Uppdaterad 26 september 2022

Spelproblem bland unga

Cirka sex procent av 16–17-åringarna i Sverige har någon grad av spelproblem. Problem med spel om pengar kan ha negativ påverkan på stora delar av barns och ungas liv: relationer med vänner och familj, skolgång och ekonomi.

Resultat från USUF 2021

Under hösten 2021 gjordes en befolkningsundersökning om spel bland unga och föräldrar (USUF). Enkäter skickades till 10 000 unga 16-19 år och 10 000 föräldrar till barn i samma ålder. Syftet är att stärka kunskapen om spelande och möjliga samband mellan spel, familjeförhållanden, livsvillkor och hälsa. De första resultaten har publicerats och fler publiceras under 2022 och 2023.

Mer om USUF 2021

Från 2018 ingår spelmissbruk i socialtjänstlagen. Socialnämnden ska aktivt arbeta för att motverka missbruk av spel om pengar bland barn och unga.

Förebygg spelproblem hos unga

Det är viktigt att förebygga att unga får spelproblem. Spelproblem hos unga har ofta samband med andra problem, till exempel dålig ekonomi, utsatthet för våld, riskkonsumtion av alkohol eller psykisk ohälsa. Genom att arbeta förebyggande kan vi också minska risken för att barn och unga får spelproblem längre fram i livet. 

Spelproblem finns bland unga i alla samhällsgrupper. Men andelen är högre i vissa grupper, till exempel bland unga med lägre betyg eller som inte studerar.

Förebyggande arbete

Killar har oftare spelproblem

Cirka 6 procent av 16–17-åringarna hade någon grad av spelproblem, varav 2,5 procent hade ett problemspelande och 3,3 procent hade viss risk för spelproblem, enligt PGSI, trots åldersgräns på 18 år. Det är en tydlig skillnad mellan killar och tjejer i denna ålder (USUF 2021). I CAN:s skolundersökning har det varit tydliga skillnader mellan killar och tjejer både i spelande och spelproblem ända sedan mätningarna startade (år 2000 för spelande och 2012 för spelproblem). År 2021 hade nära 7 procent av killarna och knappt 1 procent av tjejerna på gymnasiet (årskurs 2) ett riskabelt spelande. 

I CAN 2019 undersökte man andelen med riskabelt spelande bland dem som spelat om pengar under de senaste 12 månaderna. Nästan 31 procent av killarna i gymnasiet och cirka 38 procent av killarna i årskurs 9 hade då ett riskabelt spelande. Bland tjejerna i gymnasiet var andelen 23 procent och bland tjejerna i årskurs 9 var andelen 20 procent.

PGSI och andra vanliga begrepp om spelproblem

Spel om pengar i CAN:s nationella skolundersökning 2021

I årskurs 9 hade 5 procent av killarna ett riskabelt spelande 2021, jämfört med 6 procent år 2019. Bland killarna i gymnasiet var andelen 7 procent år 2021, jämfört med 8 procent 2019.

Bland tjejerna hade ungefär 1 procent ett riskabelt spelande oavsett årskurs, både 2019 och 2021.

CAN:s nationella skolundersökning 2021 (Can.se)

Kraftig ökning efter 18 års ålder

Från 18 år, den ålder då man får börja spela om pengar, sker en ökning av andelen unga som spelar, liksom andelen unga med någon grad av spelproblem. Andelen som har någon typ av spelproblem är klart högre bland killar som är 1819 år jämfört med killar i åldern 16–17 år (Figur 2). Detta styrker vikten av att ha åldersgränser för spel. Skillnaden mellan killar och tjejer består efter 18 års ålder. Omkring 14 procent av killarna och 3 procent av tjejerna har då någon grad av spelproblem. Totalt bland 18–19-åringar har 3 procent ett problemspelande och 5 procent har viss risk för spelproblem (USUF 2021). 

Att det är vanligare med spelproblem hos killar än hos tjejer kan bland annat kopplas till att spelbeteendet ser olika ut beroende på kön.

Figur 2. Andelen som spelat senaste året och andelen med någon grad av spelproblem bland killar 16–17 år respektive killar 18–19 år (USUF 2021). 

Stapeldiagrammet visar att både andelen som spelat senaste året och andelen med någon grad av spelproblem är lägre bland killar i åldern 16–17 år jämfört med killar som är 18-19 år.

Mäta spelproblem bland unga

Unga har en annan situation och erfarenhet än vuxna, och ungas spelproblem kan därför behöva mätas på andra sätt. I Swelogs använder vi både problemspelande och viss risk för spelproblem. I Swelogs får 16–17-åringarna samma frågor om spelproblem som de vuxna, från mätinstrumentet PGSI.

I CAN:s skolundersökningar används mätinstrumentet Riskabelt spelande som består av fyra frågor.

Läs mer om spelproblem bland unga

Det finns hjälp att få

Stödlinjen.se ger råd och stöd till personer som spelar, och deras närstående. Hit kan du ringa anonymt. Du kan också chatta eller mejla. Även du som jobbar med spelproblem kan vända dig till Stödlinjen.

Via Spelpaus.se kan du också stänga av dig från allt spel som kräver registrering.

Hos Spelberoendes Riksförbund (spelberoende.se) och Spelberoendegruppen (spelberoendegruppen.com) kan du hitta lokala stödföreningar och självhjälpsgrupper för spelberoende och anhöriga.