Uppdaterad 16 november 2021

Lagar och förordningar på spelmarknaden

Lagarna kring spel om pengar ger en ram för det förebyggande arbetet. På denna sida sammanfattas lagstiftningen och du hittar länkar till spellagar och förordningar.

Här vill vi ge en överblick över vilka kapitel och paragrafer i spellagen, socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen som är viktiga för att förebygga och minska skadeverkningar av spelproblem.

Reglering på spelmarknaden

Enligt spellagen måste spelbolag som verkar på spelmarknaden ha svensk licens. Några viktiga delar som kan kopplas till förebyggande arbete av spelproblem i spellagen är

  • spelbolagens omsorgsplikt (14 kap. 1§)
  • obligatoriska spelgränser där spelare ska ange maxgräns för insatser i tid och pengar (14 kap. 6-7§)
  • alla spel via internet ska erbjuda möjlighet för spelarna att stänga av sig från alla licenshavare genom ett centralt nationellt register, Spelpaus.se. (14 kap.12§).

Spellagen innehåller även regler kring marknadsföring av spel (kap 15). Spelreklam får inte vända sig till personer under 18 år (15 kap. 1§), vilket också innebär att sponsringsavtal ska säkerställa att spellogotyper, spelprodukter och speltjänster inte förekommer på produkter avsedda för personer under 18 år (15 kap. 5§). Konsumentverket och Spelinspektionen delar tillsynsansvaret för spelbolagens marknadsföring, enligt överenskommelse om samarbete, (prop 2017/18:220).

Förutom spellagen finns regler och ansvar preciserat i

Covid-19 och spelmarknaden

Covid-19-pandemin har haft stor påverkan på samhället och därmed också på spelmarknaden och spelvanor. För att möta de möjliga risker som situationen kunde innebära vidtog regeringen en rad tillfälliga åtgärder på spelområdet. Dessa upphörde 14 november 2021.

Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag gjort en fördjupad analys av utvecklingen av spelproblem kopplat till situationen kring covid-19.

Läs om utvecklingen av spelproblem under pandemin.

Behandling och förebyggande verksamhet

Ansvar kring spelmissbruk regleras i både socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Kommuner och regioner ska samarbeta med varandra om behandling och stöd till personer med spelproblem (5 kap. 9a§ SoL, 16 kap. 3§ HSL). Kommunerna ska förebygga och motverka spelmissbruk, på samma sätt som missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel (3 kap. 7§ SoL).

Barn och unga pekas särskilt ut i lagstiftningarna

  • kommunerna ska aktivt motverka att barn och unga spelar om pengar (5 kap. 1§ SoL)
  • barns behov av information, råd och stöd om barnet lever med föräldrar eller andra vuxna som har spelproblem, ska särskilt beaktas (5 kap. 7§ HSL).

I Socialstyrelsens behandlingsriktlinjer för spelproblem finns vägledning för bemötande, stöd och behandling. 

Läs mer