Lokalt spelförebyggande arbete behöver fortfarande utvecklas

Omfattningen av det lokala spelförebyggande arbetet har ökat, men ligger fortfarande efter övrigt ANDTS-förebyggande arbete. Det visar nya resultat från Länsrapporten, där spel om pengar ingår sedan 2021.

Den lokala nivån är viktig i det spelförebyggande arbetet. År 2022 var andra året som spel om pengar inkluderades i Folkhälsomyndighetens undersökning Länsrapporten som undersöker lokalt ANDTS-förebyggande arbete. Spel om pengar ingår sedan 2021 även i Preventionsindex som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) tar fram utifrån Länsrapporten. Det synliggör spel om pengar och är ett steg mot ökad integrering i ANDTS-området.

Spel har börjat integreras i ANDTS

Integrationen av spel om pengar har till viss del gått framåt sedan 2021, främst när det gäller samordning som är en viktig förutsättning för ett förebyggande arbete. Enligt Länsrapporten 2022 hade 70 procent av kommunerna en ansvarig samordnare för spel om pengar. Året innan hade 50 procent av kommunerna detta. Motsvarande andel för alkohol, narkotika, doping och tobak är runt 80 procent.

Det spelförebyggande arbetet ligger efter

Antalet kommuner som uppgav att de hade politiska program som inkluderade spel om pengar steg från 70 till 84 mellan 2021 och 2022. Ändå är det lågt jämfört med övriga ANDTS-områden. Samma mönster gäller för om kommunerna har inkluderat spel om pengar i kartläggningar.

  • Policy och kartläggning är viktiga i det förebyggande arbetet och Länsrapporten visar att det spelförebyggande arbetet i kommunerna behöver fortsätta utvecklas, säger Robin Nilsson, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Endast 13 procent av kommunerna hade en policy om spel om pengar i den kommunala gymnasieskolan och var tionde kommun hade som arbetsgivare en policy för spel om pengar. Enligt Länsrapporten har inga betydande framsteg gjorts för insatser för tidig upptäck av problem med spel om pengar bland unga.

Informationsinsatser till föräldrar om spel om pengar har ökat

Föräldrar och andra närstående spelar en viktig roll för ungas spelvanor. Antalet kommuner som informerat eller utbildat föräldrar kring spel om pengar steg från 2 till 40 mellan 2021 och 2022. En bidragande faktor till ökningen kan vara det föräldraskapsstöd som länsstyrelserna tagit fram om spel om pengar, gaming och skärmtid.

Föräldrar och andra vuxna i barns närhet är viktiga

CANs ANDTS-preventionsindex

Preventionsindex ANDTS bygger till största delen på data från Länsrapporten och används för att mäta och följa upp kommuners förebyggande arbete. När cirka 30 spelrelaterade indikatorer inkluderades i indexet 2021 sänktes totalpoängen. Samvariationen mellan poängen för spel om pengar och ANDTS var dock mycket hög bland kommunerna. Det är alltså framför allt kommuner som har ett ANDT-förebyggande arbete som också börjat arbeta med spel om pengar.

Om Länsrapporten

Länsrapportens undersökning är en undersökning som vänder sig till landets samtliga 21 länsstyrelser och 290 kommuner. Syftet med undersökningen är att ta fram underlag för uppföljning av den nationella politiken på ANDTS-området. Resultat kan även fungera som ett verktyg för uppföljning, planering och utveckling av arbetet på lokal och regional nivå. Detta är andra gången frågor om spel om pengar inkluderades i Länsrapportens undersökning. Svarsfrekvensen var 88 procent bland kommunerna.

Länsrapportens undersökning (ANDTS) (folkhalsomyndigheten.se)

Läs mer