Antibiotika motverkar svåra infektioner och räddar liv. För att bevara den möjligheten arbetar samhällsaktörer brett mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner. En nationell samverkansfunktion som Socialstyrelsen på regeringens uppdrag upprättat i samverkan med Jordbruksverket underlättar sådant gränsöverskridande arbete.