Statistik om spelproblem bland hjälpsökande

En av fem med problemspelande och en av tio som har en familjemedlem med spelproblem har sökt hjälp för problemen, enligt Swelogs 2021. Många söker inte hjälp för problem kopplade till spel, men har haft kontakt med andra verksamheter som familjerådgivning eller budget- och skuldrådgivning.

Det är viktigt att identifiera personer med spelproblem och deras närstående för att kunna bemöta deras behov av stöd. Tidig upptäckt av riskspelande kan möjliggöra förebyggande insatser. De flesta som har spelproblem eller har en närstående med spelproblem har inte sökt hjälp specifikt för spelproblemen, men kan finns i andra verksamheter där de skulle kunna fångas upp.

På denna sida redovisas resultat ur befolkningsstudien Swelogs 2021 över hjälpsökande för spelproblem. Vi redovisar även hur många med erfarenhet av spelproblem som de senaste 12 månaderna uppsökt eller varit i kontakt med följande verksamheter:

  • Familjerådgivning
  • Ungdomsmottagning
  • Budget- och skuldrådgivare
  • Hälso- eller vårdcentral

Tabeller för hjälpsökande

Hjälpsökande för egna eller närståendes spelproblem och kontakt med ungdomsmottagning, hälso- eller vårdcentral, familjerådgivning och budget- och skuldrådgivning (Swelogs 2021).

Tabeller för hjälpsökande (PDF, 243 kB)(Öppnas i nytt fönster)

Utöver de verksamheter som undersöktes i Swelogs finns det naturligtvis andra som är viktiga i detta avseende. Det gäller till exempel skola och verksamheter som tar emot personer omhändertagna enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och Lagen om vård av unga (LVU).

På statistiksidan om spelproblem finns uppgifter om antal som fått stöd och behandling inom sjukvård och socialtjänst, Stödlinjens kontakter och avstängda i Spelpaus.se.

Statistik över spelproblem i Sverige

En av fem med problemspelande har sökt hjälp för sina spelproblem

Bland personer som under senaste året haft ett problemspelande har 19 procent någon gång sökt hjälp för sina egna spelproblem: 12 procent under de senaste 12 månaderna och 7 procent längre tillbaka i tiden. Bland dem som har ett problemspelande är det framför allt de med allvarligare spelproblem (PGSI 8+) som söker hjälp (37 procent). Det är fem gånger vanligare att de söker hjälp jämfört med dem som har måttliga spelproblem (PGSI 3-7). Sett till hela befolkningen är det 0,5 procent som sökt hjälp för egna spelproblem.

En av tio med spelproblem i familjen söker hjälp

Hjälpsökande för en närståendes spelproblem förekommer bland 4 procent av dem som uppgav att det finns spelproblem bland närstående i form av familjemedlem, vän eller arbetskamrat eller likande. Bland dem som uppgav att de har en familjemedlem med spelproblem har 10 procent sökt hjälp.

Många med spelproblem och deras närstående kontaktar familjerådgivningen

Erfarenheter bland familjerådgivare

Här kan du ta del av familjerådgivares erfarenhet och upplevelse av spelproblem bland sina klienter.

Familjerådgivares erfarenheter av spelproblem bland klienter – En sammanställning av resultat från en enkät- och intervjuundersökning bland familjerådgivare

Bland dem som varit i kontakt med familjerådgivningen senaste året har 15 procent ett problemspelande eller en familjemedlem med spelproblem. Om vi istället tittar på andelen som haft kontakt med familjerådgivningen så ser vi att den är tre gånger så hög bland personer med problemspelande och bland dem som har en familjemedlem med spelproblem jämfört med dem som inte har problemspelande eller spelproblem i familjen.

Om vi ser på att man har någon grad av spelproblem eller en närstående med spelproblem är andelen 35 procent av dem som varit i kontakt med familjerådgivningen de senaste 12 månaderna. Detta jämfört med en andel på 14 procent bland dem som inte varit i kontakt med familjerådgivningen. Sambandet gäller för både män och kvinnor.

Bild 1. Andel som har spelproblem i sina liv bland dem som kontaktar familjerådgivningen (Swelogs 2021).

Var tredje person som haft kontakt med familjerådgivningen har spelproblem i sitt liv.

Ungdomsmottagningar en möjlig arena för spelförebyggande arbete

För kontakt med ungdomsmottagningen kan vi inte dra slutsatser om problemspelande på grund av att det är för få personer i gruppen. Det är främst tjejer som varit i kontakt med ungdomsmottagningar (83 procent), men bland de killar (16–24 år) som kontaktat ungdomsmottagningen har en större andel någon grad av spelproblem (14 procent) jämfört med killar i samma ålder som inte kontaktat ungdomsmottagningen (9 procent). Bland killar med någon grad av spelproblem har 12 procent kontaktat en ungdomsmottagning jämfört med 7 procent bland dem som inte har någon grad av spelproblem.

Nästan var femte ung person (18 procent) som varit i kontakt med ungdomsmottagningen har en närstående med spelproblem.

Budget- och skuldrådgivare viktiga för stöd och förebyggande arbete

Det är för få som haft kontakt med budget- och skuldrådgivningen för att vi ska kunna dra slutsatser om problemspelande eller någon grad av spelproblem. Men 30 procent av dem som kontaktat budget- och skuldrådgivningen är antingen närstående till en person med spelproblem eller har själv någon grad av spelproblem. Andelen som har någon grad av spelproblem ellerhar någon i sin närhet med spelproblem är hälften så stor (15 procent) bland dem som inte varit i kontakt med budget- och skuldrådgivare.

Oavsett spelproblem har de flesta kontaktat en hälsocentral

Andelen som kontaktat en hälsocentral skiljer sig inte mellan dem med problemspelande och dem utan problemspelande. Avsaknaden av skillnad kan delvis förklaras med att de som kontaktat en vårdcentral generellt är äldre och att spelproblem är vanligare bland yngre personer. Bland kvinnor tenderar dock andelen som haft kontakt med en hälsocentral att vara något högre bland dem som har problemspelande.

Andelen som har spelproblem bland dem som kontaktat en hälsocentral är alltså densamma som i befolkningen: 4 procent har någon grad av spelproblem och en fjärdedel av dessa har ett problemspelande. 4 procent har en familjemedlem med spelproblem. Sammantaget har 14 procent själv någon grad av spelproblem eller en närstående med spelproblem.