I fyra faktablad från Folkhälsomyndigheten presenteras utvecklingen av det lokala ANDT-arbetet, inklusive tillsynsarbetet enligt alkohollagen och tobakslagen i Sverige mellan 2011 och 2016. Faktabladen är tänkta att utgöra ett stöd i planering och uppföljning av lokalt förebyggande arbete. Innehållet baseras på ett urval av data som Folkhälsomyndigheten varje år samlar in i en webbaserad undersökning, kallad Länsrapportens undersökning, som är riktad till samtliga länsstyrelser och kommuner. I det tredje bladet presenterar vi ANDT-förebyggande aktiviteter som genomförts på lokal nivå.

Fler faktablad

Faktablad 1: Länsstyrelserna stödjer genomförandet av den nationella ANDT-politiken

Faktablad 2: Kommunala förutsättningar för det ANDT-förebyggande arbetet 2011–2016

Faktablad 4: Skillnader mellan kommuner utifrån befolkningens storlek, utbildning och inkomst

Nationell redovisning av Länsrapportsdata 2011–2016 – Beskrivning av metod och resultat

De kommunala data som Folkhälsomyndigheten samlat in genom Länsrapportens undersökningar finns tillgängliga i Folkhälsomyndighetens statistikverktyg Indikatorlabbet.