Statistik om spel om pengar i Sverige

De flesta i Sveriges vuxna befolkning har någon gång spelat om pengar. Nära sex av tio har spelat om pengar senaste året.

Folkhälsodata och FolkhälsoStudio

Du kan själv ta fram statistik om spelvanor och spelproblem i Folkhälsodata (tabeller) och FolkhälsoStudio (diagram). I sökrutan skriver du spelvanor för att få statistik om spelande och riskabelt spelande från HLV.

Folkhälsodata – spelande (HLV)

FolkhälsoStudio

Nationella folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor

För att kunna rikta effektiva insatser mot spelproblem behöver vi ha kunskap om:

  • hur spelandet och spelproblem fördelas i olika grupper
  • på vilka spelformer man spelar, eftersom risken att drabbas av spelproblem varierar beroende på spelform.

Det är därför viktigt att kartlägga problemet. Ett första steg är att ta del av statistiken på området. Här presenterar vi statistik som rör spelande.

Några huvudresultat om spel om pengar

  • 56 procent av befolkningen 16–84 år har spelat det senaste året.
  • 18 procent av befolkningen 16–84 år spelar minst varje månad. Av dessa spelar två tredjedelar minst varje vecka.
  • Spelandet har minskat under 2000-talet, men omsättningen ökar. Även regelbundet spelande har minskat.
  • Spelande är vanligast bland män och i åldersgruppen 45-84.
  • Onlinespelandet har ökat och är vanligare bland män.
  • 3 procent spelar på spel med hög riskpotential varje månad.

Swelogs 2021

Spelandet har minskat totalt sett under 2000-talet

Mellan 2004 och 2020 minskade andelen som spelat om pengar senaste året i befolkningen, från 69 till 56 procent (Figur 1). Mellan 2020 och 2022 syns ingen minskning i HLV.

Figur 1. Andelen i befolkningen som spelat om pengar någon gång de senaste 12 månaderna mellan 2004 och 2022, totalt och uppdelat på män och kvinnor (HLV).

Trots att spelandet har minskat så har omsättningen ökat, vilket innebär att de som spelar generellt satsar mer pengar på spel om pengar.

Omsättning på spelmarknaden

Andelen som spelade varje månad, men inte varje vecka, minskade från 12 procent 2015 till 6 procent 2021 (Swelogs). Minskningen skedde både bland män (från 11 till 7 procent) och bland kvinnor (från 12 till 5 procent). Andelen som spelade minst varje vecka minskade också något, från 15 procent 2015 till 12 procent 2021.

Spelande är vanligare bland män än bland kvinnor

Fler män än kvinnor spelar om pengar. 59 procent av männen och 53 procent av kvinnorna har spelat om pengar senaste året (HLV).

Spelandet har minskat både bland män och kvinnor, men det har minskat något mer bland kvinnor även om minskningen av spelande senaste året bland kvinnor har stannat av mellan 2020 och 2022 (Figur 1). Minskningen av spelande minst varje vecka mellan 2015 och 2021 enligt Swelogs var något större bland män (från 21 till 15 procent) än bland kvinnor, där minskningen inte var statistiskt signifikant (från 10 till 8 procent).

Spelandet varierar mellan åldersgrupper

Spelande är vanligast i åldersgrupperna 45–64 och 65–84 år, både bland kvinnor och män. 2022 hade två av tre personer i dessa åldersgrupper spelat om pengar någon gång under de senaste 12 månaderna (HLV).

Spelandet har sjunkit i de flesta åldersgrupper (Figur 2), men främst i åldersgruppen 16–29 (från 58 procent 2004 till 32 procent 2022). Spelandet har sjunkit minst i den äldsta åldersgruppen (65–84 år) där andelen var 67 procent 2022, jämfört med 71 procent 2004.

Figur 2. Andelen i befolkningen som spelat om pengar någon gång de senaste 12 månaderna mellan 2004 och 2022, uppdelat på olika åldersgrupper (HLV).

Bland 16–17-åringar angav 20 procent att de hade spelat om pengar de senaste 12 månaderna 2015 (Swelogs), och 2021 hade andelen stigit till 34 procent (USUF). Även siffror från CAN bland elever i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 visar att den nedåtgående trenden som syntes mellan 2012 och 2018/2019 tycks vara bruten.

