Uppdaterad 9 december 2021

Spelreklam och marknadsföring

Enligt spellagen ska spelreklamen vara måttfull och inte rikta sig till minderåriga. Personer med spelproblem påverkas mest av spelreklamen. Det går att anmäla reklam som inte följer lagstiftningen.

Spelreklam finns nästan överallt och hittar nya former och kanaler. Spelreklam ska följa samma krav som annan marknadsföring: den ska inte påverka vår förmåga att fatta ett välgrundat köpbeslut. Det säger marknadsföringslagen. 

Spelreklam ska vara måttfull och inte vända sig till barn och unga

Spelbolagen ska enligt spellagen:

  • marknadsföra spel måttfullt
  • inte vända sig till personer under 18 år i sin reklam, vilket också innebär att sponsringsavtal ska säkerställa att spellogotyper, spelprodukter och speltjänster inte förekommer på produkter avsedda för personer under 18 år
  • inte marknadsföra spel direkt till en spelare som har stängt av sig från spel via spelpaus.se.

Spelpaus.se

Bonusar får enbart erbjudas vid första speltillfället för en ny kund.

I Spelbranschens Riksorganisation (SPER) och Branschföreningen för onlinespel (BOS) ingår spelbolag med tillstånd att bedriva spel i Sverige. De har tagit fram riktlinjer för marknadsföring som medlemmarna har åtagit sig att följa.

Spelmarknadsutredningen hade i uppdrag att bland annat föreslå regler för att ytterligare begränsa spelreklamen, i både omfattning och innehåll. Utredningen överlämnade sitt betänkande till regeringen den 14 december 2020. Regeringen har nu föreslagit att särskild måttfullhet införs från och med den 1 juli 2022.

Särskild måttfullhet vid marknadsföring av spel till konsumenter (regeringen.se)

Personer med spelproblem påverkas mest av spelreklam

Det är svårt att påvisa spelreklamens direkta påverkan på spelproblem generellt i befolkningen eftersom sambanden är komplexa och ofta blir svaga med de mätmetoder som använts. Men enskilda personer kan påverkas, liksom hur många som spelar på vissa spelformer. Exempelvis kan det finnas ett samband mellan spelreklam och de ökande spelproblemen på nätkasino, eftersom reklamen för just nätkasino har ökat mycket de senaste åren. Spelreklamen kan också bidra till en normalisering av spel som kan bidra till att öka spelandet och spelproblemen på sikt.

Det finns ett visst vetenskapligt stöd för att spelreklam påverkar människors spelande. En systematisk översikt visar bland annat ett samband mellan exponering för spelreklam och spelande generellt. 

Fler personer med spelproblem upplever att de påverkas negativt av spelreklam än andra, enligt Swelogs. Reklamen kan ge impulser att spela som är svåra att stå emot, och leda till spelande för mer pengar än planerat. Reklamen kan också leda till återfall bland dem som har slutat att spela.

För att fastslå om spelreklam leder till spelande eller spelproblem behövs dock fler studier med en studiedesign som är anpassad för att mäta sambandet på lämpliga sätt, t.ex. experimentella studier, studier som gör upprepade mätningar över tid med samma personer och jämförande studier. 

Spelbolag satsar miljarder på reklam

Spelbolagen uppskattades lägga 3,7 miljarder kronor på spelreklam i Sverige 2020, vilket är ungefär samma nivå som 2016. Det är en minskning i jämförelse med 2019, samtidigt som nivån är hög jämfört med 2010.

Bild 1. Reklamens påverkan.

Information i texten.

Figur 1. Utvecklingen av spelreklamens omsättning mellan 2010-2020. Källa: Kantar Sifo.

Linjediagram som illustrerar den nämnda omsättningen. Källa: Kantar Sifo

I Figur 1 visas hur utvecklingen av spelreklamens omsättning sett ut mellan år 2010 och 2020. Siffrorna baseras på ett urval av medier inom print, TV, biografer, radio, digitala medier och OOH-reklam, det vill säga inom- och utomhusreklam på offentliga platser. Direktreklam och sociala medier ingår inte. Sociala medier och direktreklam kan antas ha fått en allt mer central roll för spelbolagens marknadsföring, vilket man bör ha i åtanke vid tolkning av siffrorna och i det förebyggande arbetet.

Delat tillsynsansvar för marknadsföring av spel

Konsumentverket och Spelinspektionen delar tillsynsansvaret för spelbolagens marknadsföring. Myndigheterna har enats om en överenskommelse om samarbete för en effektiv tillsyn och om en uppdelning i huvudsakliga ansvarsområden.

Det finns flera instanser som man kan vända sig till för att anmäla spelreklam som bryter mot marknadsföringslagen eller etiska riktlinjer:

  • Konsumentverket, en statlig myndighet för konsumentfrågor. Hit kan du anmäla reklam som bryter mot marknadsföringslagen. Marknadsföringslagen skyddar konsumenterna mot vilseledande, aggressiv och annan otillbörlig reklam.
  • Reklamombudsmannen, näringslivets egen instans för självsanering av marknadsföring. Reklamombudsmannen verkar för en hög etisk nivå i all marknadsföring på den svenska marknaden. Sexistisk eller könsdiskriminerande reklam anmäls hit.
  • DM-nämnden (Etiska nämnden för direktmarknadsföring), också en instans från näringslivet. Till DM-nämnden kan konsumenter och juridiska personer anmäla företag som de anser inte följer näringslivets regler för etisk marknadsföring (till exempel via fast eller mobil telefon, direktreklam, sökord och sökmotor, e-post eller annan personligt riktad reklam och kommunikation).

Anmäl reklam

Hit kan du vända dig för att anmäla reklam:

  • Konsumentverket för reklam som bryter mot marknadsföringslagen
  • Reklamombudsmannen för reklam som t.ex. är vilseledande, diskriminerande, stötande, eller smygreklam
  • DM-nämnden för att anmäla företag som inte följer näringslivets regler för etisk marknadsföring.

Läs mer