Kommunernas arbete för att förebygga spel

Den lokala nivån är viktig i det spelförebyggande arbetet. Många kommuner började inkludera spel om pengar i sitt förebyggande arbete när spelmissbruk skrevs in i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen 2018. Men det behövs mer inkludering och fler insatser för att leva upp till lagen och bidra till att nå målet i ANDTS-strategin 2022–2025.

Sedan 2018 ingår problem med spel om pengar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär att kommuner och regioner ska förebygga spelproblem, samt erbjuda råd, stöd och behandling till personer som har allvarliga problem med spel om pengar. Länsstyrelserna ska stödja regionernas och kommunernas arbete med att förebygga och motverka spelmissbruk.

Övergripande information om folkhälsa och folkhälsoarbete

Information för dig som arbetar direkt eller indirekt med folkhälsa i kommuner, regioner, länsstyrelser och idéburna organisationer.

Tema folkhälsa – lokalt och regionalt stöd

År 2022 antog regeringen en ny strategi för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS) för 2022–2025 där spel om pengar inkluderats för första gången (skriv. 2021/22:213). Det övergripande målet för ANDTS-politiken för spel om pengar är minskade skadeverkningar av överdrivet spelande. Det innebär att förutsättningarna för det spelförebyggande arbetet har stärkts.

ANDTS-strategin 2022-2025

Ett lokalt spelförebyggande arbete behövs

Den lokala nivån i det spelförebyggande arbetet är viktig. Globalt och nationellt sätts ramar som påverkar den lokala nivån, till exempel spelregleringen. Men det är på lokal nivå vi arbetar, går i skola, söker stöd och vård, har våra relationer och är aktiva i föreningsliv. Det är i vår vardag vi möter spelutbudet och spelar, oavsett om det är på travbanan, i bingohallen, hos spelombudet, på kasinot, hemma hos vänner eller på internet.

Spelreglering

Dekorativ bild.
Foto: Scandinav bildbyrå

Den lokala nivån bidrar till att skapa förutsättningar för en god och jämlik folkhälsa. Det handlar om exempelvis ekonomisk trygghet, bra uppväxtvillkor och att elever lämnar skolan med godkända betyg.

För att kommunerna ska kunna rikta åtgärderna rätt, behövs en kartläggning av behovet och en anpassning till de lokala förutsättningarna. I det arbetet är det bra att utgå från statistik över hur spelandet och spelproblem ser ut i landet samt hur det ser ut i olika grupper av befolkningen och hur det utvecklas över tid.

Regionala data över spelande och spelproblem

Exempel på lokala spelförebyggande åtgärder och arenor

Kommunen kan:

  • skapa spelfria zoner där barn vistas, och därmed bidra till att barn och unga inte spelar om pengar
  • tidigt upptäcka om det finns tecken på spelproblem inom olika verksamheter, och vidta åtgärder för att förebygga att de förvärras
  • bedöma om utbudet av spel är rimligt i förhållande till befolkningen, och om spelen är placerade på ett acceptabelt sätt i miljön (kommunen kan lämna synpunkter på placeringen av spelmaskiner till Spelinspektionen)
  • samordna det förebyggande arbetet om spelproblem med annat hälsofrämjande och förebyggande arbete, till exempel med arbetet kring ANDT och psykisk hälsa
  • stödja ideella organisationer och andra lokala aktörer, som kan bidra i arbetet.

På den lokala nivån finns också många arenor för det förebyggande arbetet, exempelvis:

Här kan du läsa om vilket vetenskapligt underlag som finns för olika förebyggande metoder:

Evidens och utveckling av spelförebyggande metoder

Det spelförebyggande arbetet utvecklades efter 2018

Förändringarna i socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) år 2018 hade en positiv effekt på det spelförebyggande arbetet, speciellt på det kompetenshöjande arbetet och inom vård och behandling. År 2017 uppgav enbart 8 procent av kommunerna att de arbetat förebyggande med spelproblem genom någon insats. I en kartläggning som gjordes 2018/2019 uppgav över hälften av kommunerna som besvarade enkäten att de kompetensutvecklat sin egen personal och inkluderat spel i andra områden som ANDT och psykisk hälsa.

Men få kommuner uppgav att de arbetat praktiskt förebyggande, till exempel genom att:

  • motverka att minderåriga (under 18 år) spelar om pengar
  • genomföra informationsinsatser
  • samarbeta med organisationer som arbetar förebyggande mot spelproblem
  • kartlägga spelproblem och spelande i kommunen.

Kartläggningen 2018/2019 visade att lagändringarna främst implementerats inom stöd och behandling. Hälften av kommunerna uppgav att de använde instrument för att upptäcka spelproblem inom vissa verksamheter. Andelen kommuner som uppgav att de arbetade med insatser för att motverka att minderåriga spelade om pengar var 12 procent (24 av de 198 kommuner som svarade på enkäten).

Kommunernas arbete kring spel om pengar 2021

Enligt Folkhälsomyndighetens årliga undersökning om ANDTS-förebyggande arbete, Länsrapportens undersökning, 2021 fann att mer än hälften av kommunerna som besvarat enkäten (142 av 269) hade en samordnare som även ansvarade för att planera och samordna spelförebyggande arbete. Cirka tre fjärdedelar av samordnarna hade tillkommit i samband med förändringarna i SoL och HSL eller senare. Det visar betydelsen av att kommunerna fick ett förtydligat uppdrag kring spel om pengar.

