Regionernas arbete för att förebygga spel

Den regionala nivån är viktig i det spelförebyggande arbetet. Många regioner började inkludera spel om pengar i sitt förebyggande arbete när ansvaret förtydligades i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen 2018. Men det behövs mer inkludering och fler insatser för att leva upp till lagen och bidra till att nå målet i ANDTS-strategin 2022–2025.

Regioner ska samarbeta med kommunerna kring behandling och stöd till personer med spelproblem (16 kap. 3 § hälso- och sjukvårdslagen, HSL). De ska särskilt beakta barns behov av information, råd och stöd om barnet lever med föräldrar eller andra vuxna som har spelproblem (5 kap. 7 § HSL).

Länsstyrelserna ska stödja regioner och kommuner i arbetet med att förebygga och motverka spelmissproblem.

Länsstyrelsernas ANDTS-samordning

Övergripande information om folkhälsa och folkhälsoarbete

Information för dig som arbetar direkt eller indirekt med folkhälsa i kommuner, regioner, länsstyrelser och idéburna organisationer.

Tema folkhälsa – lokalt och regionalt stöd

År 2022 antog regeringen en ny strategi för området alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar (ANDTS) för 2022–2025 där spel om pengar inkluderades för första gången (skriv. 2021/22:213). Det övergripande målet för ANDTS-politiken för spel är att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande. Av särskilt intresse för regionerna är att strategin lyfter behovet av att öka det spelförebyggande arbetet inom hälso- och sjukvården och erbjuda tillgängliga och individuellt utformade insatser till personer som har spelproblem.

Att spel om pengar inkluderats i den nationella ANDTS-strategin kan stärka regionernas och kommunernas spelförebyggande arbete och bidra till att spel om pengar inkluderas i ANDTS-arbetet.

ANDTS-strategin 2022–2025

Ett regionalt spelförebyggande arbete behövs

Den regionala nivån i det förebyggande arbetet är viktig för området spel om pengar. Globalt och nationellt sätts ramar som påverkar den regionala och lokala nivån, till exempel för tillgängligheten till spel. Men regioner och kommuner identifierar själva vilka spelförebyggande insatser de prioriterar, utifrån sin problembild.

Regionerna kan:

  • bidra till spelfria zoner där barn vistas, och därmed bidra till att barn och unga inte spelar om pengar
  • hjälpa verksamheter som vårdcentraler och ungdomsmottagningar att tidigt upptäcka tecken på spelproblem, och vidta åtgärder för att förebygga att de förvärras
  • samordna arbetet mot spelproblem med annat förebyggande arbete, inom till exempel ANDT och psykisk hälsa
  • stödja ideella organisationer och andra aktörer som kan bidra i arbetet.

På regional nivå finns många arenor för det förebyggande arbetet, exempelvis:

  • hälso- och sjukvård
  • föreningsliv och idrottsrörelsen
  • arbetsplatser, där regionen själv är en stor arbetsgivare.
Dekorativ bild.
Foto: Astrakan, Scandinav bildbyrå

Regionerna behöver utveckla och förstärka insatser inom spelområdet

Det är viktigt att de åtgärder som finns stärker varandra och att det finns en logisk kedja av insatser. För att få ett effektivt arbete kring spel om pengar behöver olika verksamheter och insatser samordnas. Om en verksamhet till exempel använder bedömningsinstrument för att tidigt upptäcka spelproblem hos vuxna, finns det en grund för att även skapa rutiner för att identifiera och stödja barn som närstående.

I en kartläggning 2018/2019 uppgav 13 av 21 regioner att de hade rutiner för att identifiera barn till en förälder (eller annan vuxen som barnet bor hos) med spelproblem. Många regioner inkluderade arbetet med spel om pengar i arbetet med alkohol, narkotika, dopning och tobak, och kompetensutvecklade delar av personalen. Hälften av regionerna uppgav att de använde bedömningsinstrument för att tidigt upptäcka spelproblem. Samtidigt upplevde de ett stort behov av ökad kunskap inom området.

Enligt Folkhälsomyndighetens årliga undersökning om ANDTS-förebyggande arbete, Länsrapportens undersökning, 2022 hade 10 av 21 län en regional strategi för ANDTS-området, och 6 av dessa (Gävleborg, Jämtland, Kronoberg, Värmland, Västra Götaland och Östergötland) hade inkluderat spel om pengar i den. En länsövergripande handlingsplan för ANDTS-arbetet fanns i 10 regioner, men enbart 5 (Gävleborg, Jämtland, Kronoberg, Värmland och Örebro) hade inkluderat spel om pengar i den.

En handlingsplan är ett dokument som beskriver arbetet med hälsofrämjande och förebyggande insatser inom ANDTS. Handlingsplanen kan innehålla utpekade ansvariga, konkreta åtgärder, mål och plan för uppföljning etc.

En strategi är normalt ett mer övergripande dokument. Den kan innehålla mer av inriktningar och målsättningar.

Läs mer

Det finns hjälp att få

Stödlinjen

Stödlinjen ger råd och stöd till personer som spelar, och deras närstående. Hit kan du ringa anonymt. Du kan också chatta eller mejla. Även du som jobbar med spelproblem kan vända dig till Stödlinjen.

Stödlinjen (stodlinjen.se)

Spelpaus.se

Via Spelpaus kan du stänga av dig från allt spel som kräver registrering.

Spelpaus.se

Spelberoendes Riksförbund och Spelberoendegruppen

Spelberoendes Riksförbund och Spelberoendegruppen har lokala stödföreningar och fysiska och digitala självhjälpsgrupper för spelberoende och anhöriga.

Spelberoendes Riksförbund (spelberoende.se)

Spelberoendegruppen (spelberoendegruppen.com)