Uppföljning av kriterier kommunledning

Nedan framgår hur ni som verksamhet visar hur ni uppfyllt kriterierna för att bli diplomerade. Kontakta oss när ni arbetat med kriterierna och är redo att bli diplomerade.

Beslut

Kriterium 1

Kommunen tar ett övergripande beslut att arbeta för att bli en antibiotikasmart kommun.

Uppföljning av kriterium 1

Bifoga ett protokoll från det möte där beslutet är taget. Texten som rör beslutet får gärna vara färgmarkerat eller liknande för att lätt kunna hittas vid genomläsning.

Kriterium 2

Kommunen beskriver i kommunala styrdokument att de arbetar på en övergripande nivå för att bli en antibiotikasmart kommun.

Uppföljning av kriterium 2

Bifoga ett lämpligt styrdokument som beskriver vilka verksamheter inom kommunen som arbetar med antibiotikasmarta kriterier.

Samordning och organisation

Kriterium 3

Kommunen har utsett en funktion på strategisk nivå med tydligt och avgränsat ansvar att samordna arbetet med Antibiotikasmart Sverige inom kommunen. Denna funktion är även kommunens kontaktperson mot Antibiotikasmart Sverige.

Uppföljning av kriterium 3

Bifoga en enkel beskrivning av vem som är utsedd för funktionen. I beskrivningen bör framgå namn, titel och tidsperiod för då personen arbetar i denna funktion.

Kriterium 4

Kommunen har en arbetsgrupp med representanter från relevanta förvaltningar eller från de verksamheter i kommunen som arbetar med antibiotikasmarta kriterier.

Uppföljning av kriterium 4

Bifoga en enkel beskrivning av vilka verksamheter som är representerade i arbetsgruppen. I beskrivningen bör framgå verksamheternas namn, vilka roller eller funktioner som representerar respektive verksamhet och tidsperiod för då dessa funktioner representerar sin verksamhet.

Kriterium 5

Kommunen tillser att rätt förutsättningar ges för sina verksamheter (förskola, skola, äldre- och funktionshinderomsorg samt vatten och avlopp) att arbeta enligt Antibiotikasmart Sveriges kriterier.

Uppföljning av kriterium 5

Bifoga en beskrivning över vilka behov som de representerade verksamheterna i arbetsgruppen (kriterie 4) har kommunicerat till kommunens strategiska nivå samt hur dessa behov har bemötts.

Uppföljning

Kriterium 6

Kommunen följer upp det samlade arbetet med att bli en antibiotikasmart kommun i något av kommunens uppföljningsdokument.

Uppföljning av kriterium 6

Bifoga till exempel den del av kommunens kvartalsredovisning eller årsredovisning (ex hållbarhetsredovisning, välfärdsbokslut eller ett avsnitt om folkhälsa och/eller hållbar utveckling) där arbetet med antibiotikasmarta kriterier beskrivs. I beskrivningen bör framgå hur arbetsgruppens arbete fortlöpt och under vilken tidsperiod.

Kunskapsspridning till invånare

Kriterium 7

Kommunen genomför årligen någon insats riktat till kommuninvånare för att uppmärksamma hur kommunen arbetar för, samt hur kommuninvånare själva kan agera för att förebygga infektioner, motverka smittspridning och antibiotikaresistens.

Uppföljning av kriterium 7

Bifoga en beskrivning av den genomförda aktiviteten. Beskrivningen bör innehålla var den genomfördes, vilken målgrupp ni vände er till, antal personer som deltagit i insatsen, samt vilka verksamheter (kan vara kommunala men även andra som till exempel regionens vårdcentral, apotek eller liknande) och funktioner som involverats i planering och genomförande av insatsen.