Att hälften av kommunerna inkluderade spel om pengar i samordningsfunktionen kan jämföras med att 80 procent inkluderade det alkoholförebyggande arbetet. Att inkludera spel om pengar i redan existerande samordningsfunktion kan alltså vara ett steg framåt för de kommuner som ännu inte gjort detta.

Inkludera spel i kartläggningar och policyarbete

De kommuner som arbetar hälsofrämjande och förebyggande inom alkohol, narkotika, dopning och tobak bör inkludera spelfrågan i detta arbete. Två exempel kan vara, förutom att inkludera spel i samordningsfunktionen, att inkludera spel i kartläggningar och policyarbete.

För att förebygga olika spelproblem behövs kunskap om omfattning av spelande och spelproblem, hur det ser ut i olika grupper och hur det utvecklas över tid. Bland de 93 kommuner som uppgav att de kartlagt bruk och skador av ANDTS hade enbart en tredjedel inkluderat spel om pengar i kartläggningen, enligt Länsrapporten 2021.

Policyer kan finnas både övergripande i kommunen och i verksamheter som skolor och idrottsföreningar.

Det var 154 kommuner som i Länsrapporten uppgav att de under 2021 hade ett politiskt program som inkluderade ANDTS-arbete. Av dessa uppgav 70 kommuner att spel om pengar ingick. Nästan alla av dessa hade lagt till spel om pengar i samband med lagändringen i SoL och HSL.

Majoriteten av kommunerna har utifrån sin roll som arbetsgivare policyer kring alkohol, droger och tobak, medan endast runt 10 procent har en policy som berör spel om pengar (Figur 1).

Figur 1. Andel av kommunerna som har policy för alkoholfri arbetstid, rökfri arbetsplats och spel om pengar (Länsrapportens undersökning 2021).

Förklaring finns i bildtexten.

Samverka med ideella föreningar som arbetar spelförebyggande

Ideella föreningar som stödjer personer med spelproblem och deras närstående har lång erfarenhet av att koppla ihop det förebyggande arbetet med lärdomar från stödverksamheten. Kommunerna kan utveckla sitt spelförebyggande arbete genom att samverka med dessa föreningar. Föreningarnas arbete kan även komplettera kommunernas insatser till personer med spelproblem. Samverkan med ideella föreningar ligger också i linje med socialtjänstlagen.

Spelberoendes Riksförbund och Spelberoendegruppen har sammantaget cirka 35 kamratföreningar eller självhjälpsgrupper runt om i landet. Föreningarna och grupperna finns i nästan alla län.

Samverkan mellan kommuner och ideella organisationer fanns i knappt 40 procent av kommunerna under 2021. Men endast ett fåtal kommuner samverkade kring spel med ideella organisationer. Betydligt fler uppgav att de samverkade med ideella organisationer kring alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Fler behöver känna till kunskapsstödet spelprevention.se

Spelprevention.se är ett kunskapsstöd för spelförebyggande arbete som bland annat har kommunala verksamheter och andra lokala aktörer som målgrupp. Enligt Länsrapporten 2021 hade cirka 30 procent av kommunerna använt spelprevention.se i sitt arbete, och 25 procent uppgav att de kände till webbplatsen men hade inte varit inne på den. Men ungefär 45 procent av kommunerna uppgav att de antingen inte visste om kommunen använt spelprevention.se eller att de inte kände till att detta kunskapsstöd fanns.

Länsrapporten 2021 – verktyg för uppföljning och utveckling

Länsrapporten är Folkhälsomyndighetens årliga undersökning som vänder sig till landets samtliga 21 länsstyrelser och 290 kommuner. Syftet är att ta fram underlag för uppföljning av den nationella politiken på ANDTS-området. Resultatet kan även fungera som ett verktyg för uppföljning, planering och utveckling av arbetet på lokal och regional nivå. Frågor om spel om pengar inkluderades för första gången i undersökningen 2021. Svarsfrekvensen var då 93 procent.

Folkhälsomyndigheten utförde kartläggningar av kommuners och regioners arbete med spel om pengar år 2017 och 2018/2019. Frågorna och metoden skiljer sig från Länsrapporten vilket gör det svårt att jämföra resultaten.

Länsrapportens undersökning (ANDTS) (folkhalsomyndigheten.se)

Det lokala och regionala ANDTS-förebyggande arbetet – vad visar Länsrapportens undersökning? (folkhalsomyndigheten.se)

Läs mer

Det finns hjälp att få

Stödlinjen

Stödlinjen ger råd och stöd till personer som spelar, och deras närstående. Hit kan du ringa anonymt. Du kan också chatta eller mejla. Även du som jobbar med spelproblem kan vända dig till Stödlinjen.

Stödlinjen (stodlinjen.se)

Spelpaus.se

Via Spelpaus kan du stänga av dig från allt spel som kräver registrering.

Spelpaus.se

Spelberoendes Riksförbund och Spelberoendegruppen

Spelberoendes Riksförbund och Spelberoendegruppen har lokala stödföreningar och fysiska och digitala självhjälpsgrupper för spelberoende och anhöriga.

Spelberoendes Riksförbund (spelberoende.se)

Spelberoendegruppen (spelberoendegruppen.com)