Uppföljning av kriterier förskola

Här framgår hur ni som verksamhet visar hur ni uppfyllt kriterierna för att bli diplomerade. Kontakta oss när ni arbetat med kriterierna och är redo att bli diplomerade.

Organisation och samverkan

Kriterium 1
Extern samverkan: Förskolans ledning har etablerat en kontakt med andra organisationer för att samverka och få stöd i förskolans smittförebyggande arbete.

Uppföljning av kriterium 1
Svara ja eller nej om ni diskuterat nuvarande former för samverkan med och stöd från andra organisationer samt reflekterat över behov och förutsättningar. Beskriv kort vilka behov och möjligheter ni ser och vilka andra organisationer ni har en etablerad kontakt med.

Kriterium 2
Intern organisation: Förskolan har utsett ombud med uppgift att stötta i arbetet med tillämpning och uppföljning av smittförebyggande rutiner (hygienombud).

Uppföljning av kriterium 2
Svara ja eller nej om ni utsett hygienombud. Bifoga en uppdragsbeskrivning för hygienombudet.

Arbetssätt för smittförebyggande åtgärder

Kriterium 3
Förskolan har kartlagt sitt nuvarande arbete med hygien och sjuka barn samt identifierat eventuella behov av förbättringar eller åtgärder.

Uppföljning av kriterium 3
Svara ja eller nej om ni genomfört en kartläggning. Bifoga kartläggningen.

Kriterium 4
Förskolan har upprättat en handlingsplan baserad på resultaten av kartläggningen.

Uppföljning av kriterium 4
Bifoga den upprättade handlingsplanen.

Kriterium 5
Förskolan har genomfört sitt förbättringsarbete enligt en upprättad handlingsplan.

Uppföljning av kriterium 5
Beskriv kort vad ni gjort för förbättringsarbete.

Kunskap och kompetens

Kriterium 6
Personal: Förskolans personal har utbildning i grundläggande hygien, infektioner och smittskydd. Det finns en plan för hur personalen kan få utbildning regelbundet utifrån behov.

Uppföljning av kriterium 6
Beskriv kortfattat hur personalen får utbildning om grundläggande hygien, infektioner och smittskydd.

Kriterium 7
Barn: Förskolan har haft pedagogiska aktiviteter för barnen om hälsa och hygien.

Uppföljning av kriterium 7
Beskriv kortfattat vad ni genomfört för pedagogiska aktiviteter om hälsa och hygien.

Uppföljning

Kriterium 8
Förskolan har en dokumenterad struktur för hur kriterierna kontinuerligt följs upp och återrapporteras till berörda chefer och medarbetare.

Uppföljning av kriterium 8
Bifoga en kort beskrivning av hur arbetet dokumenteras och återrapporteras till chefer och medarbetare.