Förebyggande arbete om spel om pengar bör inkludera dataspel

Lootlådor, skin-gambling, kasinostreaming och annat som ligger i gråzonen mellan dataspel och spel om pengar, har ett tydligt samband med spelproblem. Den nationella samordningen för spel har också efterfrågat att området tydligare ska ingå i det förebyggande arbetet i spel om pengar. Det framgår av Folkhälsomyndighetens återrapportering om spel till regeringen.

Folkhälsomyndigheten publicerar idag två rapporter som redogör för myndighetens två regeringsuppdrag på spelområdet 2022. Uppdragen innefattar kunskapsstöd, nationell samordning, analyser och kommunikation av resultat från befolkningsstudierna Swelogs och undersökningen om spel bland unga och föräldrar. Rapporterna visar att det finns behov av ytterligare insatser inom spelmarknaden, där spelbolagen har ett stort ansvar, men det finns också faktorer inom området dataspel som behöver inkluderas i det förebyggande arbetet.

Gråzonen mellan dataspel och spel om pengar behöver uppmärksammas

Det finns områden inom dataspel som befinner sig i en gråzon mellan dataspel och spel om pengar. Exempel på det är köp av lootlådor, deltagande i skin-gambling och kasinostreaming. Dessa har samband med spel på riskabla spelformer och problemspelande, inte minst bland unga. Det är främst aktiviteterna i sig och inte dataspelandet som har tydligt samband med spelproblem.

- Folkhälsomyndighetens återrapportering till regeringen visar att kommuner som arbetat med förebyggande insatser bland unga upplever att det är en framgångsfaktor att även inkludera frågor om dataspel i det spelförebyggande arbetet, säger Ulla Romild, utredare på Folkhälsomyndigheten.

I Länsstyrelsens kunskapsstöd om spel som riktar sig till föräldrar, ingår även dataspel eftersom målgrupperna för kunskapsstödet uppfattas ha behov av att områdena integreras. Även i den nationella samordningen för spel, där representanter för olika myndigheter samt Sveriges Kommuner och Regioner ingår, har kopplingen mellan spel om pengar och dataspel lyfts.

Spelbolagens omsorgsplikt – en viktig del i det förebyggande arbetet

Spelmarknaden har en viktig roll för att förebygga spelproblem och motverka negativa konsekvenser av spelproblem. Antalet spelkonton, insättningsmönster och gruppen unga behöver också beaktas inom ramen för spelbolagens omsorgsplikt. Det finns en tydligt högre andel med problemspelande bland dem som satt in pengar på sitt spelkonto under spelets gång, framförallt bland dem som gjort det flera gånger under de senaste 30 dagarna.

- Andelen med problemspelande är högre ju fler aktiva spelkonton en spelare har. Idag är det inte möjligt för ett spelbolag att se om en spelare har spelkonton i andra spelbolag. För att göra det skulle det behövas en central plattform för ett gemensamt insats- och förlusttak för alla licensierade bolag, säger Ulla Romild.

Det finns också ett samband mellan problemspelande och direktreklam för spel om pengar. Bland problemspelare som spelat online senaste året har 71 procent fått direktreklam, jämfört med 34 procent bland dem utan problemspelande.

Om återrapporterna

Återrapporterna redogör för Folkhälsomyndighetens två regeringsuppdrag på spelområdet 2022. Det ena uppdraget rör myndighetens uppdrag på spelområdet gällande kunskapsstöd och nationell samordning och det andra uppdraget var analyser och kommunikation av en rad studier som myndigheten ansvarat för under 2021-2022 för:

  • Swelogs befolkningsundersökningar 2021 (prevalens- och uppföljningsstudie)
  • undersökningen om spel om pengar bland unga och föräldrar (USUF)
  • kvalitativa studier om grupper som löper förhöjd risk att drabbas av spelproblem.
  • pilotstudie inom Statens institutionsstyrelse.

Den 1 mars redovisade Folkhälsomyndigheten genomförandet av regeringsuppdragen till Socialdepartementet.

Läs mer:

Samband mellan dataspel och spel om pengar

Swelogs 2021

USUF 2021

Spelbolagens ansvar på spelmarknaden

Ekonomiska problem och psykisk ohälsa centrala i arbetet med spelproblem (nyhet) (folkhalsomyndigheten.se)

Återrapportering om insatser för att förebygga spelproblem 2022 (folkhalsomyndigheten.se)