Regionala data över spelande och spelproblem

Spelandet ser olika ut i olika delar av Sverige. Hos Folkhälsomyndigheten kan du hitta både nationell statistik och regionala data om spelande och spelproblem.

I det förebyggande arbetet är det viktigt att kartlägga omfattningen av spel om pengar och spelproblem både på nationell, regional och på lokal nivå. Det är även viktigt att ha kunskap om andra faktorer som kan påverka hur det förebyggande arbetet bör utformas. Det kan handla om tillgänglighet på spel, sociodemografiska förutsättningar, alkoholkonsumtion och psykisk hälsa i befolkningen i det aktuella området eller verksamheten.

Spelandet i landet skiljer sig både i fråga om hur mycket det spelas om pengar, omfattningen av spelproblem och vilka spelformer det spelas på.

Ta del av regionala data

Det finns två verktyg för att ta fram regionala data om spelvanor på Folkhälsomyndigheten: Folkhälsodata och FolkhälsoStudio. Regionala data om spelvanor bygger idag på uppgifter från den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor (HLV).

FolkhälsoStudio

FolkhälsoStudio är ett interaktivt verktyg där du själv kan söka fram statistik om spelvanor för regioner. Du kan skapa egna presentationer med olika typer av diagram och kartor. Grafiken kan även animeras för att följa utvecklingen över tid. Data om spelvanor mäts i spelande senaste året och riskabelt spelande som är ett mått på spelproblem. Fram till 2014 mättes spelproblem med måttet riskabla spelvanor. På nationell nivå kan du få uppgifter om spelvanor, både spelande och riskabelt spelande, utifrån årtal, kön, ålder, sysselsättning, utbildningsnivå, födelseland, socioekonomi och ekonomi (hur många som har ekonomisk kris). På regional nivå kan du få uppgifter om spelande utifrån kön och årtal. I fritextrutan i FolkhälsoStudio skriver du ”spelvanor” för att få statistik från HLV.

Figur 1. Andel som spelat senaste året uppdelat på region 2004-2022, FolkhälsoStudio.

Figur 2. Andel med riskabelt spelande uppdelat på region 2015-2022, FolkhälsoStudio.

Folkhälsodata

I Folkhälsodata finns uppgifter om spelande och riskabelt spelande fram till 2021 (självrapporterat) från HLV. I verktyget kan du få ut tabeller och data om spelvanor samt sortera efter region, kön och år.

Folkhälsodata (fohm-app.folkhalsomyndigheten.se)

Läs mer

Kartläggning som del i det förebyggande arbetet