Folkhälsomyndigheten har genomfört en samlad uppföljning av ANDT-strategin 2016–2020. Uppföljningen omfattar ANDT-utvecklingen och den verksamhet som bedrivits under strategiperioden. I rapporten, Samlad uppföljning av ANDT-strategin 2016–2020, beskriver vi även hur Folkhälsomyndigheten har arbetat för att stödja genomförandet av strategin och lämnar förslag till regeringen inför utformningen av en kommande ANDT-strategi.

Rapporten ingår som en del i en samlad återredovisning till regeringen tillsammans med tre andra rapporter:

Utvecklingen i förhållande till ANDT-strategins mål

Rapport över länsstyrelsernas och kommunernas ANDT-arbete – En återredovisning av länsstyrelsernas och kommunernas ANDT-arbete under perioden 2011–2019

Kunskapsbaserat ANDT-arbete – Folkhälsomyndighetens uppdrag att inom ANDT-strategin 2016–2020 verka för ett effektivt och kunskapsbaserat arbete inom ANDT-området.

För att läsa bilagorna i dokumentet: I webbläsaren Explorer går det att klicka på gemen, i andra webbläsare behöver du spara ned pdf:en på din dator för att gemen ska fungera.