Uppdaterad 29 juli 2020

Risk- och skyddsfaktorer för spelproblem bland unga

Det finns flera faktorer som ökar eller minskar risken att barn och unga utvecklar spelproblem. Dessa faktorer är ofta samma som för alkoholkonsumtion, psykisk ohälsa och brottslighet.

Det är viktigt att sätta in tidiga åtgärder för unga som spelar om pengar. Då kan vi förebygga att unga får spelproblem i vuxen ålder. För att sätta in rätt åtgärder, behöver du kunskap om risk- och skyddsfaktorer.

Utbildning och föräldraskapsstöd kan skydda

vuxen och barn med dator
Fotograf: Astrakan, Scandinav bildbyrå

Högre socioekonomisk status i form av lång utbildning och hög inkomst, kan skydda mot spelproblem. Åtgärder som förbättrar de bakomliggande faktorerna till detta, till exempel möjlighet till utbildning, är därför positiva.

En annan skyddsfaktor är att föräldrar har en nära relation till sina barn. Därför kan föräldraskapsstöd vara en lämplig åtgärd.

Vi behöver dock veta mer om skyddande faktorer för spelproblem.

Tidigare spelproblem och sämre skolresultat kan öka risken

Unga som har haft spelproblem har större risk att få spelproblem igen som vuxna. Även unga med sämre skolresultat är en riskgrupp för att utveckla spelproblem.

Ytterligare riskfaktorer som kan påverka att unga utvecklar spelproblem är

  • att vara kille
  • impulsivitet
  • alkoholkonsumtion
  • användning av droger
  • depression
  • erfarenhet av våld
  • olagliga handlingar hos sig själv och kompisar.

Det behövs mer kunskap om risk- och skyddsfaktorer på olika nivåer. De faktorer som har studerats är ofta på individnivå. Vi behöver mer kunskap om faktorer i närmiljön, och hur samhället i stort påverkar.

Rikta förebyggande åtgärder mot flera problembeteenden

Riskfaktorerna liknar varandra för flera problembeteenden, exempelvis brottslighet, konsumtion av alkohol, användning av tobak och droger, och spelproblem. Genom att rikta förebyggande åtgärder mot flera problembeteenden samtidigt, kan vi minska risken att barn och unga utvecklar spelproblem som vuxna.

Det finns hjälp att få

Stödlinjen ger råd och stöd till personer som spelar, och deras närstående. Hit kan du ringa anonymt. Du kan också chatta eller mejla. Även du som jobbar med spelproblem kan vända dig till Stödlinjen.

Via spelpaus.se kan du också stänga av dig från allt spel som kräver registrering.

Läs mer