonsumtion alkohol

Figur 2. Andel med psykisk ohälsa bland de som bor med barn, uppdelat på personer med och utan ett problemspelande, Swelogs 2015.

diagram som visar psykisk ohälsa och problemspelande

Mer gräl i familjer med spelproblem

Det finns ett samband mellan ökade slitningar i familjen, och att ha en närstående med spelproblem. Det påverkar barnens situation och välmående.

Bland kvinnor som är närstående till någon med spelproblem, uppger 27 procent att det har varit mer gräl i familjen senaste året. Bland övriga kvinnor är det 10 procent. Bland män som är närstående till någon med spelproblem, uppger 23 procent att det har varit mer gräl i familjen. Bland övriga män är det 7 procent (Swelogs 2018).

Det är också fler separationer och skilsmässor bland personer med spelproblem, än bland andra.

Barn i familjer med spelproblem har en ökad risk att utsattas för våld

Alla former av våld och övergrepp kan skada barn allvarligt, och ger ofta både fysiska och psykiska konsekvenser. Att som barn bevittna våld, hot och kränkningar hemma, kan också få långtgående konsekvenser. Om det förekommer våld i hemmet, är risken dessutom stor att även barnet är utsatt för misshandel eller andra övergrepp.

En internationell kunskapssammanställning visar att mer än en tredjedel av dem med spelproblem rapporterar att de utsatt en närstående för våld (36,5 %). Sammanställningen visade också att drygt 11 procent av dem som utsätter andra för våld i nära relationer har spelproblem.

Barn som har bevittnat våld mot en närstående är ett brottsoffer, och kan ha rätt till brottsskadeersättning från staten. Läs mer om barn och unga som brottsoffer.

Om du möter ett barn som du tror bevittnar våld, blir misshandlat eller inte tas om hand, är det viktigt att ta det på allvar. Vid våld i nära relationer känner barn ofta lojalitet med den som begått övergreppet. Det kan göra det extra svårt för dem att berätta. Alla vuxna har därför ett ansvar att våga fråga. Med barn som bevittnar våld menas i första hand att barnet har sett eller hört våld. Men även barn som har förstått att våld har ägt rum, kan behöva stöd och hjälp. Läs mer om barn som bevittnar våld

Läs mer

Förebyggande insatser till barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom och våld 
Barn i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller våld - resultat och erfarenheter från ett utvecklingsarbete 
Swedish longitudinal gambling study (Swelogs)

Stödlinjen hjälper

Stödlinjen ger råd och stöd till personer som spelar, och deras närstående. Hit kan du ringa anonymt. Du kan också chatta eller mejla.

Även du som jobbar med spelproblem kan vända dig till Stödlinjen.