Vad är spelproblem

Spelproblem är att ha svårt att kontrollera hur mycket pengar och tid man lägger på att spela om pengar. Det kan leda till allvarliga negativa konsekvenser för individen, anhöriga och samhället. Det finns olika sätt att upptäcka spelproblem och mäta hur allvarliga de är.

Spelproblem är ett folkhälsoproblem, eftersom det:

 • drabbar många
 • har allvarliga konsekvenser för hälsan, ekonomin och det sociala livet
 • är ojämnt fördelat i befolkningen och bidrar till ojämlikheter i hälsa
 • är möjligt att förebygga.

Sedan 2003 ingår spel om pengar som ett målområde i den svenska folkhälsopolitiken. Idag integreras spel om pengar alltmer i arbetet med alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) och ingår i ANDTS-strategin 2022-2025. För att nå den nationella folkhälsopolitikens mål om en god och jämlik hälsa behövs ett ANDTS-förebyggande arbete.

ANDTS-strategi 2022-2023

Allt förebyggande folkhälsoarbete ska genomsyras av jämlikhet och jämställdhet. Bara då går det att uppnå regeringens mål om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna. Genom att arbeta mot spelproblem bidrar vi till FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030.

Agenda 2030 (folkhalsomyndigheten.se)

Tecken på spelproblem

Om vi upptäcker spelproblem tidigt kan vi förebygga skadeverkningar och att problem förvärras. Spelproblem kan vara svåra att upptäcka. Därför gäller det att vara uppmärksam på personens beteende och konsekvenserna av spelandet.

Varningssignaler är att den som spelar:

 • lägger mycket tid, pengar och energi på spel
 • får ekonomiska problem av spelandet, och mindre tid för familj, arbete, studier och vänner
 • är frånvarande, ointresserad och svår att kommunicera med
 • blir irriterad, orolig och rastlös när den inte spelar
 • måste spela mer och mer för att få samma stimulans
 • får fysiska och psykiska besvär om den inte får spela
 • ofta hamnar i konflikter med familj och vänner.

Hur vi spelar påverkar risken att utveckla spelproblem. Var därför uppmärksam på om personen:

 • använder spel för att reglera humöret, exempelvis som ett sätt att fly vardagen eller få kickar
 • lånar pengar till spel
 • spelar eller förbereder spelande i stället för att arbeta eller gå i skolan
 • spelar på snabba spel, till exempel spelautomater, kasinospel och internetspel
 • spelar väldigt intensivt i perioder, i tid eller pengar
 • spelar för stora summor
 • spelat som minderårig eller ung.

I det förebyggande arbetet är det viktigt att känna till vad det finns för riskfaktorer för spelproblem. Exempelvis socioekonomi och tillgänglighet påverkar risken för spelproblem.

Om du tror att någon har spelproblem

Våga prata om spel om pengar med personen och ta reda på vad du kan göra. Under frågan: Vart kan jag vända mig om någon har problem med spel om pengar? får du information om vart du kan vända dig för att få stöd i hur du kan agera om någon i din närhet har spelproblem, både privat och professionellt.

Frågor och svar om spel om pengar och spelproblem (folkhalsomyndigheten.se)

På kunskapsguiden kan du som professionell få mer information och kunskap om bemötande av personer med spelproblem. Där hittar du även Socialstyrelsens riktlinjer om behandling.

Socialstyrelsens kunskapsstöd om spelproblem (Kunskapsguiden.se)

Olika metoder för att mäta spelproblem

Det finns flera nivåer av spelproblem, och olika instrument för att mäta det. Vissa används främst vid bedömning av en individs spelproblem och andra i kartläggningar av omfattning och fördelning i olika grupper. Kartläggning är en förutsättning för det spelförebyggande arbetet.

Mäta och upptäcka spelproblem

Läs mer