Fördjupningskriterier kommunledning

Här följer ett antal kriterier som förslag på ytterligare antibiotikasmarta arbetssätt. Dessa kriterier riktar sig till verksamheter som vill ta sitt arbete framåt ytterligare. Det finns inget krav på uppföljning av dessa kriterier för diplomering men om ni vill dela med er av ert arbete till andra verksamheter bidrar ni till en erfarenhetsbank med exempel på hur verksamheter kan arbeta antibiotikasmart.

1. Upphandling av livsmedel

  • Kommunen använder sig av krav på ansvarsfull antibiotikaanvändning i nivå med lagstiftning och samhällets ambitioner på minst 85 % av upphandlade oberedda råvaror kött, fågel, ägg, mjölk.
  • Kommunen använder sig av krav på ansvarsfull antibiotikaanvändning i nivå med lagstiftning och samhällets ambitioner på minst 75 % av upphandlade beredda och sammansatta produkter med råvaror av kött, fågel, ägg och mjölk.

2. Upphandling av måltidstjänster

Kommunen använder sig av motsvarande krav på ansvarsfull antibiotikaanvändning som vid upphandling av livsmedel, på minst 85 % av upphandlade måltidstjänster innehållande råvara av kött, fågel, ägg och mjölk.

Syfte

Kommunen ansvarar för upphandling av både flera produktkategorier som kan vara relevanta ur ett antibiotikaperspektiv, men inte minst är offentlig måltid relevant. Här finns möjlighet att använda dessa antibiotikasmarta kriterier för att bidra till en hållbar antibiotikaanvändning inom livsmedelsproduktion.

Ansvarsfull antibiotikaanvändning i nivå med lagstiftning och samhällets ambitioner

Den 20 juni 2017 beslutade riksdagen om Sveriges första livsmedelsstrategi. Dess långsiktiga mål fram till 2030 innebär bland annat att svensk livsmedelsproduktion ska öka och att konkurrenskraften ska stärkas. Enligt livsmedelsstrategin är det viktigt att den offentliga sektorn kan ställa krav som motsvarar samhällets ambitioner vad gäller till exempel miljö och djurskydd på de livsmedel och måltidstjänster som köps in.

Exempel

Till stöd för kommunens kravställning kan Upphandlingsmyndighetens Hållbarhetskriterier (eller motsvarande) användas. De procentvärden som anges i de antibiotikasmarta kriterierna avser andel av det totala inköpta sortimentets vikt.

Upphandlingsmyndighetens kravpaket samlar de hållbarhetskriterier som omfattar djurskyddsaspekter och/eller miljöaspekter, inklusive ansvarsfull antibiotikaanvändning, som återfinns i svensk lagstiftning eller frivilliga branschöverenskommelser i Sverige.

Relevanta hållbarhetskriterier finns på Kriterietjänsten på Upphandlingsmyndighetens webb. Där klickar man sig vidare till kriterier gällande kött, fågel, ägg respektive mjölk.

Upphandlingsmyndighetens – Kriterietjänsten (upphandlingsmyndigheten.se)