Fördjupningskriterier för sjukhus

Här följer ett antal kriterier som förslag på ytterligare antibiotikasmarta arbetssätt. Dessa kriterier riktar sig till verksamheter som vill ta sitt arbete framåt ytterligare.

Det finns inget krav på uppföljning av dessa kriterier för diplomering men om ni vill dela med er av ert arbete till andra verksamheter bidrar ni till en erfarenhetsbank med exempel på hur verksamheter kan arbeta antibiotikasmart.

Fördjupningskriterier för sjukhus att uppfylla

Lyssna

Syfte

NAG Strama har tagit fram ett antal indikatorer för rationell antibiotikaanvändning på sjukhus. Syftet med indikatorerna är att de ska vara en hjälp för sjukhusen att förbättra sin antibiotikaanvändning genom att mäta och följa upp denna på ett enhetligt och ändamålsenligt sätt.

Indikatorerna är uppdelade på bas- och avancerad nivå. Indikatorer på basnivån bör alla sjukhus kunna mäta, medan indikatorer på den avancerade nivån är antingen mer verksamhetsspecifika eller kräver att sjukhuset kan analysera journaldata på vissa specifika sätt. I dagsläget går det inte för flera sjukhus att mäta antibiotikaanvändningen inom slutenvården på ett adekvat sätt då mätverktyg saknas eller är trubbiga och svårtolkade. För att förbättra antibiotikaanvändningen skulle det vara värdefullt att ha tillgång till de nya måtten DOT (days of therapy) och LOT (length of therapy).

Exempel

Sjukhuset använder Nationella slutenvårdsindikatorer för antibiotika för framtagning av data på den avancerade nivån.

Nationella slutenvårdsindikatorer för antibiotika (strama.se)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Syfte

Olika verksamheter har olika indikationer för antibiotikaanvändning och risk för olika typer av vårdrelaterade infektioner. För att komma längre i arbetet behöver varje klinik arbeta med de indikatorer som speglar den egna verksamheten och sätta upp mål för fortsatt arbete.

Exempel
 • Tillsammans med en representant från Stramagruppen går verksamhetsledningen igenom indikatorerna för vårdrelaterade infektioner för att identifiera vilka som ska prioriteras utifrån Nationella slutenvårdsindikatorer för antibiotika. Ett alternativ är att respektive verksamhet tar fram andra relevanta indikatorer, gärna i samråd med den egna specialitetsföreningen.
 • Strukturerad uppföljning av postoperativa infektioner. Idag saknas till stor del nationella rekommendationer för antibiotikaprofylax inför opererande verksamheter. En grundläggande förutsättning för att kunna utvärdera sådana rekommendationer är att uppföljningen av postoperativa infektioner blir bättre.

Sjukhusstrama/Strama slutenvård (strama.se)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Syfte

För att förbättra arbetet med antibiotikaanvändning och vårdrelaterade infektioner behöver sjukhuset arbeta aktivt med sin kommunikation, både mot de egna medarbetarna och patienter och anhöriga.

För att medarbetarna ska kunna följa de olika rekommendationerna, behöver sjukhuset arbeta aktivt med hur information och riktlinjer kan hittas på ett enkelt och överskådligt sätt.

En förutsättning för ett patientcentrerat arbetssätt är att patienterna och de anhöriga får god tillgång till information om vad antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner innebär och hur de kan bidra till att motverka det, i enlighet med patientlagen 3 kap.

Patientlag (2014:821) (riksdagen.se)

Exempel
 • Sjukhuset har dokumenterade mål kring arbetet med antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner i sin kommunikationsplan.
 • Regionerna arbetar aktivt tillsammans med sina kommunikationsenheter kring hur riktlinjerna presenteras för medarbetarna.
 • Sjukhuset har dokumenterade mål för kommunikation med patienter och anhöriga när det gäller vårdrelaterade infektioner, antibiotikaanvändning och metoder för att minska smittspridning. Sjukhuset följer upp målen och återkopplar dem till relevanta områden, till exempel nationella mål för kommunikation med patienter och anhöriga, och/eller sjukhusets mål för patientnöjdhet, patientinkludering, patientsäkerhet.
 • På sjukhuset används skriftlig patientinformation om antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner och vad patienten själv kan göra.
Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Syfte

Omhändertagandet av sepsis och allvarliga infektioner är en viktig kvalitetsaspekt på ett sjukhus som bör följas samtidigt som man verkar för minskad antibiotikaanvändning.

Uppföljning är viktig men komplicerad att genomföra eftersom det kräver att journalsystemen är anpassade för det.

Exempel
 • Sjukhuset har en plan för kontinuerlig fortbildning som behöver anpassas till yrkesgrupp.
 • Sjukhuset erbjuder scenarioträning för samarbete och utvärdering av befintliga rutiner.
 • Sjukhuset mäter de indikatorer som föreslagits i Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Sepsis.

Vårdförlopp sepsis (kunskapsstyrningvard.se)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Syfte

Öppenhet för nya tankesätt och arbetsmetoder för att överbrygga kunskapsluckor inom området och skapa möjlighet till effektivare processer.

Exempel
 • Sjukhuset genomför projekt med tillämpning av artificiell intelligens inom området för antibiotikaanvändning, vårdrelaterade infektioner och metoder för att minska smittspridning.
 • Sjukhuset bedriver forskning för att överbrygga kunskapsluckor inom området.
Uppdaterad
Dela länk till frågan