Uppdaterad 24 juli 2018

1. Planering

Ikon som illustrerar del 1, planering

Det här blocket handlar om kommunens förberedelser inför genomförandet av själva kontrollköpen, exempelvis rekrytering av kontrollköpare (det vill säga den person som köper folköl och tobaksvaror i syfte att tillämpa kontrollköp som tillsynsmetod).

Lagen säger

Vid kontrollköp får kommunen endast anlita en person som har fyllt 18 år.

Allmänna råd till lagen

Ungdomligt utseende

Kontrollköp är en metod som är till för att förbättra rutinerna för ålderskontroll. För att metoden ska vara ändamålsenlig bör kommunen anlita personer med ungdomligt utseende som ska utföra kontrollköp.

Föreskrifter (3 och 4 §§)

Avtal mellan kommunen och kontrollköparen

 • Kommunen ska upprätta ett avtal med kontrollköparen.
 • I avtalet ska uppdraget och ansvarsförhållandet mellan kommunen och kontrollköparen fastställas.
 • Kommunen ska inte ge kontrollköparen i uppdrag att själv underrätta näringsidkaren om genomfört kontrollköp.

Information och instruktion om kontrollköp

 • Kommunen ska informera kontrollköparen om tillsynsmetoden.
 • Kommunen ska, som ett stöd till kontrollköparen, ge instruktioner om hur kontrollköp ska utföras.

Allmänna råd till föreskrifterna

Instruktionens innehåll

Instruktionen inför kontrollköp bör innehålla följande:

 • hur kontrollköparen ska agera vid kontrollköpet
 • vilka varor vad avser folköl, cigaretter, snus eller annan tobaksvara som kontrollköparen ska försöka köpa
 • vad kontrollköparen behöver uppmärksamma och därefter dokumentera i samband med kontrollköpet
 • hur överlämning av inköpta varor och rapportering till kommunen sker
 • hur kontrollköparen kan hantera eventuella konfliktsituationer.

Stödmaterial

 • Checklista för kommunens information och instruktion till kontrollköparen (Word, 114 kB). Checklistan bygger på ovanstående bestämmelse i föreskrifterna samt det allmänna rådet. Till exempel ansvarsförhållande, hur kontrollköparna ska agera, vad de ska notera och, överlämnande av inköpta varor
 • Informationsmaterial som kan användas vid information till kontrollköpare (läs mer nedan)
 • Informationsmaterial som kan användas till den som säljer folköl och tobaksvaror (läs mer nedan)

Informationsmaterial för kontrollköpare

Informationsmaterial för dem som säljer folköl och tobaksvaror

Tips!

 • Kontrollköp kan planeras i kommunens tillsynsplan (alkohollagen 9 kap. 2 § st. 3). Vid planeringen kan kommunens folkhälsosamordnare/ANDT-samordnare, eller liknande funktion, vara ett bra stöd.
 • Kommunen kan genom avtal överlåta tillsynsuppgift åt annan kommun, exempelvis kontrollköp. Bestämmelser om avtal mellan kommuner finns i 9 kap. 6 § alkohollagen och 19 c § tobakslagen.
 • Kommunen kan upprätta avtal med kontrollköpare från andra kommuner. Det kan underlätta urvalet av ungdomar och kontrollköpare blir inte lika lätt igenkända.
 • Kommunen kan skicka ut information till näringsidkare att den planerar kontrollköp. Erfarenheter visar att enbart den omständigheten att näringsidkare är medvetna om att kommunen gör besök och tillämpar kontrollköp kan leda till en ökad medvetenhet om och vikten av att upprätthålla åldersgränser, vilket tenderar att minska den olovliga försäljningen (proposition 2013/14:56). Att kommunen informerar om metoden kan också vara gynnsamt för en bra dialog med näringsidkaren och dennes personal.
 • Allmän information via media om att kommunen kommer att arbeta med kontrollköp. Det finns mycket att vinna på att aktivt kommunicera det som myndigheten gör via media. Spridning genom lokalmedia kan sätta fokus på en aktuell fråga, till exempel vikten av åldersgräns och en fungerande ålderskontroll. Hur kommunen kan använda media finns det bland annat skrivet om i Handbok i tillsyn.
 • Glöm inte att informera polisen om kontrollköp. Bestämmelser om att underrätta polisen finns i 23 a tobakslagen och 9 kap. 2 § alkohollagen.