Närstående och spel

Närstående till personer med spelproblem är ofta oroliga för deras hälsa och välbefinnande. De har även större risk att själva drabbas av psykisk ohälsa och problem med bl.a. ekonomi, relationer och alkohol än övriga befolkningen. Det är särskilt viktigt att uppmärksamma barn som har föräldrar med spelproblem.

Cirka 11 procent, 915 000 personer, av befolkningen (16-84 år) uppger att de har någon i sin närhet som har eller har haft spelproblem det senaste året enligt Swelogs 2021. Majoriteten av dessa finns bland vänner och i familj eller närmaste släkt (Figur 1).

Figur 1. Andel personer som har någon i sin närhet med spelproblem bland vänner, i familjen och på arbetsplatsen/skolan.

Andelen som har närstående med spelproblem i familjen är 3,8 %, bland vänner är det 5,4 % och på arbetsplats/skola är det 3 %. 1 % har närstående i fler än en kategori och 0,1 % har närstående i all tre kategorierna.

Spelproblem drabbar närstående

Närstående till en person med spelproblem har ökad risk att:

 • ha en sämre och mer pendlande ekonomi
 • ha relationsproblem
 • ha en riskkonsumtion av alkohol
 • ha egna spelproblem
 • utsättas för våld i en nära relation.

Kvinnor som är närstående till någon med spelproblem har större risk att utsättas för våld, än män i samma situation.

I Spelinspektionens webbenkät som skickades till budget- och skuldrådgivningen i samtliga kommuner i Sverige under hösten 2022 uppgav nästan två av tre rådgivare att de under 2021 eller 2022 haft rådsökande som tagit kontakt på grund av att de hade en anhörig med spelproblem.

Figur 2. Antal personer i Sverige som delar hushåll med någon som har ett problemspelande (Swelogs 2021).

Information finns i texten.

Ökad risk att utsattas för våld

En internationell kunskapssammanställning visar att mer än en tredjedel av dem med spelproblem rapporterar att de utsatt en närstående för våld. En tiondel av dem som utsätter andra för våld i nära relationer har spelproblem. Om det förekommer våld i hemmet är risken dessutom stor att även barnet är utsatt för misshandel eller andra övergrepp. Även barn som har bevittnat våld mot en närstående är ett brottsoffer. Att som barn bevittna våld, hot och kränkningar hemma kan också få långtgående konsekvenser.

Om du möter ett barn som du tror bevittnar våld, blir misshandlat eller inte tas om hand, är det viktigt att ta det på allvar. Alla vuxna har ett ansvar att våga fråga och agera.

Nästan en tredjedel av de närstående är barn

40 000 barn under 18 år lever i samma hushåll som en person med ett problemspelande. Totalt i Sverige lever 130 000 personer tillsammans med någon som har ett problemspelande. Det betyder att nästan en tredjedel av dessa är barn (Swelogs 2021).

Bland unga 16–17 år har 2 procent föräldrar med spelproblem. Ungefär 10 procent uppger att de har någon i sin närhet med spelproblem (USUF 2021). Förutom föräldrar kan det handla om föräldrar, släkt, vänner, en partner eller någon annan.

Det är viktigt att uppmärksamma barn som lever med vuxna som har problem med spel om pengar. Detta för att barnen:

 • har en ökad risk att fara illa
 • själva riskerar att utveckla spelproblem senare i livet.

En viktig förebyggande åtgärd är därför att fånga upp barn som lever med vuxna som har spelproblem och ge dem det stöd de behöver.

Barns och ungas utsatthet i familjer med spelproblem

I familjer där någon har spelproblem finns mer slitningar (Swelogs 2021). Unga som har föräldrar med spelproblem upplever även mindre närhet till föräldrarna, t.ex. tycker 1 av 3 av dessa unga att föräldrarna lyssnar på dem, jämfört med 7 av 10 bland unga som inte har föräldrar med spelproblem (USUF 2021).

Vanliga problem i familjer där någon har spelproblem är:

 • ekonomiska svårigheter, vräkning eller hot om vräkning
 • separation eller skilsmässa
 • konflikter
 • våld mot barnet eller någon i familjen
 • att den vuxna riskkonsumerar alkohol eller använder droger
 • att den vuxna är deprimerad eller har ångest
 • att den vuxna är känslomässigt eller praktiskt frånvarande
 • att familjen och barnet isoleras från andra släktingar och vänner.

Lagar som berör barn som närstående

5 kap 7 § HSL

Ett barns behov av information, råd och stöd ska särskilt beaktas om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med har ett missbruk av alkohol, annat beroendeframkallande medel eller spel om pengar.

14 kap 1c § SoL

Alla som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla det till socialnämnden. Anställda på vissa myndigheter och i vissa verksamheter som berör barn och unga (skola, hälso- och sjukvård, kriminalvård och tandvård till exempel) är skyldiga att genast anmäla om de i sitt arbete misstänker att ett barn far illa.

Unga anhöriga och skolan

Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag att både stötta elever som har det svårt hemma och bidra till att upptäcka problem hos eleverna själva eller i deras hemsituation. I det ingår exempelvis unga vars föräldrar har spelproblem. USUF 2021 visar att dessa tonåringar är mindre nöjda med en rad delar av livet såsom fritid, ekonomi, föräldrar och kompisar. Det finns även ett samband mellan att ha föräldrar med spelproblem och psykisk ohälsa, stress och sömnproblem. I upplevelsen av skolan fanns däremot inte några skillnader mellan tonåringar som har föräldrar med spelproblem och de som inte har det. Skolan har en viktig roll för unga som har det svårt hemma, t.ex. unga som har föräldrar med spelproblem.

Skolan som spelförebyggande arena

Att möta närstående

I filmen Om anhöriga till spelberoende berättar forskaren och psykologen Jakob Jonsson om att möta och ge stöd till personer med spelproblem.

Läs mer

Det finns hjälp att få

Stödlinjen

Stödlinjen ger råd och stöd till personer som spelar, och deras närstående. Hit kan du ringa anonymt. Du kan också chatta eller mejla. Även du som jobbar med spelproblem kan vända dig till Stödlinjen.

Stödlinjen (stodlinjen.se)

Spelpaus.se

Via Spelpaus kan du stänga av dig från allt spel som kräver registrering.

Spelpaus.se

Spelberoendes Riksförbund och Spelberoendegruppen

Spelberoendes Riksförbund och Spelberoendegruppen har lokala stödföreningar och fysiska och digitala självhjälpsgrupper för spelberoende och anhöriga.

Spelberoendes Riksförbund (spelberoende.se)

Spelberoendegruppen (spelberoendegruppen.com)