Spelproblem bland unga

Cirka sex procent av 16–17-åringarna i Sverige har någon grad av spelproblem. Problem med spel om pengar kan ha negativ påverkan på stora delar av barns och ungas liv: relationer med vänner och familj, skolgång och ekonomi.

Resultat unga och föräldrar 2021

Under hösten 2021 gjordes en befolkningsundersökning om spel om pengar bland unga 16-19 år och föräldrar till barn i samma ålder (USUF). Där undersöktes bl.a. spelvanor, spelproblem, attityd till åldersgränser, mående, och relationen mellan unga och föräldrar. Resultaten finns samlade i en rapport och en tabellsammanställning.

Tabellsammanställning för undersökningen av spel om pengar bland unga och föräldrar 2021 (folkhalsomyndigheten.se)

Unga och spel och om pengar – Resultat från en undersökning om spel om pengar bland unga 16–19 år och föräldrar 2021 (folkhalsomyndigheten.se)

Från 2018 ingår spelmissbruk i socialtjänstlagen. Socialnämnden ska aktivt arbeta för att motverka missbruk av spel om pengar bland barn och unga.

Förebygg spelproblem hos unga

Det är viktigt att förebygga att unga får spelproblem. Spelproblem hos unga har ofta samband med andra problem, till exempel dålig ekonomi, utsatthet för våld, riskkonsumtion av alkohol eller psykisk ohälsa. Genom att arbeta förebyggande kan vi också minska risken för att barn och unga får spelproblem längre fram i livet. 

Spelproblem finns bland unga i alla samhällsgrupper. Men andelen är högre i vissa grupper, till exempel bland unga med lägre betyg eller som inte studerar.

Förebyggande arbete

Killar har oftare spelproblem

Cirka 6 procent av 16–17-åringarna hade någon grad av spelproblem, varav 2,5 procent hade ett problemspelande och 3,3 procent hade viss risk för spelproblem, enligt PGSI, trots åldersgräns på 18 år. Det är en tydlig skillnad mellan killar och tjejer i denna ålder (USUF 2021). I CAN:s skolundersökning har det varit tydliga skillnader mellan killar och tjejer både i spelande och spelproblem ända sedan mätningarna startade (år 2000 för spelande och 2012 för spelproblem). År 2022 hade 8 procent av killarna och knappt 1 procent av tjejerna på gymnasiet (årskurs 2) ett riskabelt spelande. 

I CAN 2019 undersökte man andelen med riskabelt spelande bland dem som spelat om pengar under de senaste 12 månaderna. Nästan 31 procent av killarna i gymnasiet och cirka 38 procent av killarna i årskurs 9 hade då ett riskabelt spelande. Bland tjejerna i gymnasiet var andelen 23 procent och bland tjejerna i årskurs 9 var andelen 20 procent.

PGSI och andra vanliga begrepp om spelproblem

Spel om pengar i CAN:s nationella skolundersökning 2022

Bland killarna i årskurs 9 hade 5 procent ett riskabelt spelande 2022, jämfört med 8 procent bland killarna i gymnasiet Andelarna har legat på ungefär samma nivåer sedan år 2019 då frågorna infördes i CAN:s undersökning.

Bland tjejerna hade knappt 1 procent ett riskabelt spelande, oavsett årskurs, mellan 2019 och 2022.

CAN:s nationella skolundersökning 2022 (can.se)

Kraftig ökning efter 18 års ålder

Från 18 år, den ålder då man får börja spela om pengar, sker en ökning av andelen unga som spelar, liksom andelen unga med någon grad av spelproblem. Andelen som har någon typ av spelproblem är klart högre bland killar som är 1819 år jämfört med killar i åldern 16–17 år (Figur 1). Detta styrker vikten av att ha åldersgränser för spel. Skillnaden mellan killar och tjejer består efter 18 års ålder. Omkring 14 procent av killarna och 3 procent av tjejerna har då någon grad av spelproblem. Totalt bland 18–19-åringar har 3 procent ett problemspelande och 5 procent har viss risk för spelproblem (USUF 2021). 

Att det är vanligare med spelproblem hos killar än hos tjejer kan bland annat kopplas till att spelbeteendet ser olika ut beroende på kön.

Figur 1. Andelen som spelat senaste året och andelen med någon grad av spelproblem bland killar 16–17 år respektive killar 18–19 år (USUF 2021). 

Stapeldiagrammet visar att både andelen som spelat senaste året och andelen med någon grad av spelproblem är lägre bland killar i åldern 16–17 år jämfört med killar som är 18-19 år.

Mäta spelproblem bland unga

Unga har en annan situation och erfarenhet än vuxna, och ungas spelproblem kan därför behöva mätas på andra sätt. I Swelogs använder vi både problemspelande och viss risk för spelproblem. I Swelogs får 16–17-åringarna samma frågor om spelproblem som de vuxna, från mätinstrumentet PGSI.

I CAN:s skolundersökningar används mätinstrumentet Riskabelt spelande som består av fyra frågor.

Läs mer

Det finns hjälp att få

Stödlinjen

Stödlinjen ger råd och stöd till personer som spelar, och deras närstående. Hit kan du ringa anonymt. Du kan också chatta eller mejla. Även du som jobbar med spelproblem kan vända dig till Stödlinjen.

Stödlinjen (stodlinjen.se)

Spelpaus.se

Via Spelpaus kan du stänga av dig från allt spel som kräver registrering.

Spelpaus.se

Spelberoendes Riksförbund och Spelberoendegruppen

Spelberoendes Riksförbund och Spelberoendegruppen har lokala stödföreningar och fysiska och digitala självhjälpsgrupper för spelberoende och anhöriga.

Spelberoendes Riksförbund (spelberoende.se)

Spelberoendegruppen (spelberoendegruppen.com)