Länsrapporten visar brister i det lokala spelförebyggande arbetet

År 2021 inkluderades frågor om spel om pengar i Folkhälsomyndighetens undersökning Länsrapporten. Många kommuner började inkludera spel om pengar i sitt arbete när spelmissbruk skrevs in i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen 2018. Men resultaten visar att det finns stort behov av insatser för att leva upp till lagen och för att bidra till att nå det övergripande målet i ANDTS-strategin 2022-2025.

Länsrapportens undersökning är en undersökning som vänder sig till landets samtliga 21 länsstyrelser och 290 kommuner. Syftet med undersökningen är att ta fram underlag för uppföljning av den nationella politiken på ANDTS-området. Resultat kan även fungera som ett verktyg för uppföljning, planering och utveckling av arbetet på lokal och regional nivå. Frågor om spel om pengar inkluderades för första gången i Länsrapportens undersökning för verksamhetsåret 2021. Svarsfrekvensen var 93 procent.

Trots att de flesta länsstyrelser tagit upp frågan om spel om pengar på nätverksträffar för kommunala ANDTS-samordnare och på samverkansmöten visar Länsrapporten att det var få län som hade en regional strategi eller handlingsplan kring spel. På lokal och regional nivå finns det brister i strukturella förutsättningar, som att det i vissa kommuner saknas en samordnare som även har ansvar för spel om pengar, men också när det gäller konkreta åtgärder för att förebygga spelproblem.

Publikation: Det lokala och regionala ANDTS-förebyggande arbetet – vad visar Länsrapportens undersökning?

Läs mer om resultaten på våra olika sidor

Spelprevention.se är Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd om spel om pengar och spelproblem. Kunskapsstödet uppdateras nu utifrån att spel om pengar alltmer integreras i ANDTS-arbetet på alla nivåer. Resultat från Länsrapportens undersökning tillsammans med resultat från tidigare kartläggningar, finns på sidorna:

ANDTS-samordnare på Länsstyrelserna är en viktig målgrupp för kunskapsstödet då dessa ska stödja utvecklingen av ett kunskapsbaserat arbete och verka för regional och lokal samordning inom ANDTS. Därför har spelprevention.se nu en ny flik som riktar sig till ANDTS-samordnare men som också kan läsas av den som är intresserad av deras roll. Även på denna sida finns resultat från Länsrapportens undersökning.

Länsstyrelsernas ANDTS-samordning

Indikatorlabbet uppdateras

Indikatorlabbet är ett webbaserat statistikverktyg där utvecklingen inom alkohol, narkotika, dopning och tobak kan följas över tid genom ett stort antal indikatorer.

Spel om pengar integreras alltmer med övriga ANDT-områden, till exempel i regeringens ANDTS-strategi 2022-2025 och i Folkhälsomyndighetens uppdrag att stödja genomförandet av ANDTS-politiken 2021-2025. Därför uppdateras Indikatorlabbet till att inkludera indikatorer för spel om pengar. Dessa indikatorer består bland annat av uppgifter från Länsrapportens undersökning om spelförebyggande insatser, men vi planerar även för indikatorer om tillgång, barn och unga, användning och problem kopplat till spel om pengar.

Läs mer