Länsstyrelsernas ANDTS-samordning

Länsstyrelserna har en nyckelroll för att stödja ett kunskapsbaserat ANDTS-förebyggande arbete på regional och lokal nivå. De har uppdrag i både den nationella samordningen för ANDTS och den nationella samordningen för spel.

Om ANDTS-samordnarna

ANDTS-samordnarna på länsstyrelserna ska:

 • stödja utvecklingen av ett kunskapsbaserat arbete
 • verka för regional och lokal samordning.

Samordnarna förmedlar kunskap till aktörer på regional och lokal nivå genom bland annat sammankomster för kunskapsstöd och nätverksträffar.

ANDTS-samordnarna samverkar även med aktörer på nationell nivå, bland annat Folkhälsomyndigheten. 

ANDTS-relaterade uppdrag inom länsstyrelserna

Länsstyrelserna har uppdrag inom områden som är nära kopplade till ANDTS, som föräldraskapsstöd, brottsförebyggande arbete, mäns våld mot kvinnor, hemlöshet och jämställdhet.

I mars 2022 fick också länsstyrelserna i nytt uppdrag av regeringen att stödja den regionala implementeringen av den nationella folkhälsopolitiken. Samtidigt fick Folkhälsomyndigheten i uppdrag att stödja länsstyrelserna i deras arbete. De olika uppdragen relaterar till varandra.

Länsstyrelserna och spel om pengar

Länsstyrelserna har i uppdrag att stödja kommuner och regioner i deras utökade ansvar för spel om pengar efter ändringarna i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen 2018. Länsstyrelserna samverkar här med Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten gjorde en kartläggning av spelförebyggande insatser i kommuner och regioner 2018/2019, cirka ett år efter lagändringarna. Då uppgav ANDTS-samordnarna på länsstyrelserna att det förebyggande arbetet inte hade implementerats i samma utsträckning som arbetet med stöd och behandling. Enbart 4 samordnare upplevde att implementeringen av det förebyggande arbetet hade kommit mycket eller ganska långt, medan 17 uppgav att det hade implementerats i liten utsträckning.

Detta kan jämföras med stöd och behandling, där 14 samordnare uppgav att implementeringen i deras län kommit mycket eller ganska långt.

Bild. Det spelförebyggandet arbetet behöver utvecklas.

Stapeldiagram med nämnd information om implementering av spelfrågan i länen.
Källa: Kartläggning gjord av Folkhälsomyndigheten 2019

Enligt Länsrapporten 2022 uppgav 15 av 21 länsstyrelser att de tagit upp frågan om spel om pengar på nätverksträffar för kommunala ANDTS-samordnare, och 18 hade diskuterat spel om pengar på samverkansmöten. En regional strategi kring ANDTS fanns i 10 av 21 län. Av dessa hade 6 (Gävleborg, Jämtland, Kronoberg, Värmland, Västra Götaland och Östergötland) inkluderat spel om pengar i strategin, vilket är en ökning från 2 län 2021.

En länsövergripande handlingsplan för det hälsofrämjande och förebyggande ANDTS-arbetet fanns i 10 län, men spel om pengar var enbart inkluderat i 5 av dessa (Gävleborg, Jämtland, Kronoberg, Värmland och Örebro).

Länsstyrelserna bedömer att kommunerna främst behöver kunskap om effektiva metoder för att förebygga ANDTS-problem, inte minst kopplat till barn och unga. Det framkommer av Länsrapporten 2022.

Vad kan en ANDTS-samordnare göra inom området spel om pengar?

Vad du som ANDTS-samordnare på en länsstyrelse kan göra inom området spel om pengar måste utgå från de regionala och lokala förutsättningarna som finns i länet. Börja med att kartlägga hur situationen är på området när det gäller:

 • kunskap om omfattning av spelproblem
 • förekomst av risk- och skyddsfaktorer
 • kunskap om spelproblem hos lokala aktörer
 • insatser för att förebygga spelproblem
 • vilka kartläggningar och insatser som görs lokalt inom andra ANDTS-områden, psykisk hälsa och skuldsättning
 • tillgång till stöd och behandling inom kommun och region.

Utifrån denna kunskap kan du se vilka möjligheter som finns att inkludera spel om pengar i redan pågående kartläggningar och insatser, och vilka behov det finns av att starta nya spelspecifika eller integrerade insatser.

På den lokala nivån finns också många arenor som är relevanta för det spelförebyggande arbetet, exempelvis:

Spelprevention.se – kunskapsstöd om att förebygga spelproblem

Spelprevention.se är Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd för spelförebyggande arbete. Målgruppen är bland annat ANDTS-samordnare, kommunala verksamheter och andra aktörer på lokal nivå. Här finns kunskap om bland annat:

 • tecken på spelproblem och olika mätinstrument
 • risk- och skyddsfaktorer
 • spelreglering och lagstiftning
 • samband mellan spel om pengar och ANDT, psykisk hälsa och ekonomiska problem
 • hur spelproblem kan förebyggas på olika nivåer
 • statistik
 • material och stöd.

Ungefär en tredjedel av kommunerna har använt spelprevention.se i sitt arbete, enligt Länsrapportens undersökning 2022, vilket är en minskning från knappt hälften 2021. Cirka en fjärdedel känner till den men har inte använt den. Att sprida till lokala och regionala aktörer att spelprevention.se finns som kunskapsstöd kan öka förutsättningarna för ett mer effektivt spelförebyggande arbete.

Grafisk illustration över innehållet på spelprevention.se

Kunskapsstöd om skärmanvändning och spelande

Länsstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd om ungas spelande om pengar, dataspel och skärmtid. Kunskapsstödet vänder sig till olika professioner inom till exempel skola, elevhälsa, socialtjänst, fritidsföreningar och ideella organisationer. Syftet är att bidra till ökad kunskap hos föräldrar och andra vuxna i barns och ungas närhet.

Kunskapsstödet består av olika delar:

 • handledning för att använda kunskapsstödet
 • filmer som skildrar olika vardagssituationer
 • diskussionsunderlag att använda tillsammans med filmerna
 • broschyr riktad till föräldrar.

Detta kunskapsstöd och mer kunskap om ungas spelande och spelproblem finns på länsstyrelsernas hemsidor.

Spel om pengar (lansstyrelsen.se)

Spelprevention.se har även en flik om dataspel där kunskapen om sambanden mellan dataspel och spel om pengar presenteras.

Länsrapporten – verktyg för uppföljning och utveckling

Länsrapporten är Folkhälsomyndighetens årliga undersökning som vänder sig till landets samtliga 21 länsstyrelser och 290 kommuner. Syftet är att ta fram underlag för uppföljning av den nationella politiken på ANDTS-området. Resultatet kan även fungera som ett verktyg för uppföljning, planering och utveckling av arbetet på lokal och regional nivå. Frågor om spel om pengar inkluderades för första gången i undersökningen 2021. Svarsfrekvensen för 2022 var 88 procent bland kommunerna.

Folkhälsomyndigheten utförde kartläggningar av kommuners och regioners arbete med spel om pengar år 2017 och 2018/2019. Frågorna och metoden skiljer sig från Länsrapporten vilket gör det svårt att jämföra resultaten.

Länsrapportens undersökning (ANDTS) (folkhalsomyndigheten.se)

Det lokala och regionala ANDTS-förebyggande arbetet – vad visar Länsrapportens undersökning 2022? (folkhalsomyndigheten.se)

Läs mer