Uppdaterad 6 juli 2022

Närstående och spel

De som står nära någon med spelproblem är ofta oroliga för sin närståendes hälsa och välbefinnande. De har även själva större risk att drabbas av psykisk ohälsa och problem med ekonomi, relationer och alkohol än övriga i befolkningen.

Cirka 11 procent, 915 000 personer, av befolkningen (16-84 år) uppger att de har någon i sin närhet som har eller har haft spelproblem det senaste året enligt Swelogs 2021.

Spelproblem drabbar närstående

Närstående till en person med spelproblem har ökad risk att:

  • ha en sämre och mer pendlande ekonomi
  • ha relationsproblem
  • ha en riskkonsumtion av alkohol
  • ha egna spelproblem
  • utsättas för våld i en nära relation.

Kvinnor som är närstående till någon med spelproblem har större risk att utsättas för våld, än män i samma situation. Personer med spelproblem har också själva större risk att utsättas för våld, än de utan spelproblem.

Bild. I Sverige delar 130 000 personer hushåll med en person som har ett problemspelande. Av dessa är 40 000 barn under 18 år (Swelogs 2021).

Information finns i texten.

I Konsumentverkets webbenkät som skickades till budget- och skuldrådgivningen i samtliga kommuner i Sverige i december 2020 uppgav nära hälften av rådgivarna att de under 2020 haft rådsökande som tagit kontakt på grund av att de hade en anhörig med spelproblem. Webbenkäten ingick i Folkhälsomyndighetens återrapport om covid-19 och spel om pengar. 

Undersökning om hur covid-19 påverkat befolkningens hälsa och spel om pengar

Närstående är ofta ett stöd

Närstående kan bidra till att en person med spelproblem tar kontakt med hälso- och sjukvården eller socialtjänsten, enligt Socialstyrelsens kunskapsstöd om behandling av spelmissbruk och spelberoende. Det är också troligare att behandlingen lyckas om någon närstå­ende involveras, framför allt en partner.

Behandlare måste vara lyhörda för klientens och de närståendes önskemål och förutsättningar att delta i behandlingen. Samtycke till att delta måste också ges, både från den som har spelproblem och den närstående.

Läs mer

Det finns hjälp att få

Stödlinjen.se ger råd och stöd till personer som spelar, och deras närstående. Hit kan du ringa anonymt. Du kan också chatta eller mejla. Även du som jobbar med spelproblem kan vända dig till Stödlinjen.

Via Spelpaus.se kan du också stänga av dig från allt spel som kräver registrering.

Hos Spelberoendes Riksförbund (spelberoende.se) och Spelberoendegruppen (spelberoendegruppen.com) kan du hitta lokala stödföreningar och självhjälpsgrupper för spelberoende och anhöriga.