Folkhälsomyndigheten genomför studien för att öka kunskapen om spelande och de samband som finns mellan människors livsvillkor, spel om pengar och hälsa. Studien handlar främst om spel om pengar och om relationen mellan unga och deras föräldrar/vårdnadshavare. Men den inkluderar även frågor om

  • alkohol
  • dataspelande
  • hälsa
  • sysselsättning (t.ex. skola och arbete)
  • ekonomi.

Svaren hjälper oss att förebygga spelproblem

Undersökningen har tagits fram av oss på Folkhälsomyndigheten, och svaren kommer att vara betydelsefulla i vårt arbete med att förebygga spelproblem.

Vi har tagit hjälp av statistikmyndigheten SCB för urvalet och av företaget Statisticon för att skicka ut inbjudningar och frågeformulär. Statisticon hjälper oss också att samla in svaren.

Datainsamlingen kommer att pågå till slutet av november.

Urval och metod

Undersökningen går ut till 20 000 personer som har valts ut slumpmässigt från Registret över totalbefolkningen (RTB), ett register som SCB ansvarar för. Hälften av urvalet är unga i åldern 16–19 år och hälften är föräldrar/vårdnadshavare med barn i den åldern. Av dessa kommer 5 000 föräldrar och 5 000 unga vara matchade, dvs. urvalet görs från samma familj. Det gör det möjligt för oss att koppla ihop svaren från föräldrar och deras barn.

Inbjudningarna och enkäterna är skrivna på svenska. Om man vill ha svara på ett annat språk kan man genomföra intervjun muntligt med tolk. Även om man pratar svenska men vill svara på frågorna muntligt finns den möjligheten. Hur deltagarna går till väga för detta alternativ finns beskrivet i de utskickade missiven

Resultatet kommer att presenteras på den här webbsidan och på kunskapswebben spelprevention.se under våren 2022.

Läs mer