Snabbguide – att lyckas med ANDTS-förebyggande arbete

Det spelförebyggande arbetet behöver ständigt utvecklas. Ju mer systematiskt arbetet planeras, genomförs och följs upp, desto mer effektiva kommer insatserna att bli.

Ett sätt att kvalitetssäkra det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är att följa de åtta faserna i vägledningen Att lyckas med ANDTS-prevention - en snabbguide för kvalitetssäkring och utveckling av hälsofrämjande och förebyggande arbete. Vägledningen är en snabbguide som Folkhälsomyndigheten har tagit fram med utgångspunkt i manualen European Drug Prevention Quality Standards (EDPQS). Snabbguiden är framtagen för arbetet med att förebygga problem som orsakas av alkohol, narkotika, dopning, tobak eller spel om pengar. För dig som arbetar med att förebygga ANDTS fungerar guiden som en kvalitetssäkring genom hela det förebyggande arbetet.

Att lyckas med ANDTS-prevention - en snabbguide för kvalitetssäkring och utveckling av hälsofrämjande och förebyggande arbete (folkhalsomyndigheten.se)

Bild. Snabbguidens åtta faser och de fyra aspekter som behöver övervägas för att det förebyggande arbetet ska bli framgångsrikt.

De åtta faserna består av: 1) Kartläggning och analys, 2) Resursbedömning, 3) Utformning av utvecklingsarbete, 4) Utformning av insatser, 5) Förberedelser och mobilisering, 6) Genomförande och kvalitetssäkring, 7) Uppföljning och utvärdering, och 8) Förbättring och spridning. De fyra aspekter som behöver övervägas i varje fas är 1) hållbarhet och finansiering, 2) kommunikation och intressentmedverkan, 3) personalutveckling och 4) etik.

För att arbetet ska ha förutsättningar att bli framgångsrikt finns det i varje fas ett antal moment som behöver utföras. I slutet av varje fas behöver också olika aspekter övervägas innan arbetet kan gå vidare.

Snabbguide och arbetets faser

Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida Lyckas med ANDTS-prevention. Här finns beskrivningar av varje fas i arbetet samt de moment som ingår i de olika faserna.

Fler verktyg för planering och genomförande

Förutom snabbguiden Att lyckas med ANDTS-prevention - en snabbguide för kvalitetssäkring och utveckling av hälsofrämjande och förebyggande arbete har Folkhälsomyndigheten samlat annan kunskap och verktyg att använda i det spelförebyggande arbetet, till exempel: