I Socialstyrelsens författning (SOSFS 2008:17), vilken reglerar innehållet i ST-utbildningen, preciseras att den blivande specialisten bland annat ska ha kunskaper om mer ovanliga mikrobiologiska analyser som endast utförs vid referenslaboratorium samt behärska principer för regionalt och nationellt smittskyddsarbete. För att facilitera inhämtandet av dessa kunskaper erbjuder Folkhälsomyndigheten en fyra veckor lång sidoutbildning.

På Socialstyrelsens webbplats kan du läsa om föreskrifter och allmänna råd om läkares specialisttjänstgöring.

Om utbildningen

För att kunna erbjuda ett så omfattande och innehållsrikt program som möjligt koordineras utbildningen vid myndigheten så att fyra ST-läkare åt gången parallellt genomgår sin sidoutbildning.

Under varje år ställs 6-12 utbildningsplatser till förfogande.

Utbildningens längd är fyra veckor och genomförs under vår eller höst. Under tiden för placeringen på Folkhälsomyndigheten är det hemmakliniken som bekostar lönemedel. I utbildningen ingår ett fördjupningsarbete som kan utföras på distans.

Utbildningen hålls under perioderna 1 mars – 30 april eller 1 oktober – 30 november.

Anmälan

Är du ST-läkare och intresserad av dessa utbildningsplatser ska du ansöka om plats via nedanstående länkar, men för att din ansökan ska vara komplett behöver du även skicka in:

  • Intyg om pågående ST-utbildning
  • Meritförteckning med tidigare tjänsteställen
  • Fördjupningsarbeten, kurser och eventuella publikationer.

Dessa dokument skickas till:
jessica.beser@folkhalsomyndigheten.se

eller via post:
Folkhälsomyndigheten
Jessica Beser
171 82 Solna

Till anmälan för placering under hösten 2018 (1 oktober – 30 november)
Till anmälan för placering under våren 2019 (1 mars – 30 april)

Sista ansökningsdag

För placering under hösten 2018 – lämna din ansökan senast 15 maj 2018.
För placering under våren 2019 – lämna din ansökan senast 15 november 2018.

Antagningsbesked

Besked om antagen placering meddelas två veckor efter utgånget ansökningstillfälle.

Folkhälsomyndighetens roll

Folkhälsomyndigheten har ett övergripande ansvar för hälsofrågor på nationell nivå. En av myndighetens uppgifter är att bevaka det epidemiologiska läget i fråga om smittsamma sjukdomar bland människor och främja skyddet mot sådana sjukdomar. På myndigheten bedrivs epidemiologisk övervakning, analys och utvärdering, forskning och metodutveckling, kvalitetsstöd, biomedicin och omfattande information och utbildningsinsatser.

Utöver detta utförs så kallad ”speciell diagnostik”. Denna diagnostik är sådan som regelmässigt inte utförs av andra svenska laboratorier på grund av högrisk för laboratoriesmitta eller för att sjukdomen är så sällsynt att ett enskilt laboratorium inte kan upprätthålla kompetens inom området.