Risk- och skyddsfaktorer för spelproblem bland unga

Det finns flera faktorer som ökar eller minskar risken att barn och unga utvecklar spelproblem. Goda uppväxtvillkor är en skyddsfaktor, inte bara för spelproblem utan även för riskkonsumtion av alkohol, narkotikaanvändning och psykisk ohälsa.

Det är viktigt att sätta in tidiga åtgärder för unga som spelar om pengar. Då kan vi förebygga att unga får spelproblem i vuxen ålder. För att sätta in rätt åtgärder, behöver du kunskap om risk- och skyddsfaktorer.

Utbildning och föräldraskapsstöd kan skydda

vuxen och barn med dator
Fotograf: Astrakan, Scandinav bildbyrå

Högre socioekonomisk status i form av lång utbildning och hög inkomst, kan skydda mot spelproblem. Åtgärder som förbättrar de bakomliggande faktorerna till detta, till exempel möjlighet till utbildning, är därför positiva.

En annan skyddsfaktor är att föräldrar har en nära relation till sina barn. Därför kan föräldraskapsstöd vara en lämplig åtgärd.

Tidigare spelproblem och sämre skolresultat ökar risk

Unga som har haft spelproblem har större risk att få spelproblem igen som vuxna. Att börja spela om pengar i unga år (tidig speldebut) ökar risken för framtida spelproblem.

Ytterligare riskfaktorer som kan påverka att unga utvecklar spelproblem är:

  • att vara kille
  • impulsivitet
  • alkoholkonsumtion
  • användning av droger
  • depression/psykiska besvär
  • erfarenhet av våld
  • sämre skolresultat
  • olagliga handlingar hos sig själv och kompisar.

Det finns även samband mellan dataspel och köp av lootlådor och spel om pengar och problem med spel om pengar. Det är dock oklart i vilket utsträckning som dataspel och köp av lootlådor är riskfaktorer för problem med spel om pengar eller om de samband som finns handlar om bakomliggande faktorer som ålder och kön.

Mer om dataspel

De faktorer som har studerats är ofta på individnivå. Vi behöver mer kunskap om faktorer i närmiljön, och hur samhället i stort påverkar.

Gemensamma riskfaktorer för ANTS

Riskfaktorerna liknar i vissa fall varandra för flera problembeteenden, som brottslighet, konsumtion av alkohol, användning av tobak och droger, och spelproblem. I vissa fall är de även riskfaktorer åt varandra. Det rör sig om alltifrån individuella till sociala och samhälleliga faktorer. Genom att rikta förebyggande åtgärder mot flera problembeteenden samtidigt, kan vi minska risken att barn och unga utvecklar en rad olika problem som vuxna.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en publikation om gemensamma risk- och skyddsfaktorer för alkohol, narkotika, tobak och spel om pengar som riktar sig till personer som arbetar med hälosfrämjande eller förebyggande insatser inom kommuner, regioner och länsstyrelser samt nationella aktörer. Publikationen baseras på kunskapsunderlag som respektive område tagit fram.

Det finns hjälp att få

Stödlinjen

Stödlinjen ger råd och stöd till personer som spelar, och deras närstående. Hit kan du ringa anonymt. Du kan också chatta eller mejla. Även du som jobbar med spelproblem kan vända dig till Stödlinjen.

Stödlinjen (stodlinjen.se)

Spelpaus.se

Via Spelpaus kan du stänga av dig från allt spel som kräver registrering.

Spelpaus.se

Spelberoendes Riksförbund och Spelberoendegruppen

Spelberoendes Riksförbund och Spelberoendegruppen har lokala stödföreningar och fysiska och digitala självhjälpsgrupper för spelberoende och anhöriga.

Spelberoendes Riksförbund (spelberoende.se)

Spelberoendegruppen (spelberoendegruppen.com)

Läs mer om risk- och skyddsfaktorer för unga