Denna rapport handlar om allmänhetens kunskaper och attityder rörande antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens. Den bygger på en enkätundersökning bland ett slumpmässigt urval av Sveriges befolkning. En generell slutsats är att deltagarna hade goda kunskaper om rationell antibiotikaanvändning och att de flesta känner förtroende för läkares beslut om huruvida antibiotika är nödvändigt. Några grupper hade lägre kunskaper och minde förtroende för läkares beslut, och dessa är särskilt viktiga att nå i informationsinsatser.

Rapporten kan vara ett underlag för forskare och beslutsfattare inom hälso- och sjukvård samt för organisationer som kommunicerar med grupper ur allmänheten.