Swelogs och USUF 2021

Under hösten 2021 genomfördes två nya befolkningsundersökningar inom Swelogs – en studie med ett nytt urval på 25 000 personer och en studie som följde upp personer som deltog i Swelogs 2018. I en undersökning om spel om pengar bland unga och föräldrar (USUF) var urvalet 10 000 unga 16-19 år och 10 000 bland föräldrar till barn i samma ålder.

Inga stora förändringar i andelen som spelat i olika spelformer från 2015 till 2021

När vi jämför Swelogs-data från 2021 och 2018 är andelen som spelat i respektive spelform i stort sett densamma, bortsett från bingo där andelen ökat (Figur 3). Jämfört med Swelogs-data från 2015 har andelen som spelat poker eller på spelautomater och kasinospel minskat, medan andelen som spelat bingo ökat ytterligare. Förändringarna ser ungefär likadana ut för kvinnor och män. De minskningar vi ser för vissa spelformer 2021 kan bero på att enkäten detta år inkludera en s.k. grindfråga för spel.

Figur 3. Andelen i befolkningen som spelat i olika spelformer någon gång de senaste 12 månaderna 2015, 2018 och 2021 (Swelogs).

Stapeldiagrammet visar andelen som spelat i olika spelformer senaste året och förändring mellan 2015, 2018 och 2021 som beskrivet i texten.

Vanligaste spelformen är lotterier/nummerspel

Lotterier/nummerspel är den vanligaste spelformen. Andra vanliga spelformer är hästspel, bingo och sportspel (Figur 3). 2021 spelade 48 procent av de som spelat senaste året på lotterier/nummerspel, 14 procent på hästspel, 13 procent på bingo, 12 procent på sportspel, 3 procent på spelautomater/kasinospel och 2 procent på poker.

Lotterier och bingo är något vanligare bland kvinnor än bland män, medan alla övriga spelformer är vanligare bland män (Figur 4).

Figur 4. Andel i procent av befolkningen (16-84 år) som spelat i olika spelformer någon gång de senaste 12 månaderna uppdelat på kön (Swelogs 2021).

Stapeldiagrammet visar andelen män och kvinnor som spelat i olika spelformer senaste året som beskrivet i texten.

Onlinespelandet har ökat

Totalt har onlinespelandet ökat avsevärt från 31 procent av dem som spelat om pengar 2015 till mer än hälften 2021 (Figur 5). Onlinespelandet har ökat för alla spelformer, men de största ökningarna mellan 2015 och 2021 skedde för spelautomater och kasinospel, hästspel och lotterier/nummerspel. Ökningen mellan 2018 och 2021 är statistiskt signifikant för alla spelformer utom poker och bingo.

Den kraftiga ökningen av onlinespelande kan delvis bero på teknikutveckling och en allmän ökad trend i fråga om internetanvändning. Ytterligare en bidragande orsak till ökningen mellan 2018 och 2021 kan vara covid-19-pandemin och samhällets smittskyddsåtgärder som bl.a. påverkade möjligheterna till landbaserat spelande under 2020 och 2021.

Figur 5. Andel som spelat online bland dem som spelat i respektive spelform och totalt de senaste 12 månaderna 2015, 2018 och 2021 (Swelogs).

Stapeldiagrammet visar andelen som spelat online senaste året för olika spelformer och förändring mellan 2015, 2018 och 2021 som beskrivet i texten.

Onlinespel är vanligare bland män

Bland dem som spelat om pengar det senaste året har över hälften spelat online. Andelen som spelat online bland de som spelat om pengar de senaste 12 månaderna är större bland män (58 procent) än bland kvinnor (40 procent). Sportspel, spelautomater och kasinospel är de spelformer där störst andel, ungefär tre av fyra, har spelat online. Spelautomater och kasinospel är de enda spelformerna där onlinespel är vanligare bland kvinnor än bland män.

Spelande på spel med olika riskpotential

Olika spelformer innebär olika risk att utveckla spelproblem. I Swelogs 2021 angav 3 procent att de varje månad spelat på spel med hög riskpotential under det senaste året, 5 procent på spel med medelhög riskpotential och 10 procent på spel med låg riskpotential. Bland män är det ungefär fem gånger så vanligt att spela på spel med hög riskpotential varje månad än bland kvinnor.

Spelformer och riskpotential

Läs mer