Broschyr lyfter närståendes behov av stöd

Närstående till personer med spelproblem har både mer ekonomiska och sociala problem och drabbas oftare av psykisk ohälsa än de som inte har närstående med spelproblem. En ny broschyr från Folkhälsomyndigheten belyser närståendes situation och hälsa.

I broschyren Närstående till någon med spelproblem har Folkhälsomyndigheten sammanställt uppgifter från flera källor: den longitudinella befolkningsstudien Swelogs, undersökningen om spel om pengar bland unga och föräldrar, samt flera systematiska översikter. Resultatet visar att närstående till personer som har problem med spel om pengar på många sätt har en sämre hälsa och situation än de som inte är närstående. Särskilt utsatta är unga som har föräldrar med spelproblem.

Broschyr: Att vara närstående till någon med spelproblem – Kunskapsstöd för att förebygga spelproblem (folkhalsomyndigheten.se)

Sammanställningen visar att närstående oftare än andra lider av depression, ångest, riskkonsumtion av alkohol och självmordstankar. Närstående partners rapporterar om nedsatt fysisk hälsa i form av huvudvärk, ryggvärk och högt blodtryck.

Att vara närstående över tid försämrar den psykiska hälsan

– Man brukar räkna med att för varje person med spelproblem får ytterligare 4-10 personer, såsom barn, partners och vänner, negativa konsekvenser, säger Kristina Sundqvist, utredare vid Folkhälsomyndigheten.

Sammanställningen visar att många närstående behöver uppmärksammas och få stöd. I befolkningsundersökningen Swelogs 2021 uppgav till exempel 58 procent av dem som varit närstående över tid att de hade psykiska besvär, jämfört med 35 procent av dem som inte varit närstående under samma tid. Även andelen med riskkonsumtion av alkohol, och någon grad av spelproblem var högst bland dem som var närstående vid båda undersökningarna, som gjordes med tre års mellanrum.

Barn, unga och vuxna närstående kan behöva stöd

I Sverige har cirka 1,3 procent av befolkningen ett problemspelande. Bland unga 16-19 år uppger 2 procent att de har en förälder med spelproblem. Barn och unga till föräldrar som har problem med spel om pengar är särskilt utsatta. De har en ökad risk att fara illa, men riskerar också att utveckla egna spelproblem senare i livet.

Sammanställningen lyfter behovet av att närstående kan behöva stöd för egen del. Ofta ses närstående till personer med spelproblem främst som ett stöd för den som har spelproblem. De anhörigas egen situation och hälsa behöver uppmärksammas om målen om god folkhälsa ska kunna nås.

Broschyren är riktad till dem som beslutar om eller arbetar med åtgärder för att förebygga spelproblem. Den riktas även till dem som arbetar inom verksamheter där man möter personer som kan ha problem med spel om pengar eller är närstående.

Läs mer