Uppdaterad 12 november 2021

Spelproblem bland unga

Cirka tre procent av 16–17-åringarna i Sverige har ett problemspelande eller någon grad av spelproblem. Problem med spel om pengar kan ha negativ påverkan på stora delar av barn och ungas liv: relationer med vänner och familj, skolgång och ekonomi.

Från 2018 ingår spelmissbruk i socialtjänstlagen. Socialnämnden ska aktivt arbeta för att motverka missbruk av spel om pengar bland barn och unga.

Förebygg spelproblem hos unga

Det är viktigt att förebygga att unga får spelproblem. Spelproblem hos unga har ofta samband med andra problem, till exempel dålig ekonomi, utsatthet för våld, riskkonsumtion av alkohol eller psykisk ohälsa. Genom att arbeta förebyggande kan vi också minska risken för att barn och unga får spelproblem längre fram i livet. 

Foto på tre ungdomar.
Fotograf: Scandinav bildbyrå

Killar har oftare spelproblem

Spelproblem finns bland unga i alla samhällsgrupper. Men andelen är högre i vissa grupper, till exempel bland unga med lägre betyg eller som inte studerar.

Cirka en procent av 16–17-åringarna har ett problemspelande och två procent har någon grad av spelproblem, trots åldersgränser på 18 år. Det är inte längre någon tydlig skillnad mellan killar och tjejer i denna ålder enligt Swelogs 2018 (enligt PGSI). I CAN:s skolundersökning har det varit tydliga skillnader mellan killar och tjejer både i spelande och spelproblem ända sedan mätningarna startade (år 2000 för spelande och 2012 för spelproblem). År 2019 hade nära 8 procent av killarna och knappt 3 procent av tjejerna på gymnasiet (årskurs 2) ett riskabelt spelande

Om vi tittar på riskabelt spelande bland de som spelat om pengar under de senaste 12 månaderna hade nästan 31 procent av killarna i gymnasiet ett riskabelt spelande år 2019. Bland killar i årskurs 9 var andelen cirka 38 procent. Motsvarande andelar var 23 procent bland tjejer i gymnasiet och nära 20 procent bland tjejer i årskurs 9.

Spel om pengar i studien Skolelevers drogvanor 2020

På grund av distansundervisningen till följd av covid-19-pandemin ingick endast årskurs 9 i CAN:s årliga enkätundersökning Skolelevers drogvanor 2020. Elever i årskurs 2 i gymnasiet deltog inte. I årskurs 9 hade 22 procent av de som spelat senaste 12 månaderna riskabelt spelande 2020. Detta är en minskning jämfört med 2019, då denna andel låg på 31 procent.

Läs mer om undersökningen här

Två av fem killar som druckit alkohol senaste året har också spelat om pengar medan motsvarande siffra för tjejer är knappt en av fyra (Swelogs 2018). Det är också en högre andel killar som har någon grad av spelproblem bland de som dricker alkohol än hos killar som inte dricker alkohol. Det finns ingen sådan skillnad bland tjejer.

Figur 1. Andel 16-17-åriga killar och tjejer med någon grad av spelproblem kopplat till om de druckit eller inte druckit alkohol senaste året, Swelogs 2018.

Figur 1. Andel 16-17 åriga killar och tjejer med någon grad av spelproblem kopplat till om de druckit eller inte druckit alkohol senaste året, Swelogs 2018.

Kraftig ökning efter 18 års ålder

Från 18 år, den ålder då man får börja spela om pengar, sker en ökning av andelen unga som spelar, liksom andelen unga med någon grad av spelproblem. Andelen killar som är 18 år som har någon typ av spelproblem är klart högre jämfört med andelen killar i åldern 16–17 år, figur 2. Detta styrker vikten av att ha åldersgränser för spel. Skillnaden mellan killar och tjejer blir också tydlig efter 18 år. Omkring 16 procent av killarna och 1 procent av tjejerna har då ett problemspelande eller viss risk för spelproblem. Problemspelandet bland 18–19-åringar är totalt 2,5 procent, och 2,5 procent har viss risk för spelproblem (Swelogs 2018). 

Att det är vanligare med spelproblem hos killar än hos tjejer kan bland annat kopplas till att spelbeteendet ser olika ut beroende på kön.

Figur 2. Andelen med viss risk eller problemspelande bland killar 16–17 år respektive killar 18 år, Swelogs 2018. 

Bland killar 16-17 år har 3 % viss risk och 1 % ett problemspelande, för killar 18 år är motsvarande siffror 7 respektive 8 %.

Mäta spelproblem bland unga

Unga har en annan situation och erfarenhet än vuxna, och ungas spelproblem kan därför behöva mätas på andra sätt.

I Swelogs använder vi både problemspelande och viss risk för spelproblem. I Swelogs får 16–17-åringarna samma frågor om spelproblem som de vuxna, från mätinstrumentet PGSI.

I CAN:s skolundersökningar används instrumentet Lie/Bet som består av två frågor.

Läs mer

Det finns hjälp att få

Stödlinjen ger råd och stöd till personer som spelar, och deras närstående. Hit kan du ringa anonymt. Du kan också chatta eller mejla. Även du som jobbar med spelproblem kan vända dig till Stödlinjen.

Via spelpaus.se kan du också stänga av dig från allt spel som kräver registrering.