Uppdaterad 2 januari 2019

Risk- och skyddsfaktorer för unga

Det finns många faktorer som kan öka eller minska risken att barn och unga utvecklar spelproblem. Riskfaktorerna är ofta samma som för alkoholkonsumtion, psykisk ohälsa och brottslighet.

Det är viktigt att sätta in tidiga åtgärder för unga som spelar om pengar. Då kan vi förebygga att unga får spelproblem i vuxen ålder. För att sätta in rätt åtgärder, behöver du kunskap om risk- och skyddsfaktorer.

Utbildning och föräldrastöd kan skydda

vuxen och barn med dator
Fotograf: Astrakan, Scandinav bildbyrå

Högre socioekonomisk status i form av lång utbildning och hög inkomst, kan skydda mot spelproblem. Fokusera därför på åtgärder som förbättrar de bakomliggande faktorerna till detta, till exempel möjlighet till utbildning.

En annan skyddsfaktor är att föräldrar har en nära relation till sina barn. Därför kan även föräldrastöd vara en lämplig åtgärd.

Tidigare spelproblem och sämre skolresultat kan öka risken

Risk- och skyddsfaktorer bland barn och unga

Unga som redan har haft spelproblem har större risk att få spelproblem igen som vuxna. Även unga med sämre skolresultat är en riskgrupp för att utveckla spelproblem.

Fler riskfaktorer som kan påverka att unga utvecklar spelproblem är

  • att vara kille
  • impulsivitet
  • alkoholkonsumtion
  • användning av droger
  • depression
  • erfarenhet av våld
  • olagliga handlingar hos sig själv och kompisar.

Rikta förebyggande åtgärder mot flera problembeteenden

Riskfaktorerna liknar varandra för flera problembeteenden, exempelvis brottslighet, riskkonsumtion av alkohol, användning av tobak och droger, och spelproblem. Genom att rikta förebyggande åtgärder mot flera problembeteenden samtidigt, kan vi minska risken att barn och unga utvecklar spelproblem som vuxna.

Det behövs mer kunskap om risk- och skyddsfaktorer på olika nivåer. De faktorer som har studerats är ofta på individnivå. Men vi behöver mer kunskap om faktorer i närmiljön, och hur samhället i stort påverkar. Det finns även stora kunskapsluckor om de skyddande faktorerna för spelproblem.

Stödlinjen hjälper

Stödlinjen ger råd och stöd till personer som spelar, och deras närstående. Hit kan du ringa anonymt. Du kan också chatta eller mejla.

Även du som jobbar med spelproblem kan vända dig till Stödlinjen.

Läs mer

Risk- och skyddsfaktorer för spelproblem
Systematisk översikt om risk- och skyddsfaktorer bland unga 
Svensk avhandling om risk- och skyddsfaktorer