Analysplanen beskriver de registerbaserade uppföljningsanalyser som går att göra av det nationella vaccinationsprogrammet. Analyser som planeras på sikt är vaccinationstäckning, vaccinsäkerhet, vaccineffektivitet, förstärkt uppföljning, periodiska undersökningar samt modelleringsstudier och hälsoekonomiska analyser.

Denna analysplan är utvecklad för Folkhälsomyndighetens arbete med vaccinationsregistret, men kan vara av intresse för andra myndigheter och för hälso- och sjukvården. Läkemedelsverket har medverkat i arbetet med att ta fram planen.

Bläddra och läs i publikationen längre ned

Sammanfattning

Denna analysplan belyser potentialen med vaccinationsregistret, hur Folkhälsomyndigheten kan använda registret för att följa upp nationella vaccinationsprogram och vilka analyser som är möjliga att utföra.

Genom det nationella vaccinationsregistret kan Folkhälsomyndigheten på sikt vidareutveckla och kvalitetssäkra uppföljningen av vaccinationsprogrammet, framför allt när det gäller vaccinationstäckning och vaccinsäkerhet. Vaccinationer registreras på individnivå med personnummer, vilket ger möjligheter till utökade analyser av vaccineffektivitet, säkerhetssignaler, modellering och hälsoekonomi genom att sambearbeta data med andra nationella hälsodata- och kvalitetsregister.

Folkhälsomyndigheten kontrollerar löpande att inrapporterade data följer förutbestämda format och är rimliga. Systematiska fel återkopplas till rapportören för att förbättra datakvaliteten. Om möjligt ska kvalitetsbrister rättas, och annars markeras de som data med kvalitetsbrist i databasen.

Folkhälsomyndigheten anpassar data i nationella vaccinationsregistret till de krav som följer lagstiftningen om den officiella statistiken och de krav som kopplas till statistiksekretessen för utlämnande av data. Vi har utarbetade rutiner som avser att skydda personuppgifter och data som finns på myndigheten.

I analysplanen beskrivs den registerbaserade uppföljning som Folkhälsomyndigheten kan göra i framtiden, bland annat att vi kan sambearbeta data ur vaccinationsregistret med flera andra register. De register som är aktuella i vaccinuppföljningen beskrivs i planen. Rutiner för registersambearbetning och datahantering är under utveckling.

Vidare redogör analysplanen för hur vaccinationsregistret kommer till användning vid analyser av:

  • vaccinationstäckning
  • vaccinsäkerhet
  • vaccineffektivitet
  • förstärkt uppföljning av definierade vaccinsjukdomar
  • modelleringsstudier och hälsoekonomiska analyser
  • seroepidemiologiska undersökningar.

Vaccinationstäckningen kommer att beräknas årligen bland barn som under det föregående året fyllde 2, 8 och 16 år. Vaccinationsregistret möjliggör utökade analyser av täckningsgraden när det gäller åldersgrupper, dosantal och följsamhet till vaccinationsschemat, liksom analyser av riskfaktorer för ovaccinerade grupper. Folkhälsomyndigheten planerar även att varje år sambearbeta uppgifter från folkbokföringen och vaccinationsregistret för att identifiera grupper och områden som kan ha brister i vaccinationstäckningen samt för att utvärdera de olika insatserna för att öka vaccinationstäckningen.

Med vaccinationsregistret blir det lättare att analysera vaccinsäkerhet och följa upp misstänkta biverkningar. Vid akuta säkerhetssignaler kan sambearbetningar av data från vaccinationsregistret och biverkningsregistret ge underlag för riskskattningar om sambanden mellan vaccinationer och allvarliga händelser.

Andra fördelar med vaccinationsregistret är att Folkhälsomyndigheten kan analysera vaccineffektiviteten när det gäller sjukdomsincidens, morbiditet och mortalitet, genom registerbaserade studier och sambearbetning med andra register. Vidare planerar vi analyser för de sjukdomar i det nationella vaccinationsprogrammet som fortfarande cirkulerar i samhället eller där tillgängliga vacciner inte täcker in alla typer av smittämnet som orsakar en sjukdom.

På sikt går det att göra epidemiologiska och hälsoekonomiska modelleringar för vaccinsjukdomar. Sådana modelleringsstudier skulle kunna användas till att förutsäga risken för framtida utbrott av vaccinsjukdomar, skatta vilket grundschema för vaccinationen som är mest lämpligt och vilken tidpunkt som är optimal för förnyelsedoser. Hälsoekonomiska analyser kan användas för att utvärdera det samhällsekonomiska utfallet efter en vaccinintroduktion.

För varje år ökar antalet årskohorter som finns registrerade i vaccinationsregistret, och med tiden kan de analyser som planen beskriver ge ett bra och kvalitetssäkert underlag till Folkhälsomyndigheten, andra berörda myndigheter och regeringen när det gäller beslut om vaccinationsprogrammet.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2014-11-06
  • Antal sidor: 69
  • Artikelnummer: 201411-01