Uppföljning av kriterier vatten och avlopp

Här framgår hur ni som verksamhet visar hur ni uppfyllt kriterierna för att bli diplomerade. Kontakta oss när ni arbetat med kriterierna och är redo att bli diplomerade.

Mall för inrapportering skickas på begäran. Kontakta Antibiotikasmart Sverige antibiotikasmartsverige@folkhalsomyndigheten.se

Organisation och samverkan

Kriterium 1

En representant för verksamheten ska aktivt delta i kommunens arbetsgrupp kring antibiotikaresistens tillsammans med representanter från andra antibiotikasmarta verksamheter inom kommunen.

Inrapportering av kriterium 1

  • Har ni deltagit i dialog med andra antibiotikasmarta verksamheter inom kommunen genom att aktivt delta i kommunens arbetsgrupp kring antibiotikaresistens? Ange ja/nej. Beskriv arbetet i kommentarsfältet med exempelvis vilka möten ni deltagit på eller hur annan samverkan har skett.

Mätning

Kriterium 2

Verksamheten ska mäta halter av utvalda antibiotikasubstanser samt Escherichia coli (E. coli) och intestinala enterokocker i utgående vatten från reningsverk med

a. minst en mätning per år för åtminstone ett av VA-verksamhetens reningsverk där antalet anslutna personer är under 20 000, samt

b. minst två mätningar per år för alla VA-verksamhetens reningsverk där antalet anslutna personer är över 20 000.

Inrapportering av kriterium 2

  • Hur många reningsverk med under 20 000 anslutna personer har ni? Ange värde.
  • Hur många reningsverk med över 20 000 anslutna personer har ni? Ange värde.
  • Mata in mätvärden för respektive mätning och reningsverk

Arbetssätt

Kriterium 3

Verksamheten ska ha ett dokumenterat förebyggande arbete samt en målsättning för att minska volymen bräddat orenat avloppsvatten.

Inrapportering av kriterium 3

  • Har ni ett dokumenterat förebyggande arbete för att minska volymen bräddat avloppsvatten? Ange ja/nej och beskriv den viktigaste åtgärden för nästkommande år gällande detta i kommentaren.
  • Har ni en målsättning att minska volymen bräddat orenat avloppsvatten? Ange ja/nej och beskriv målsättningen i kommentaren.
  • Vad är medelvärdet för volymen bräddat orenat avloppsvatten för de senaste fem åren? Ange värde.

Kunskapsuppbyggnad

Kriterium 4

Verksamheten ska utföra uppströmsarbete kring antibiotika och resistensutveckling mot anslutna verksamheter.

Inrapportering av kriterium 4

  • Utför ni ett riktat uppströmsarbete kring antibiotika och resistens mot anslutna verksamheter? Ange ja/nej och beskriv ert arbete i kommentaren.

Kriterium 5

Verksamheten ska bidra till kunskapsutveckling inom området. Detta exempelvis genom att delta i forskningsprojekt och andra framåtriktade projekt eller delta i erfarenhetsutbyte för att sprida goda exempel inom arbetet mot resistensutveckling.

Inrapportering av kriterium 5

  • Deltar ni i kunskapsuppbyggande projekt inom området? Ange ja/nej och skriv projektnamn och om möjligt länk till projektet i kommentaren.
  • Deltar ni i erfarenhetsutbyten inom området? Ange ja/nej och ge exempel i kommentaren.