Uppdaterad 28 februari 2022

Spelandet i Sverige

De flesta i Sveriges befolkning 16–87 år har någon gång spelat om pengar. Nära sex av tio har spelat om pengar senaste året.

Folkhälsodata och FolkhälsoStudio

Du kan själv ta fram statistik om spelvanor och spelproblem i Folkhälsodata (tabeller) och FolkhälsoStudio (diagram). I fritextrutan i FolkhälsoStudio skriver du spelvanor för att få statistik om spelande och riskabelt spelande från HLV.

Folkhälsodata – spelande (HLV)

FolkhälsoStudio

Nationella folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor

För att kunna rikta rätt insatser mot spelproblem behöver vi veta mer om

  • hur spelandet fördelas i olika grupper
  • på vilka spelformer man spelar.

Det är därför viktigt att kartlägga problemet och ett första steg är att ta del av statistiken på området.

Enligt nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor (HLV) har 56 procent av befolkningen 16-84 år spelat det senaste året.

Under hösten 2021 gjordes en ny befolkningsundersökning, Swelogs 2021, som visar att 18 procent av befolkningen 16-84 år spelat minst månadsvis. Vissa av resultaten finns publicerades på sidan om undersökningen.

Swelogs 2021

Tabeller för Swelogs 2018

I Tabell 3.1 i Swelogs tabellsammanställning finns tabeller med statistik om spelande utifrån bland annat ålder, utbildningsnivå och inkomst från 2018.

Tabellsammanställning för Swelogs prevalensstudie 2018

Resultat från Swelogs 2021

Under hösten 2021 gjordes två nya befolkningsundersökningar. Inom Swelogs skickades en ny enkät ut till 25 000 personer och deltagare från en tidigare studie (2018) följdes upp. I en tilläggsundersökning om spel bland unga och föräldrar (USUF) skickades enkäter till 10 000 unga 16-19 år och 10 000 föräldrar till barn i samma ålder. De första resultaten har publicerats och fler publiceras under 2022 och 2023.

Läs mer