Uppdaterad 19 mars 2021

Regeringen föreslår att spel ska ingå i nya ANDTS-strategin

Den 18 mars lämnade regeringen en proposition om en förnyad strategi för områdena alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel om pengar till riksdagen. För första gången ingår området spel om pengar i strategin, som riksdagen förväntas fatta beslut om i juni.

Spel om pengar är en folkhälsofråga. Regeringens pressmeddelande om den kommande strategin lyfter att personer med spelproblem ofta har sämre allmän och psykisk hälsa, ekonomiska problem och en riskkonsumtion av alkohol, tobak och narkotika. Spelberoende innebär även ökad risk för suicid. Utöver detta finns det även ett tydligt samband mellan alkohol och spel om pengar. Alkohol och spel om pengar har gemensamma risk- och skyddsfaktorer och fungerar även som riskfaktorer för varandra. Spel om pengar finns även inskrivet i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen på samma sätt som alkohol och droger.

Folkhälsomyndigheten föreslog i den samlade uppföljningen av ANDT-strategin 2016-2020 att spel om pengar skulle inkluderas i en kommande strategi, och ser positivt på att det nu föreslås.

– Med ett samordnat förebyggande arbete kan vi bidra till en bättre folkhälsa, det vill säga att fler mår bättre och att skillnaderna i hälsa minskar, säger Anna Månsdotter, enhetschef för spelprevention och ANDTS-samordning på Folkhälsomyndigheten.

Förutom spel om pengar föreslår regeringen att den nya strategin breddas till att även omfatta tobaksfria nikotinprodukter samt narkotikaklassade förskrivna och icke-förskrivna läkemedel. Skyddet för barn och unga betonas som grundläggande i arbetet.

Länsstyrelserna välkomnar en samlad ANDTS-strategi

Ulrika Ankargren, nationell samordnare för länsstyrelsernas ANDT-uppdrag och speluppdrag
Ulrika Ankargren, nationell samordnare för länsstyrelsernas ANDT-uppdrag och speluppdrag.

Ulrika Ankargren är nationell samordnare för länsstyrelsernas ANDT-uppdrag och speluppdrag. Hon berättar vad det skulle betyda för arbetet på regional och kommunal nivå om det beslutas att spel om pengar inkluderas i den samlade strategin.

Vad skulle det betyda för samordningen på regional nivå om spel om pengar inkluderas i strategin?

– Länsstyrelserna välkomnar ett utökat samordningsuppdrag kring spel i samband med en ny nationell ANDTS-strategi. Vi har goda förutsättningar för att samordna ett samlat ANDTS-arbete i länen. Vårt arbete bygger i stor utsträckning på samverkan med andra relevanta parter för att genomföra vårt uppdrag, uppnå goda kommunikationsvägar mellan myndigheter och organisationer och för att tillsammans utveckla arbetet med spel om pengar i länen.

Vad tror du att inkluderingen av spel om pengar i strategin har för betydelse för kommunernas arbete på området?

– Länsstyrelsen ser att det förebyggande arbetet i kommunerna behöver utvecklas. Jag tror att det får betydelse om spel ingår i ett samlat ANDTS-arbete, både vad gäller prioritering och organisering i kommunerna. Länsstyrelserna har tagit fram ett metodstöd om barn och ungas spelande, som inkluderar både spel om pengar, dataspel och skärmtid, som riktar sig till föräldrar och andra viktiga vuxna i barn och ungas närhet. Metodstödet lanseras på länsstyrelsernas webbplats i slutet av mars och jag tror att det blir ett gott stöd i kommunernas förebyggande arbete.

Läs mer